Manuals

Tsvncmd URL rukovalac

Koristeći posebni URL, takođe je moguće pozvati TortoiseProc sa veb stranice.

TortoiseSVN registruje novi protokol tsvncmd: koji može biti korišćen da se kreira hiper veza koja izvršava TortoiseSVN komande. Komande i parametri su isti kao kada se automatizuje TortoiseSVN iz komandne linije.

Format tsvncmd: URL je ovakav:

tsvncmd:command:cmd?parameter:paramvalue?parameter:paramvalue

sa cmd koje je jedna od dozvoljenih komandi sa parameter koji je parametar kao path ili revision, i paramvalue postaje vrednost za korišćelje tog parametra. Lista dopuštenih parametara zavisi od korišćenih komandi.

Sledeće komande su dozvoljene sa tsvncmd: URLovi:

Jedan jednostavni primer za URL može izgledati kao:

<a href="tsvncmd:command:update?path:c:\svn_wc?rev:1234">Update</a>

ili u mnogo složenijem slučaju:

<a href="tsvncmd:command:showcompare?
url1:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
url2:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
revision1:188?revision2:189">compare</a>

TortoiseSVN homepage