Manuals

Các Biểu tượng Trạng thái Dòng

Các dòng bị thay đổi được đánh dấu bằng một biểu tượng để chỉ ra những loại thay đổi đã xảy ra.

Một dọng đã được thêm vào.

Một dòng đã được gỡ bỏ.

Một thay đổi đã được hoàn tác bằng cách quay trở lại nội dung ban đầu của dòng.

Dòng này chỉ chứa các thay đổi khoảng trắng. Trường hợp một vài dòng liên tục được đánh dấu, đoạn văn có thể được bọc lại, làm cho các từ ngữ trộn vào dòng liền kề.

Một dòng đã được chỉnh sửa bằng tay, bằng cách sử dụng TortoiseMerge như là một trình soạn thảo văn bản.

Dòng này nằm trong xung đột.

Dòng này có mâu thuẫn, nhưng hiệu ứng bị là ẩn bởi khoảng trắng hoặc các thiết lập kết thúc dòng.

This line is detected as being moved from / to another location.

TortoiseSVN homepage