Di dời một bản sao làm việc

Hình 4.64. Hộp Tho Di Dời

Hộp Tho Di Dời


Nếu kho của bạn đã vì một số lý do nào đó thay đổi vị trí (IP/URL). Có lẽ bạn đang thậm chí còn bị mắc kẹt và không thể cam kết và bạn không muốn kiểm xuất bản sao làm việc của bạn một lần nữa từ vị trí mới và di chuyển tất cả dữ liệu đã thay đổi của bạn trở lại vào bản sao làm việc mới, TortoiseSVN Di dời là lệnh bạn đang tìm kiếm. Về cơ bản nó làm rất ít: nó ghi lại tất cả các URL có liên quan với mỗi tập tin và thư mục với URL mới.

Ghi chú

Tác vụ này chỉ làm việc trên bản sao làm việc gốc . Vì vậy, các mục trình đơn ngữ cảnh chỉ được hiển thị cho các gốc của bản sao làm việc.

Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy rằng TortoiseSVN liên hệ với kho lưu trữ như là một phần của hoạt động này. Tất cả những gì nó đang làm là thực hiện một số kiểm tra đơn giản để đảm bảo rằng các URL mới thực sự đề cập đến cùng một kho lưu trữ như là bản sao làm việc hiện tại.

Cảnh báo

Đây là một hoạt động rất không thường xuyên được sử dụng . Lệnh di dời chỉ được sử dụng nếu các URL của gốc kho đã thay đổi. Lý do có thể là:

  • Địa chỉ IP của máy chủ đã thay đổi.

  • Giao thức đã thay đổi (ví dụ như http:// sang https://).

  • Các đường dẫn gốc của kho lưu trữ trong các thiết lập máy chủ đã thay đổi.

Nói cách khác, bạn cần phải di dời khi bản sao của bạn làm việc chỉ tới cùng một vị trí trong cùng một kho lưu trữ, nhưng bản thân kho lưu trữ đã bị di chuyển.

Nó không áp dụng nếu:

  • Bạn muốn di chuyển đến một kho lưu trữ Subversion khác. Trong trường hợp đó, bạn nên thực hiện một kiểm xuất sạch từ vị trí kho lưu trữ mới.

  • Bạn muốn chuyển sang một chi nhánh hoặc thư mục khác trong cùng một kho lưu trữ. Để làm điều đó bạn nên sử dụng TortoiseSVN Chuyển đổi ... . Đọc phần “Kiểm xu hoặc Chuyển mạch ...” để biết thêm thông tin.

Nếu bạn sử dụng di dời trong một trong các trường hợp trên, nó sẽ làm hỏng bản sao của bạn làm việc và bạn sẽ nhận được nhiều thông báo lỗi không thể giải thích được trong khi cập nhật, cam kết, vv Một khi đã xảy ra, khắc phục duy nhất là làm một kiểm xuất mới.