Manuals

Lời nói đầu

Mục lục

TortoiseMerge là miễn phí!
Lời cảm ơn

Khi làm việc trên một dự án, hoặc một dự án mã nguồn mở nơi mà nhiều người xem xét mã của bạn, hoặc một dự án thương mại, nơi bạn bán một thành phần với mã nguồn của bạn, sẽ có nhiều người và khách hàng tìm thấy lỗi hoặc muốn cải thiện dự án của bạn. Để làm được điều đó họ gửi cho bạn các bản vá lỗi mà bạn phải xem xét và quyết định nếu bạn muốn áp dụng chúng.

TortoiseMerge giúp bạn với cả hai nhiệm vụ đó:

  • Rà soát các bản vá lỗi

  • Áp dụng các bản vá lỗi

TortoiseMerge cũng giúp bạn phân loại các tập tin mâu thuẫn có thể xảy ra nếu bạn đang làm việc với một hệ thống kiểm soát nguồn và những người khác đang làm việc trên các tập tin giống như bạn.

TortoiseMerge là miễn phí!

TortoiseMerge là miễn phí. Bạn không cần phải trả tiền cho nó, bạn có thể sử dụng nó bất kỳ cách nào bạn muốn. Nó được phát triển theo giấy phép GP (GPL).

TortoiseMerge is an Open Source project. That means you have full read access to the source code of this program. You can browse it on this link https://osdn.net/projects/tortoisesvn/scm/svn/. The most recent version (where we're currently working) is located under /trunk/, and the released versions are located under /tags/.

TortoiseSVN homepage