Manuals

Hợp Nhất / Biên tập Xung đột

TortoiseMerge không chỉ cho thấy sự khác biệt giữa các tập tin mà còn cho phép bạn giải quyết các xung đột hoặc áp dụng các thay đổi.

If you're in two pane view, then you can only edit the file in the right pane (Mine). To apply changes made in the left file (Theirs), right click on the changed lines and select Context Menu Use text block from 'theirs' . Then the changes from the left file are added to the right file.

Đôi khi bạn thực sự muốn cả hai khối văn bản, và trình đơn ngữ cảnh cũng cung cấp cho bạn Trình Đơn Ngữ Cảnh Sử dụng cả hai khối văn bản (cái này trước) Trình Đơn Ngữ Cảnh Sử dụng cả hai khối văn bản (cái này cuối cùng) .

Bạn cũng có thể chỉnh sửa tập tin đầu ra cũng giống như bạn sẽ làm trong một trình soạn thảo văn bản. Những dòng như vậy được đánh dấu bằng cách sử dụng một biểu tượng bút chì. Xin lưu ý rằng nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ thay đổi dựa trên dòng / khối được mô tả ở trên, tốt hơn là làm những việc đó đầu tiên kể từ khi bạn bắt đầu tự chỉnh sửa các tập tin nó trở nên không thể cho TortoiseMerge để theo dõi mối quan hệ với các tập tin ban đầu .

If you're in three pane view (sometimes called merge view) you can only edit the file in the bottom view (Merged). As in two pane view, you can right click on conflicted lines and either select Context Menu Use text block from 'theirs' or Context Menu Use text block from 'mine' . In addition, if you want both blocks, you can select Context Menu Use text block from 'mine' before 'theirs' or Context Menu Use text block from 'theirs' before 'mine' . According to the command you've selected, the changes are used in the resulting Merged file.

Đôi khi một tập tin sẽ được đánh dấu như có mâu thuẫn trong Subversion, nhưng khi bạn xem nó bằng cách sử dụng TortoiseMerge thì không có xung đột nào được hiển thị. Điều này có thể là do việc xử lý khoảng trắng mà bạn đã chọn. Nếu bạn chọn để bỏ qua dòng kết thúc hoặc thay đổi khoảng trắng, những dòng sẽ được đánh dấu bằng cách sử dụng biểu tượng Xung Đột Bị Bỏ Qua . Để giải quyết xung đột bạn vẫn cần phải chọn phiên bản mà bạn muốn sử dụng.

Quan trọng

Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng TortoiseMerge trên cùng các tập tin một lần nữa, bất kỳ thay đổi đến bản sao làm việc của bạn, cho dù trong TortoiseMerge, hoặc bằng cách chỉnh sửa tay, sẽ bị loại bỏ và các tập tin sẽ xuất hiện trở lại như trước đây khi việc biên tập xung đột đầu tiên bắt đầu.

TortoiseSVN homepage