xử lý Tsvncmd URL

Sử dụng URL đặc biệt, nó cũng có thể gọi TortoiseProc từ một trang web.

TortoiseSVN đăng ký một giao thức mới tsvncmd: mà có thể được sử dụng để tạo ra các siêu liên kết thực hiện lệnh TortoiseSVN. Các lệnh và các thông số là tương tự như khi tự động hóa TortoiseSVN từ dòng lệnh.

Định dạng của URL tsvncmd: là như thế này:

tsvncmd:command:cmd?parameter:paramvalue?parameter:paramvalue

với cmd là một trong các lệnh được cho phép, tham số là tên của một tham số như path hoặc revision , và paramvalue là giá trị được sử dụng cho tham số đó. Danh sách các thông số được cho phép phụ thuộc vào các lệnh được sử dụng.

Các lệnh sau đây được cho phép với tsvncmd: URL:

Một URL ví dụ đơn giản có thể trông như thế này:

<a href="tsvncmd:command:update?path:c:\svn_wc?rev:1234">Update</a>

hoặc trong một trường hợp phức tạp hơn:

<a href="tsvncmd:command:showcompare?
url1:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
url2:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?
revision1:188?revision2:189">compare</a>