Manuals

Lời cảm ơn

Stefan Küng

cho công việc khó khăn trên TortoiseMerge

Lübbe Onken

cho các biểu tượng đẹp, lô gô, săn lỗi và chăm sóc của các tài liệu

Dự án phong cách Tigris

đối với một số phong cách được tái sử dụng trong tài liệu này

Những người đóng góp của chúng tôi

cho các bản vá lỗi, các báo cáo lỗi và những ý tưởng mới, và để giúp đỡ người khác bằng cách trả lời các câu hỏi trong danh sách gửi thư của chúng tôi.

Các nhà tài trợ của chúng tôi

nhiều giờ niềm vui với âm nhạc mà họ gửi cho chúng tôi

TortoiseSVN homepage