Manuals

Thuật ngữ

Thêm

Một lệnh Subversion được sử dụng để thêm một tập tin hoặc thư mục vào bản sao làm việc của bạn. Các mục mới được thêm vào kho lưu trữ khi bạn cam kết.

Bản sửa đổi CƠ SỞ

Bản sửa đổi cơ bản hiện hành của một tập tin hoặc thư mục trong bản sao làm việc của bạn. Đây là bản sửa đổi mà tập tin hoặc thư mục đã nằm bên trong, khi kiểm xuất, cập nhật hoặc cam kết mới nhất đã được chạy. Bản sửa đổi CƠ SỞ thường không bằng với bản sửa đổi CHÍNH.

Đổ lỗi

Lệnh này chỉ được dành cho các tập tin văn bản, và chú giải tất cả các dòng để hiển thị sửa đổi kho lưu trữ trong lần cuối nó được thay đổi, và tác giả thực hiện thay đổi đó. Giao Diện Người Dùng Đồ Họa của chúng tôi là được gọi là TortoiseBlame và nó cũng cho thấy ngày / thời gian cam kết và thông điệp tường trình khi bạn di chuyển chuột trên số sửa đổi.

Chi nhánh

Một thuật ngữ thường được sử dụng trong các hệ thống kiểm soát sửa đổi để mô tả những gì xảy ra khi các phát triển phân nhánh tại một điểm cụ thể và đi theo 2 đường riêng biệt. Bạn có thể tạo ra một chi nhánh từ dòng phát triển chính để phát triển một tính năng mới mà không làm cho các dòng chính mất ổn định. Hoặc bạn có thể phân nhánh một bản phát hành ổn định mà bạn chỉ thực hiện sửa lỗi, trong khi phát triển mới diễn ra trên thân cây không ổn định. Trong Subversion một chi nhánh được thực hiện như một bản sao giá rẻ .

Kiểm xuất

Một lệnh Subversion tạo ra một bản sao hoạt động địa phương trong một thư mục rỗng bằng cách tải về các tập tin có phiên bản từ kho lưu trữ.

Dọn sạch

Trích dẫn từ cuốn sách Subversion: Đệ quy làm sạch bản sao làm việc, loại bỏ các khóa và nối lại các tác vụ chưa hoàn thành. Nếu bạn đã từng có được một bản sao làm việc bị khóa lỗi, chạy lệnh này để loại bỏ ổ khóa cũ và nhận bản sao của bạn làm việc vào một trạng thái có thể sử dụng lại. Lưu ý rằng trong bối cảnh này khóa có nghĩa là khóa hệ thống tập tin địa phương, chứ không phải là khóa kho lưu trữ.

Cam kết

Lệnh Subversion được sử dụng để chuyển những thay đổi trong bản sao làm việc địa phương của bạn trở lại vào kho lưu trữ, tạo ra một phiên bản kho lưu trữ mới.

Xung đột

Khi các thay đổi từ kho được sáp nhập với những thay đổi của địa phương, đôi khi những thay đổi đó xảy ra trên cùng một dòng. Trong trường hợp này Subversion không thể tự động quyết định phiên bản nào để sử dụng và tập tin được cho là nằm trong cuộc xung đột. Bạn có để chỉnh sửa các tập tin bằng tay và giải quyết cuộc xung đột trước khi bạn có thể cam kết bất kỳ thay đổi tiếp theo.

Sao chép

Trong một kho lưu trữ Subversion, bạn có thể tạo một bản sao của một tập tin hoặc toàn bộ một cây. Những cái này được thực hiện như bản sao giá rẻ hành động giống như một liên kết tới bản gốc ở chỗ chung gần như không chiếm không gian nào. Làm một bản sao bảo tồn lịch sử của các mục trong bản sao, vì vậy bạn có thể theo dõi những thay đổi được thực hiện trước khi bản sao chép được tạo ra.

Xóa

Khi bạn xóa một mục có phiên bản (và cam kết các thay đổi) mục đó không còn tồn tại trong kho lưu trữ sau khi sửa đổi cam kết. Nhưng tất nhiên nó vẫn còn tồn tại trong các phiên bản kho lưu trữ trước đó, vì vậy bạn vẫn có thể truy cập vào nó. Nếu cần thiết, bạn có thể sao chép một mục đã bị xóa và hồi sinh nó hoàn thành với lịch sử.

