Các lệnh TortoiseSVN

Kiểm xuất

svn checkout [-depth ARG] [--ignore-externals] [-r rev] URL PATH
   

Các mục của hộp combo cho chiều sâu liên quan đến thông số -depth .

Nếu Bỏ qua các phần bên ngoài được chọn, sử dụng chuyển đổi --ignore-externals .

Nếu bạn đang kiểm xuất một phiên bản cụ thể, xác định nó sau các URL bằng cách sử dụng chuyển đổi -r .

Cập nhật

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] PATH
   

Việc cập nhật nhiều mục hiện nay không phải là một hoạt động nguyên tử trong Subversion. Vì vậy, TortoiseSVN đầu tiên tìm bản sửa đổi CHÍNH của kho, và sau đó cập nhật tất cả các mục với số sửa đổi cụ thể để tránh tạo ra một bản sao làm việc với hỗn hợp sửa đổi.

Nếu chỉ một mục được lựa chọn để cập nhật hoặc các mục đã chọn không phải tất cả từ cùng một kho lưu trữ, TortoiseSVN chỉ cập nhật vào CHÍNH.

Không có tùy chọn dòng lệnh được sử dụng ở đây. Cập nhật đến bản sửa đổi cũng thực hiện các lệnh cập nhật, nhưng cung cấp nhiều lựa chọn hơn.

Cập nhật đến bản sửa đổi

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] [-depth ARG] [--ignore-externals] PATH
   

Các mục của hộp combo cho chiều sâu liên quan đến thông số -depth .

Nếu Bỏ qua các phần bên ngoài được chọn, sử dụng chuyển đổi --ignore-externals .

Cam kết

Trong TortoiseSVN, hộp thoại cam kết sử dụng nhiều lệnh Subversion. Giai đoạn đầu tiên là kiểm tra tình trạng mà quyết định các mục trong bản sao làm việc của bạn có khả năng có thể được cam kết. Bạn có thể xem danh sách, tìm khác biệt các tập tin đối với CƠ SỞ và chọn các mục bạn muốn được bao gồm trong cam kết.

svn status -v PATH
   

Nếu Hiển thị các tập tin không phiên bản được chọn, TortoiseSVN cũng sẽ hiển thị tất cả các tập tin và thư mục không phiên bản trong hệ thống phân cấp bản sao làm việc, có tính đến các quy tắc bỏ qua. Tính năng này đặc biệt không có tương đương trực tiếp trong Subversion, vì lệnh tình trạng svn không đi xuống vào các thư mục không phiên bản.

Nếu bạn chọn bất kỳ tập tin và thư mục không phiên bản, những mục đó trước hết sẽ được thêm vào bản sao làm việc của bạn.

svn add PATH...
   

Khi bạn click vào OK, cam kết Subversion diễn ra. Nếu bạn để tất cả các hộp kiểm tra lựa chọn tập tin trong trạng thái mặc định của chúng, TortoiseSVN sử dụng một cam kết đệ quy của bản sao làm việc. Nếu bạn bỏ chọn một số tập tin, thì một cam kết không đệ quy ( -N ) phải được sử dụng, và mỗi đường dẫn phải được xác định một cách riêng lẻ trên dòng lệnh cam kết.

svn commit -m "LogMessage" [-depth ARG] [--no-unlock] PATH...
   

LogMessage ở đây đại diện cho nội dung của hộp biên tập thông điệp tường trình. Cái này có thể được để trống.

Nếu Giữ khóa được duyệt, sử dụng chuyển đổi --no-unlock.

Tìm Khác Biệt

svn diff PATH
   

Nếu bạn sử dụng Tìm Khác Biệt từ trình đơn ngữ cảnh chính, bạn đang tìm khác biệt một tập tin thay đổi so với sửa đổi CƠ SỞ của nó. Kết quả của lệnh CLI ở trên cũng thực hiện điều này và tạo ra kết quả trong định dạng khác biệt-thống nhất. Tuy nhiên, đây không phải là những gì TortoiseSVN đang sử dụng. TortoiseSVN sử dụng TortoiseMerge (hoặc một chương trình khác theo lựa chọn của bạn) để hiển thị sự khác biệt trực quan giữa các tập tin văn bản đầy đủ, vì vậy không có CLI tương đương trực tiếp.

