Příkazy TortoiseSVN

Získat

svn checkout [-depth ARG] [--ignore-externals] [-r rev] URL CESTA
   

Pole se seznamem položek hloubky je podobné jako argument -depth.

Pokud je Vynechat externí zaškrtnuto, použijte přepínač --Ignore-externals.

Pokud získáváte konkrétní revizi, zadejtei ji po URL pomocí přepínače -r.

Aktualizovat

svn info URL_Pracovní_Kopie
svn update [-r rev] CESTA
   

Aktualizace více položek není v současné době v Subversion atomová operace. Takže TortoiseSVN nejprve nalezne HEAD revizi úložiště a pak aktualizuje všechny položky na konkrétní číslo revize, aby se zabránilo vytvoření smíšených revizi pracovní kopie.

Pokud je pouze jedna položka vybrána pro aktualizaci nebo vybrané položky nejsou všechny ze stejného úložiště, TortoiseSVN aktualizuje pouze na HEAD.

Žádné parametry příkazového řádku nejsou zde použity. Aktualizovat na revizi také provádí příkaz aktualizovat, ale nabízí více možností.

Aktualizovat na Revizi

svn info URL_Pracovní_Kopie
svn update [-r rev] [-depth ARG] [--ignore-externals] CESTA
   

Pole se seznamem položek hloubky je podobné jako argument -depth.

Pokud je Vynechat externí zaškrtnuto, použijte přepínač --Ignore-externals.

Odevzdat

V TortoiseSVN, dialogové okno odevzdání používá několik příkazů Subversion. V první fázi je kontrola stavu, který určuje položky ve Vaší pracovní kopii, které můžou být potenciálně odevzdány. Můžete si prohlédnout seznam, porovnat soubory s originálem a vybrat položky, které chcete zahrnout do odevzdání.

svn status -v CESTA
   

Pokud je zaškrtnuto Ukázat soubory bez verze, TortoiseSVN také zobrazí všechny soubory a adresáře bez verze v hierarchii pracovní kopie s přihlédnutím k pravidlům ignorování. Tato konkrétní vlastnost nemá žádnou přímou obdobu v Subversion, protože příkaz svn status nevstupuje do adresářů bez verze.

Chcete-li zkontrolovat všechny soubory a adresáře bez verze, tyto položky nejprve budou přidány do Vaší pracovní kopie.

svn add CESTA...
   

Když kliknete na OK, spustí se odevzdání Subversion. Pokud jste nechali všechny políčka pro výběr souborů ve výchozím stavu, TortoiseSVN použije jediné rekurzivní odevzdání pracovní kopie. Pokud zrušíte výběr některých souborů, pak nerekurzivní odevzdání (-N) musí být použito a každá cesta musí být zadána individuálně na příkazovém řádku odevzdání.

svn commit -m "Zpráva záznamu" [-depth ARG] [--no-unlock] CESTA...
   

Zpráva záznamu zde představuje obsah editačního pole zprávy záznamu. Může být prázdný.

Pokud Ponechat zámky je zaškrtnuto, použijte přepínač --no-unlock.

Porovnat

svn diff CESTA
   

Pokud používáte Porovnat z hlavní kontextové nabídky, porovnáváte upravený soubor proti jeho původní revizi. Výstup z příkazu CLI výše toto dělá také a produkuje výstup ve formátu sjednoceného rozdílu. Nicméně, není to stejné, jako pomocí TortoiseSVN. TortoiseSVN používá TortoiseMerge (nebo program rozdílů dle Vašeho výběru) k zobrazení rozdílů vizuálně mezi full-textovými soubory, takže neexistuje žádný přímý ekvivalent CLI.

Můžete také porovnat jakékoli 2 obrázky pomocí TortoiseSVN, ať už jsou nebo nejsou pod správou verzí. TortoiseSVN jen předá dva soubory do zvoleného programu rozdílů a nechá ho zjistit, kde se vyskytují rozdíly.

Zobrazit Záznam

svn log -v -r 0:N --limit 100 [--stop-on-copy] CESTA
nebo
svn log -v -r M:N [--stop-on-copy] CESTA
   

Ve výchozím nastavení TortoiseSVN se snaží stáhnout 100 zpráv záznamu pomocí metody --limit. Pokud mu nastavení říká, že má použít staré API, pak je použita druhá forma, k stáhnutí zpráv záznamu za 100 revizí úložiště.

Pokud je zaškrtnuto Zastavit na kopírování/přejmenování, použijte přepínač --stop-on-copy.

