Manuals

Lịch sử của TortoiseMerge

While working on TortoiseSVN we found that whenever users sent in patches to enhance the project or just to fix bugs, we had a lot of work just applying those patches. And many times those patches were outdated and couldn't be applied with the command line patch tool https://unxutils.sourceforge.net/ because we were working on those files and had sometimes changed those files already.

Đây cũng là lý do chính tại sao TortoiseSVN ban đầu không có một tùy chọn TortoiseSVN Tạo Bản Vá được thực hiện: chúng tôi thích người dùng gửi cho chúng tôi toàn bộ các tập tin bởi vì với những cái đó thì dễ dàng hơn để áp dụng các bản vá lỗi

Vì vậy, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian tìm kiếm trên Internet cho một công cụ giao diện đồ hoạ có thể áp dụng các tập tin vá, nhưng tất cả những gì chúng tôi thấy thi không có công cụ nào như vậy tồn tại. Vì vậy, để cắt một câu chuyện dài thành ngắn: Chúng tôi quyết định rằng nếu không một ai có thể cung cấp một công cụ như vậy, chúng ta sẽ phải viết riêng bản của chúng tôi. Đó là khi TortoiseMerge được sinh ra.

Kể từ khi TortoiseSVN đã sử dụng thư viện Subversion, trong đó có một công cụ tìm khác biệt tốt được xây dựng, đó chỉ là tự nhiên để sử dụng thư viện này để thay thế tìm khác biệt của GNU.

Subversion 1.7 introduced the svn patch command which allows to apply a patch file to a working copy. TortoiseMerge uses now the same functions as the Subversion command to avoid different behaviors between the two.

TortoiseSVN homepage