Bỏ qua các tập tin được đã được phiên bản

Nếu bạn vô tình thêm một số tập tin mà cần phải có được bỏ qua, làm thế nào để bạn lây chúng ra khỏi kiểm soát phiên bản mà không bị mất chúng? Có lẽ bạn có tập tin cấu hình IDE của riêng bạn mà không phải là một phần của dự án của bạn, nhưng làm bạn mất một thời gian dài để thiết lập theo cách của bạn.

Nếu bạn chưa cam kết việc bổ sung vào, sau đó tất cả những gì bạn phải làm là sử dụng TortoiseSVN Hoàn Tác Việc Bổ Sung... để hoàn tác việc ổ sung. Sau đó, bạn nên thêm các tập tin vào danh sách bỏ qua để chúng không được thêm vào một lần nữa sau đó do nhầm lẫn.

Nếu các tập tin đã có trong kho, chúng phải bị xóa khỏi kho lưu trữ và được thêm vào danh sách bỏ qua. May mắn thay TortoiseSVN có một phím tắt thuận tiện để làm điều này. TortoiseSVN Bỏ phiên bản và thêm vào danh sách bỏ qua đầu tiên sẽ đánh dấu các tập tin / thư mục để xóa từ kho, lưu giữ các bản sao địa phương. Nó cũng thêm mục này vào danh sách bỏ qua để nó không được thêm vào Subversion lần nữa do nhầm lẫn. Một khi điều này được thực hiện bạn chỉ cần cam kết thư mục mẹ.