Các lệnh TortoiseIDiff

Công cụ tìm khác biệt hình ảnh có một vài tùy chọn dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát cách mà công cụ này được bắt đầu. Chương trình này được gọi là TortoiseIDiff.exe .

Bảng dưới đây liệt kê tất cả các tùy chọn có thể được truyền đến công cụ khác biệt hình ảnh trên dòng lệnh.

Bảng D.2. Danh sách các tùy chọn có sẵn

Tùy chọnMô tả
:leftĐường dẫn đến tập tin hiển thị bên trái.
:lefttitleMột chuỗi tiêu đề. Chuỗi này được sử dụng trong tiêu đề xem hình ảnh thay vì đường dẫn đầy đủ đến tập tin hình ảnh.
:rightĐường dẫn đến tập tin hiển thị bên phải.
:righttitleMột chuỗi tiêu đề. Chuỗi này được sử dụng trong tiêu đề xem hình ảnh thay vì đường dẫn đầy đủ đến tập tin hình ảnh.
:overlayNếu quy định, công cụ khác biệt hình ảnh chuyển sang chế độ che phủ (pha trộn alpha).
:fitNếu quy định, công cụ khác biệt hình ảnh làm vừa vặn cả hai hình ảnh với nhau.
:showinfoHiển thị hộp thông tin hình ảnh.


Ví dụ (nên được nhập vào trên một dòng):

TortoiseIDiff.exe /left:"c:\images\img1.jpg" /lefttitle:"image 1"
         /right:"c:\images\img2.jpg" /righttitle:"image 2"
         /fit /overlay