Bạn cũng có thể tìm khác biệt 2 tập tin bất kỳ bằng cách sử dụng TortoiseSVN, dù có hoặc không có phiên bản. TortoiseSVN chỉ cấp dữ liệu hai tập tin vào chương trình tìm khác biệt được lựa chọn và để nó tìm ra các khác biệt.

Hiện Tường Trình

svn log -v -r 0:N --limit 100 [--stop-on-copy] PATH
or
svn log -v -r M:N [--stop-on-copy] PATH
   

Theo mặc định, TortoiseSVN cố gắng để lấy 100 thông điệp tường trình bằng cách sử dụng phương pháp --limit. Nếu các thiết lập hướng dẫn sử dụng các API cũ, thì hình thức thứ hai được sử dụng để nạp các thông điệp tường trình cho 100 sửa đổi kho lưu trữ.

Nếu Dừng trên bản sao/đổi tên được duyệt, sử dụng chuyển đổi --stop-on-copy .

Kiểm tra xem có sửa đổi

svn status -v PATH
or
svn status -u -v PATH
   

Kiểm tra tình trạng ban đầu chỉ nhìn vào bản sao làm việc của bạn. Nếu bạn bấm vào Kiểm tra kho lưu trữ thì kho lưu trữ cũng được kiểm tra để xem tập tin sẽ được thay đổi bằng một lệnh cập nhật, trong đó yêu cầu các chuyển đổi -u .

Nếu Hiển thị các tập tin không phiên bản được chọn, TortoiseSVN cũng sẽ hiển thị tất cả các tập tin và thư mục không phiên bản trong hệ thống phân cấp bản sao làm việc, có tính đến các quy tắc bỏ qua. Tính năng này đặc biệt không có tương đương trực tiếp trong Subversion, vì lệnh tình trạng svn không đi xuống vào các thư mục không phiên bản.

Đồ Thị Sửa Đổi

Đồ thị sửa đổi là một tính năng chỉ của TortoiseSVN. Không có tương đương trong máy khách dòng lệnh.

What TortoiseSVN does is an

svn info URL_of_WC
svn log -v URL
    

where URL is the repository root and then analyzes the data returned.

Trình Duyệt Kho Lưu Trữ

svn info URL_of_WC
svn list [-r rev] -v URL
   

Bạn có thể sử dụng thông tin svn để xác định gốc kho, đó là cấp cao nhất được hiển thị trong trình duyệt kho lưu trữ. Bạn không thể định hướng lên Trên quá mức này. Ngoài ra, lệnh này trả về tất cả các thông tin khóa được hiển thị trong trình duyệt kho.

Việc gọi danh sách svn sẽ liệt kê các nội dung của một thư mục, đưa ra một URL và sửa đổi.

Chỉnh sửa xung đột

Lệnh này không có tương đương trong CLI. Nó gọi TortoiseMerge hoặc một công cụ tìm khác biệt/hợp nhất theo 3-cách bên ngoài để nhìn vào các tập tin có liên quan trong cuộc xung đột và phân loại các dòng để sử dụng.

Đã giải quyết

svn resolved PATH
   

Đổi tên

svn rename CURR_PATH NEW_PATH
   

Xóa

svn delete PATH
   

Hoàn nguyên

svn status -v PATH
   

Giai đoạn đầu tiên là kiểm tra tình trạng mà quyết định các mục trong bản sao làm việc của bạn có khả năng có thể được hoàn nguyên. Bạn có thể xem lại danh sách, tìm khác biệt các tập tin đối với CƠ SỞ và chọn các mục bạn muốn được bao gồm trong việc hoàn nguyên.

Khi bạn click vào OK, Subversion hoàn nguyên diễn ra. Nếu bạn để tất cả các hộp kiểm lựa chọn tập tin trong trạng thái mặc định của chúng, TortoiseSVN sử dụng một lệnh hoàn nguyên đệ quy duy nhất ( -R ) trên bản sao làm việc. Nếu bạn bỏ chọn một số tập tin, thì mọi đường dẫn phải được xác định một cách riêng lẻ trên dòng lệnh hoàn nguyên.

svn revert [-R] PATH...
   

Dọn sạch

svn cleanup PATH
   

Nhận Khóa

svn status -v PATH
   

Giai đoạn đầu tiên là kiểm tra tình trạng mà quyết định các tập tin trong bản sao làm việc của bạn có khả năng có thể bị khóa. Bạn có thể chọn các mục bạn muốn được khóa.

svn lock -m "LockMessage" [--force] PATH...
   

