Manuals

Phụ lục B. Tự động hoá TortoiseMerge

Mục lục

Chuyển Mạch Dòng Lệnh TortoiseMerge

TortoiseMerge có thể được bắt đầu với các thông số dòng lệnh để tránh phải đi qua các hộp thoại Mở để chọn các tập tin. Điều này cũng rất hữu ích nếu bạn muốn sử dụng TortoiseMerge từ ứng dụng khác.

Chuyển Mạch Dòng Lệnh TortoiseMerge

Most switches require additional information like a path or some other string. In those cases, append an ':' to the switch and put the string/path after it. Example:

/base:"c:\folder\my base file.txt"
      

Bảng B.1. Danh sách các tùy chọn dòng lệnh có sẵn

LệnhMô tả
/?Hiển thị một hộp thoại với các cachs chuyển mạch dòng lệnh quan trọng nhất.
/helpGiống như ? .
/baseChỉ định cơ sở tập tin được sử dụng trong tìm khác biệt ba cách. Đây là tổ tiên chung của các tập tin được tìm khác biệt, mặc dù nó không được hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt. Đối với tìm khác biệt hai cách, đây là tập tin bên trái.
/basenameTên của tập tin cơ sở. Điều này được thể hiện trong tiêu đề màn xem thay vì đường dẫn tập tin. Đối với tìm khác biệt ba cách nó được hiển thị trong một tooltip cho tiêu đề xem.
/basereflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/theirsChỉ định của họ tập tin được sử dụng trong tìm khác biệt ba cách, hiển thị trong khung bên trái.
/theirsnameTên của tập tin của họ. Điều này được thể hiện trong tiêu đề xem thay vì đường dẫn tập tin.
/theirsreflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/mineChỉ định của tôi tập tin được sử dụng trong tìm khác biệt ba cách, hiển thị trong khung bên phải. Đối với tìm khác biệt hai cách, đây là tập tin bên phải.
/minenameTên của tập tin của tôi. Điều này được thể hiện trong tiêu đề xem thay vì đường dẫn tập tin.
/minereflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/merged

Specifies the resulting merged file used in diffs. This is the file path where the result of the merge/conflict resolving is saved.

If this is not set for a three-way diff, then TortoiseMerge will ask the user where to save the result.

If this is not set for a two-way diff, then TortoiseMerge will automatically use the path of the file shown in the right view as the save path.

/mergednameTên của các tập tin bị sáp nhập. Điều này được thể hiện trong tiêu đề xem thay vì đường dẫn tập tin.
/mergedreflectednameThe name to use for editorconfig templates.
/patchpathĐường dẫn nơi một miếng vá được áp dụng. Nếu bạn không thiết lập đường dẫn này, thì TortoiseMerge sẽ cố gắng tìm đường dẫn riêng của mình để phù hợp với đường dẫn trong tập tin vá lỗi, nhưng điều đó có thể mất rất dài .
/saverequiredIf specified, forces TortoiseMerge to ask to save the file before exiting, even if the user does not modify the files.
/saverequiredonconflictsIf specified, forces TortoiseMerge to ask to save the file before exiting if there are conflicts found, even if the user does not modify the files.
/patchoriginalTên của tập tin gốc để vá. Được sử dụng cho tiêu đề xem.
/patchpatchedTên của tập tin vá. Được sử dụng cho tiêu đề xem.
/diffĐường dẫn đến tập tin bản vá / khác biệt để áp dụng vào một thư mục.
/onewayÉp buộc TortoiseMerge bắt đầu với màn xem một chiều thay vì màn mà xem người sử dụng quy định trong các thiết lập.
/reversedpatchChuyển đổi màn xem bên trái và phải của hai tập tin được quy định để tìm khác biệt.
/createunifieddiffTạo một tập tin khác biệt thống nhất (tập tin bản vá) của hai tập tin chỉ định với /origfile:"path_to_original_file"/modifiedfile:"path_to_modified_file" . Đường dẫn mục tiêu được thiết lập với /outfile:"path_to_resulting_patchfile" . Nếu /outfile không được thiết lập, một hộp thoại lưu tập tin được hiển thị để người dùng có thể chọn vị trí để lưu các tập tin vá lỗi. Lưu ý: Nếu /createunifieddiff được thiết lập, tất cả các thông số khác được bỏ qua.
/lineChỉ định số dòng để nhảy đến sau khi tải các tập tin.
/readonlyNgăn chặn các tập tin bị chỉnh sửa. Điều đó có nghĩa là khả năng chỉnh sửa của TortoiseMerge bị vô hiệu hóa.
/nosvnresolvePrevents TortoiseMerge from asking whether to mark a file as resolved in SVN after saving it.


You can also supply simple filenames on the command line for compatibility with other diff programs. In this simplified form the command line is

TortoiseMerge BaseFilePath MyFilePath [ TheirFilePath ]
      

If two files are given they will be compared with each other. If three files are given, the first is taken as the BASE file, and the other two are compared with it in a three-way diff.

TortoiseSVN homepage