Tìm Khác Biệt

Viết tắt cho Hiển thị khác biệt . Rất hữu ích khi bạn muốn xem chính xác những thay đổi gì đã được thực hiện.

Xuất khẩu

Lệnh này tạo ra một bản sao của một thư mục có phiên bản, giống như một bản sao làm việc, nhưng không có thư mục .svn địa phương.

FSFS

Một hệ thống tập tin phụ trợ Subversion độc quyền cho các kho. Có thể được sử dụng trên mạng chia sẻ. Mặc định cho 1.2 và các kho mới hơn.

GPO

đối tượng chính sách nhóm.

Sửa đổi CHÍNH

Các phiên bản mới nhất của một tập tin hoặc thư mục trong kho .

Nhập khẩu

Lệnh Subversion để nhập khẩu toàn bộ hệ thống phân cấp thư mục vào kho lưu trữ trong một bản sửa đổi duy nhất.

Khóa

Khi bạn lấy ra khóa trên một mục có phiên bản, bạn đánh dấu nó trong kho lưu trữ như là không thể cam kết, ngoại trừ từ bản sao làm việc nơi khóa đã được lấy ra.

Tường Trình

Hiển thị lịch sử sửa đổi của một tập tin hoặc thư mục. Còn được gọi là Lịch sử .

Lịch sử

Hiển thị lịch sử sửa đổi của một tập tin hoặc thư mục. Còn được gọi là Tường Trình .

Hợp nhất

Quá trình mà các thay đổi từ kho được bổ sung vào bản sao làm việc của bạn mà không làm gián đoạn bất kỳ thay đổi mà bạn đã thực hiện tại địa phương. Đôi khi những thay đổi này có thể không được dàn xếp tự động và bản sao làm việc được gọi là đang có xung đột.

Kết hợp sẽ xảy ra tự động khi bạn cập nhật bản sao làm việc của bạn. Bạn cũng có thể sáp nhập các thay đổi cụ thể từ một chi nhánh khác bằng cách sử dụng lệnh Merge TortoiseSVN.

Bản vá

Nếu một bản sao làm việc chỉ có các thay đổi đến các tập tin văn bản, nó có thể sử dụng lệnh Diff Subversion để tạo ra một bản tóm tắt tập tin duy nhất của những thay đổi trong định dạng Khác biệt Thống nhất. Một tập tin loại này thường được nhắc đến như là một Bản vá , và nó có thể được gửi qua email cho người khác (hoặc một danh sách gửi thư) và áp dụng cho một bản sao làm việc. Một người nào đó không có truy cập cam kết có thể tạo thay đổi và gửi tập tin vá cho một người cam kết có thẩm quyền để áp dụng. Hoặc nếu bạn không chắc chắn về sự thay đổi, bạn có thể gửi một bản vá cho những người khác để xem xét.

Thuộc tính

Ngoài việc phiên bản các thư mục và tập tin của bạn, Subversion cho phép bạn thêm siêu dữ liệu có phiên bản - được gọi là thuộc tính cho mỗi thư mục và tập tin có phiên bản của bạn. Mỗi thuôck tính có một cái tên và một giá trị, giống như một khóa registry. Subversion có một số tính chất đặc biệt mà nó sử dụng nội bộ, chẳng hạn như svn:eol-style . TortoiseSVN cũng có một số, chẳng hạn như tsvn:logminsize . Bạn có thể thêm các thuộc tính của riêng bạn với bất kỳ tên và giá trị mà bạn chọn.

Di dời

Nếu di chuyển kho lưu trữ của bạn, có lẽ bởi vì bạn đã di chuyển nó vào một thư mục khác trên máy chủ của bạn, hoặc tên miền máy chủ đã thay đổi, bạn cần phải di dời bản sao của bạn làm việc để các URL kho lưu trữ chỉ đến vị trí mới.

