Manuals

Áp dụng các Bản vá

Một tập tin vá lỗi là một tập tin Subversion khác biệt thống nhất, trong đó có các thông tin cần thiết để áp dụng các thay đổi đối với một bộ các tập tin. Bản vá này có thể được cung cấp bởi nhà phát triển khác để bạn có thể xem các thay đổi mà anh đã thực hiện và có thể cam kết chúng vào kho lưu trữ. Hoặc nó có thể được tạo ra trong nội bộ của TortoiseSVN khi so sánh hai thư mục. Điều này xảy ra khi bạn so sánh một bản sửa đổi kho lưu trữ với thư mục bản sao làm việc của bạn, hoặc nếu bạn so sánh hai bản sửa đổi kho lưu trữ khác nhau, hoặc nếu bạn so sánh hai đường dẫn kho lưu trữ khác nhau.

Trong cả hai trường hợp TortoiseMerge sẽ hiển thị một cửa sổ nhỏ liệt kê các tập tin được bao gồm trong bản vá. Bằng cách nhấp đúp vào một trong những tập tin này bạn lấy tập tin có liên quan và áp dụng những thay đổi. Khung bên trái cho thấy nội dung tập tin gốc và khung bên phải cho thấy nó sau khi được áp dụng bản vá.

Bạn có thể chỉnh sửa các tập tin trong khung bên phải chính xác như bạn sẽ làm trong chế độ so sánh / chỉnh sửa.

TortoiseSVN homepage