LockMessage ở đây đại diện cho các nội dung của hộp biên tập khóa thông điệp. Điều này có thể được để trống.

Nếu Ăn cắp các ổ khóa được duyệt, sử dụng chuyển đổi --force.

Thả Khóa

svn unlock PATH
   

Nhánh/Thẻ

svn copy -m "LogMessage" URL URL
or
svn copy -m "LogMessage" [email protected] [email protected]
or
svn copy -m "LogMessage" PATH URL
   

Hộp thoại Chi Nhánh/Thẻ thực hiện một sao chép đến kho lưu trữ. Có 3 tùy chọn nút radio:

 • bản sửa đổi CHÍNH trong kho
 • Sửa đổi cụ thể trong kho
 • Bản sao làm việc

tương ứng với 3 biến thể dòng lệnh phía trên.

LogMessage ở đây đại diện cho nội dung của hộp biên tập thông điệp tường trình. Cái này có thể được để trống.

Chuyển

svn info URL_of_WC
svn switch [-r rev] URL PATH
   

Hợp nhất

svn merge [--dry-run] --force [email protected] [email protected] PATH
   

Các Kiểm tra Hợp nhất thực hiện việc hợp nhất cùng với chuyển đổi --dry-run .

svn diff [email protected] [email protected]
   

Các Khác biệt thống nhất cho thấy các tác vụ tìm khác biệt sẽ được sử dụng để thực hiện hợp nhất.

Xuất khẩu

svn export [-r rev] [--ignore-externals] URL Export_PATH
   

Hình thức này được sử dụng khi truy cập từ một thư mục không phiên bản, và thư mục được sử dụng làm điểm đến.

Xuất khẩu một bản sao làm việc đến một vị trí khác được thực hiện mà không cần sử dụng thư viện Subversion, do đó, không có dòng lệnh tương đương được khớp.

Những gì TortoiseSVN làm là sao chép tất cả tập tin đến vị trí mới trong khi hiển thị cho bạn tiến triển của hoạt động này. Tập tin /thư mục không phiên bản theo tùy chọn cũng có thể được xuất khẩu.

Trong cả hai trường hợp, nếu Bỏ qua thành phần ngoài được chọn, sử dụng chuyển đổi -ignore-externals .

Di dời

svn switch --relocate From_URL To_URL
   

Tạo Kho Chứa Ở Đây

svnadmin create --fs-type fsfs PATH
   

Thêm

svn add PATH...
   

Nếu bạn chọn một thư mục, TortoiseSVN đầu tiên quét nó theo cách đệ quy cho các hạng mục có thể được thêm vào.

Nhập khẩu

svn import -m LogMessage PATH URL
   

LogMessage ở đây đại diện cho nội dung của hộp biên tập thông điệp tường trình. Cái này có thể được để trống.

Đổ lỗi

svn blame -r N:M -v PATH
svn log -r N:M PATH
   

Nếu bạn sử dụng TortoiseBlame để xem các thông tin đổ lỗi, tập tin tường trình cũng là cần thiết để hiển thị các thông báo tường tình vào một tooltip. Nếu bạn xem đổ lỗi như một tập tin văn bản, thông tin này là không cần thiết.

Thêm vào Danh sách Bỏ qua

svn propget svn:ignore PATH > tempfile
{edit new ignore item into tempfile}
svn propset svn:ignore -F tempfile PATH
   

Bởi vì thuộc tính svn:ignore thường là một giá trị nhiều dòng, nó được hiển thị ở đây như là được thay đổi thông qua một tập tin văn bản hơn là trực tiếp trên dòng lệnh.

Tạo Bản Vá

svn diff PATH > patch-file
   

TortoiseSVN tạo ra một tập tin vá lỗi trong định dạng khác biệt thống nhất bằng cách so sánh bản sao làm việc với phiên bản CƠ SỞ của nó.

Áp dụng Bản vá

Áp dụng các bản vá lỗi là một việc khó khăn, trừ khi các bản vá và bản sao làm việc ở trong cùng một sửa đổi. May mắn cho bạn, bạn có thể sử dụng TortoiseMerge, mà không có tương đương trực tiếp trong Subversion.