Manuals

Chỉnh sửa Xung đột

Điều này đôi khi được gọi là hợp nhất ba-đường, và được thể hiện trong ba bảng. Tuy nhiên có bốn tập tin có liên quan đến. Tập tin mà không được hiển thị thì là tập tin cơ sở chung, tổ tiên chung cuối cùng của hai tập tin mà hiện nay nằm trong cuộc xung đột. Các mối quan hệ giữa ba tập tin được giải thích trong sơ đồ dưới đây:

Hình 2.1. Xung đột Tập tin

Xung đột Tập tin

Các tập tin cơ sở đại diện cho các phiên bản lâu đời nhất của một tập tin, từ nơi Bạn Họ bắt đầu thực hiện thay đổi. Của tôi đại diện cho tập tin cơ sở với tất cả các thay đổi mà bạn thực hiện, và Của họ là tập tin với tất cả các thay đổi mà người khác được thực hiện vào tập tin. Khung bên trái cho thấy những thay đổi trong Của họ liên quan đến các tin cơ sở và cửa sổ bên phải cho thấy những thay đổi trong Của tôi liên quan đến các tập tin cơ sở. Cửa sổ phía dưới là tập tin đầu ra nơi bạn đang cố gắng để giải quyết các xung đột.

Theo quan điểm giải quyết xung đột, bạn có thể chọn để sử dụng các khối từ Của tôi hoặc Của họ hoặc cả hai. Tuy nhiên, trong trường hợp này, những thay đổi được hiển thị ở khung bên dưới.

TortoiseSVN homepage