Manuals

Chương 1. Giới thiệu

Mục lục

Tổng quan
Lịch sử của TortoiseMerge

Tổng quan

TortoiseMerge là một ứng dụng miễn phí / mã nguồn mở. Nó cho phép bạn thấy sự khác biệt trong các tập tin văn bản, hợp nhất những thay đổi và thậm chí xem xét và áp dụng các tập tin khác biệt thống nhất, thường được gọi là các bản vá lỗi .

Trong khi làm việc trên các tập tin văn bản, ví dụ như các tập tin nguồn trong ngôn ngữ lập trình yêu thích của bạn, hoặc các tập tin html / xml cho tài liệu hoặc trang web của bạn, bạn thường sẽ có một tình huống mà bạn cần để so sánh các bản sửa đổi khác nhau của những tập tin đó. Đôi khi bạn có được một phiên bản khác từ người khác, đôi khi bạn chỉ muốn xem những thay đổi bạn đã thực hiện.

Nếu bạn đang làm việc với một hệ thống kiểm soát phiên bản (ví dụ như Subversion) sau đó bạn đôi khi nhận được xung đột khi bạn cập nhật bản sao làm việc của bạn. Điều này sẽ xảy ra nếu một người nào khác thay đổi vài phần của tập tin mà bạn đang làm việc như bạn đã làm. Sau đó, bạn phải giải quyết các xung đột một cách thủ công. Đây là nơi TortoiseMerge có thể giúp bạn.

Sơ đồ dưới đây cho bạn thấy các mối quan hệ giữa các tập tin liên quan đến một cuộc xung đột:

Hình 1.1. Xung đột Tập tin

Xung đột Tập tin

TortoiseSVN homepage