Manuals

Chương 2. Các khái niệm cơ bản

Mục lục

Xem và Hợp Nhất Các Khác Biệt
Chỉnh sửa Xung đột
Áp dụng các Bản vá

TortoiseMerge có nhiều cách để sử dụng khác nhau:

  • Xem sự khác biệt giữa hai tập tin và sáp nhập các thay đổi vào một trong số chúng, hoặc loại bỏ các thay đổi không mong muốn.

  • Chỉnh sửa xung đột giữa các thay đổi địa phương và những thay đổi trong kho Subversion sau một cập nhật.

  • Applying patch files and reviewing them.

Xem và Hợp Nhất Các Khác Biệt

Trong chế độ này bạn đang so sánh hai tập tin. Các tập tin trong khung bên trái được coi là các tập tin nguyên thủy (đôi khi được gọi là Của Họ , và các tập tin trong khung bên phải là các tập tin được sửa đổi (đôi khi được gọi là Của Tôi .

Bạn có thể làm các thay đổi dựa trên dòng đơn giản vào tập tin trong khung bên phải trong đó bao gồm:

  • Hoàn nguyên lại các dòng đã thay đổi trở lại các văn bản được hiển thị trong khung bên trái.

  • Sử dụng một sự kết hợp của cả hai khối, hoặc Của họ trước Của tôi hoặc Của tôi trước Của họ .

Bạn cũng có thể biên tập các tập tin trong cửa sổ bên phải cũng giống như bạn làm trong một trình soạn thảo văn bản. Những dòng như vậy được đánh dấu bằng cách sử dụng một biểu tượng bút chì. Xin lưu ý rằng nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ thay đổi dựa trên dòng / khối mô tả ở trên, tốt hơn là làm những việc đó trước tiên bởi khi bạn bắt đầu tự chỉnh sửa các tập tin nó trở nên không thể cho TortoiseMerge để theo dõi các mối quan hệ đến các tập tin ban đầu .

TortoiseSVN homepage