Lưu ý: bạn chỉ nên sử dụng lệnh này nếu bản sao làm việc của bạn là đề cập đến cùng một vị trí trong cùng một kho lưu trữ, nhưng kho lưu trữ chính nó đã di chuyển. Trong bất kỳ hoàn cảnh khác, bạn có thể cần lệnh Chuyển thay vào đó.

Kho lưu trữ

Kho lưu trữ là một địa điểm trung tâm nơi dữ liệu được lưu trữ và duy trì. Một kho có thể là một nơi nhiều cơ sở dữ liệu hoặc các tập tin được đặt để phân phối qua mạng, hoặc một kho lưu trữ có thể là một địa điểm được truy cập trực tiếp cho người sử dụng mà không cần phải đi trên mạng.

Giải quyết

Khi các tập tin trong một bản sao làm việc được giữ lại trong trạng thái mâu thuẫn sau khi hợp nhất, những xung đột đó phải được sắp xếp ra bởi một con người bằng cách sử dụng một trình soạn thảo (hoặc có lẽ TortoiseMerge). Quá trình này được gọi là Giải quyết mâu thuẫn . Khi điều này hoàn tất, bạn có thể đánh dấu các tập tin mâu thuẫn là đã được giải quyết, cho phép chúng được cam kết.

Hoàn nguyên

Subversion giữ một bản sao địa phương nguyên sơ của mỗi tập tin khi bạn cập nhật bản sao làm việc của bạn lần cuối. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi và quyết định bạn muốn phục hồi lại chúng, bạn có thể sử dụng lệnh hoàn nguyên để quay trở lại bản sao nguyên sơ.

Sửa đổi

Mỗi lần bạn thực hiện một bộ thay đổi, bạn tạo mới bản sửa đổi trong kho. Mỗi bản sửa đổi thể hiện trạng thái của cây kho lưu trữ tại một điểm nhất định trong lịch sử của nó. Nếu bạn muốn quay trở lại trong thời gian bạn có thể kiểm tra các kho lưu trữ tại bản sửa đổi N.

Trong một nghĩa khác, một bản sửa đổi có thể tham khảo các thiết lập của những thay đổi đã được thực hiện khi bản sửa đổi đã được tạo ra.

Thuộc Tính Sửa Đổi (revprop)

Cũng như các tập tin có thể có các thuộc tính, mỗi bản sửa đổi trong kho cũng có thể. Một số revprops đặc biệt được thêm vào tự động khi bản sửa đổi được tạo ra, cụ thể là: svn:date svn:author svn:log đại diện cho ngày / thời gian cam kết, người cam kết và thông điệp tường trình tương ứng. Các thuộc tính này có thể được chỉnh sửa, nhưng họ không phải được phiên bản, vì vậy thay đổi là vĩnh viễn và không thể được hoàn tác.

SVN

Viết tắt thường được sử dụng cho Subversion.

Tên của giao thức tùy chỉnh Subversion được sử dụng bởi kho lưu trữ máy chủ svnserve .

Chuyển

Cũng như Cập nhật-đến-sửa đổi thay đổi cửa sổ thời gian của một bản sao làm việc để nhìn vào một điểm khác nhau trong lịch sử, vì vậy Chuyển thay đổi cửa sổ không gian của một bản sao làm việc để nó trỏ tới một phần khác nhau của kho. Nó đặc biệt hữu ích khi làm việc trên thân cây và các nhánh chỉ có một vài tập tin khác nhau. Bạn có thể chuyển bản sao làm việc của bạn giữa hai phần này và chỉ thay đổi các tập tin sẽ được chuyển giao.

Cập nhật

Lệnh Subversion này kéo xuống những thay đổi mới nhất từ ​​kho lưu trữ vào bản sao làm việc của bạn, sáp nhập bất kỳ thay đổi được thực hiện bởi những người khác với những thay đổi trong bản sao làm việc.

Bản sao làm việc

Đây là sandbox địa phương của bạn, khu vực nơi bạn làm việc trên các tập tin có phiên bản, và nó thường cư trú trên đĩa cứng địa phương của bạn. Bạn tạo một bản sao làm việc bằng cách làm một Kiểm xuất từ một kho lưu trữ, và bạn nạp thay đổi của bạn trở lại vào kho lưu trữ bằng cách sử dụng Cam kết .

TortoiseSVN homepage