Tóm tắt

Chúng tôi đã bao phủ một số khái niệm Subversion cơ bản trong chương này: