Manuals

Postavke

Glavna stranica podešavanja

Slika 3.6. Podešavanje glavne stranice

Podešavanje glavne stranice

Većina opcija ovde je samo-objašnjiva, ali nekoliko tačaka treba pojasniti.

Osiguran originalni fajl preimenije originalni fajl u RK u fajlime.bak pre nego se sačuva izmenjena verzija.

Uobičajeno za UTF-8 kodiranje kada se uključi, ANSI fajlovi su učitani kao UTF-8 kodirani i sačuvani isto tako kada se urede.

guilabel>Max line length for inline diffs

Zanemari linijski završetak skriva izmene koje su samo zbog toga da se naprave razlike u linijski-završetak stilu.

Zanemari izmene veličine slova sakriva izmene samo zbog izmene veličine slova u tekstu. Ovo može biti korisno sa aplikacijama kao što je Vižual Bejzik, koji menja veličinu slova u promenljivim bez upozorenja.

Stranica podešavanja boja

Slika 3.7. Podešavanje stranice boja

Podešavanje stranice boja

Ovaj dijalog omogućava da se izabere kod boje osnove korišćen za osvetljenje izmena različitih linija.

Normalan
Sve linije koje su nepromenjene, ili gde su izmene sakrivene.
Dodat
Linije koje su dodate.
Uklonjen
Linije koje su bile uklonjene.
Izmenjen
Linije koje imaju relativno male izmene, i prikazane su koristeći unutarlinije razlikovanje. Ova boja se koristi za nepromenjen deo linijskog sadržaja. Izmenjeni deo će biti prikazan korišćenjem unutarlinije dodatih i obrisanih boja opisanih niže. Ako Kolor kod u izmenama u liniji nije omogućen, ova boja neće biti korišćena i izmenjene linije će uvek biti prikazane kao zamene.
Konfliktan
Gde su iste linije promenjene u oba fajla.
Conflikt razrešen.
Gde su iste linije izmenjene u oba fajla, i imate sada izabrane čije verzije treba koristiti.
Prazan
Gde su linije dodate u supronom panelu, i nema takvih linija da egzistiraju u ovom panelu.
Unutar linuje dodat tekst
Kada je unutarlinijska diff prikazana, dodat tekst je prikazan u ovoj boji.
Unutar linije uklonjen tekst
Kada je unutarlinijska razlikovanje prikazano, izbrisan tekst je prikazan u ovoj boji.
Različite beline
Karakteri korišćeni da označe Belinu prikazani u drugačijoj boji od normalnog teksta.
Use dark mode
Enables a dark mode for the UI. This requires at least Windows 10 1809.

TortoiseSVN homepage