Phụ lục E. Tham Chiếu Chéo Giao Diện Dòng Lệnh

Mục lục

Các quy ước và quy tắc cơ bản
Các lệnh TortoiseSVN
Kiểm xuất
Cập nhật
Cập nhật đến bản sửa đổi
Cam kết
Tìm Khác Biệt
Hiện Tường Trình
Kiểm tra xem có sửa đổi
Đồ Thị Sửa Đổi
Trình Duyệt Kho Lưu Trữ
Chỉnh sửa xung đột
Đã giải quyết
Đổi tên
Xóa
Hoàn nguyên
Dọn sạch
Nhận Khóa
Thả Khóa
Nhánh/Thẻ
Chuyển
Hợp nhất
Xuất khẩu
Di dời
Tạo Kho Chứa Ở Đây
Thêm
Nhập khẩu
Đổ lỗi
Thêm vào Danh sách Bỏ qua
Tạo Bản Vá
Áp dụng Bản vá

Đôi khi hướng dẫn này đề cập các tài liệu Subversion chính, trong đó mô tả Subversion về Giao Diện Dòng Lệnh (CLI). Để giúp bạn hiểu những gì TortoiseSVN đang làm đằng sau hậu trường, chúng tôi đã biên soạn một danh sách hiển thị các lệnh CLI tương đương cho mỗi tác vụ của Giao Diện Người Dùng Đồ Họa TortoiseSVN.

Ghi chú

Mặc dù có các CLI tương đương với những gì TortoiseSVN làm, hãy nhớ rằng TortoiseSVN không gọi CLI nhưng sử dụng thư viện Subversion trực tiếp.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tìm thấy một lỗi trong TortoiseSVN, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cố gắng tái tạo nó bằng cách sử dụng CLI, để chúng tôi có thể phân biệt các vấn đề TortoiseSVN với các vấn đề Subversion. Tham chiếu này sẽ cho bạn biết lệnh nào để thử.

Các quy ước và quy tắc cơ bản

In the descriptions which follow, the URL for a repository location is shown simply as URL, and an example might be https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/. The working copy path is shown simply as PATH, and an example might be C:\TortoiseSVN\trunk.

Quan trọng

Bởi vì TortoiseSVN là một Windows Shell mở rộng, không thể sử dụng khái niệm về một thư mục làm việc hiện tại. Tất cả các đường dẫn bản sao làm việc phải được cung cấp bằng cách sử dụng đường dẫn tuyệt đối, chứ không phải là một đường dẫn tương đối.

Một số mục là tùy chọn, và những cái này những thường được kiểm soát bởi các hộp kiểm tra hoặc nút radio trong TortoiseSVN. Các tùy chọn này được hiển thị trong [dấu ngoặc vuông] trong định nghĩa dòng lệnh.