Zjistit změny

svn status -v CESTA
nebo
svn status -u -v CESTA
   

Počáteční kontrola stavu se dívá pouze do Vaší pracovní kopie. Pokud kliknete na Zkontrolovat úložiště pak úložiště je také zkontrolováno, bay se zjistilo, které soubory by se změnily aktualizací, což vyžaduje přepínač -u.

Pokud je zaškrtnuto Ukázat soubory bez verze, TortoiseSVN také zobrazí všechny soubory a adresáře bez verze v hierarchii pracovní kopie s přihlédnutím k pravidlům ignorování. Tato konkrétní vlastnost nemá žádnou přímou obdobu v Subversion, protože příkaz svn status nevstupuje do adresářů bez verze.

Graf Revizí

Graf revizí je funkce TortoiseSVN. Neexistuje žádná obdoba v příkazovém řádku klienta.

Co TortoiseSVN dělá je

svn info URL_Pracovní_Kopie
svn log -v URL
    

where URL je kořen úložiště a pak vrácená data zpracuje.

Průzkumník Úložiště

svn info URL_Pracovní_Kopie
svn list [-r rev] -v URL
   

Můžete použít svn info k určení kořene úložiště, což je nejvyšší úroveň zobrazená v průzkumníku úložiště. Nemůžete jít nahoru nad tuto úroveň. Také tento příkaz vrátí všechny informace o zamknutí uvedené v průzkumníku úložiště.

Volání svn list vypíše obsah adresáře, dané URL a revize.

Upravit konflikty

Tento příkaz nemá obdobu CLI. Vyvolá TortoiseMerge nebo externí nástroj trojitého porovnání/sloučení, podívá se na soubory zapojené do konfliktu a vytřídí, které řádky použít.

Vyřešeno

svn resolved CESTA
   

Přejmenovat

svn rename SOUČAS_CESTA NOVÁ_CESTA
   

Smazat

svn delete CESTA
   

Vrátit

svn status -v CESTA
   

V první fázi je kontrola stavu, který určuje položky v pracovní kopii, které mohou být potenciálně vráceny. Můžete si prohlédnout tento seznam, porovnat soubory s originálem a vybrat položky, které chcete zahrnout do vrácení.

Když kliknete na OK, spustí se vrácení Subversion. Pokud jste nechali všechna políčka pro výběr souboru v jejich výchozím stavu, TortoiseSVN použije jediné rekurzivní (-R) vrácení v pracovní kopii. Pokud zrušíte výběr některých souborů, pak každá cestu musí být na příkazové řádce vrácení uvedena samostatně.

svn revert [-R] CESTA...
   

Vyčistit

svn cleanup CESTA
   

Uzamknout

svn status -v CESTA
   

V první fázi je kontrola stavu, která určí soubory v pracovní kopii, které můžou být potenciálně uzamčeny. Můžete si vybrat položky, které chcete zamknout.

svn lock -m "Zprávazamknutí" [--force] CESTA...
   

ZpprávaZamknutí zde představuje obsah editačního pole zprávy o uzamčení. Může být prázdné.

Pokud je Ukrást zámky zaškrtnuto, použijte přepínač --force.

Uvolnit zámek

svn unlock CESTA
   

Větev/značka

svn copy -m "LogMessage" URL URL
nebo
svn copy -m "LogMessage" [email protected] [email protected]
nebo
svn copy -m "LogMessage" CESTA URL
   

Dialogové okno Větev/Značka zkopíruje úložiště. K dispozici jsou 3 přepínače možností:

 • revize HEAD v úložišti
 • Určitá revize v úložišti
 • Pracovní kopie

, kterým odpovídají 3 varianty příkazového řádku výše.

Zpráva záznamu zde představuje obsah editačního pole zprávy záznamu. Může být prázdný.

Překlopit

svn info URL_Pracovní_Kopie
svn switch [-r rev] URL CESTA
   

Sloučit

svn merge [--dry-run] --force [email protected] [email protected] CESTA
   

Testovat Sloučení provede stejné sloučení s přepínačem --dry-run.

svn diff [email protected] [email protected]
   

Sjednocený rozdíl zobrazí operace porovnání, která bude použita k provedení sloučení.

Exportovat

svn export [-r rev] [--ignore-externals] URL Export_CESTA
   

Tento formulář se používá při přístupu z adresáře bez verze a adresář je použit jako cíl.

Exportování pracovní kopie na jiné místo se provádí bez použití knihovny Subversion, takže není odpovídající obdoba příkazové řádky.

Co TortoiseSVN dělá, je zkopírování všech souborů do nového umístění, zatímco zobrazuje průběh operace. Soubory/adresáře bez verze lze také volitelně exportovat.

V obou případech, pokud je zaškrtnuto Vynechat externí, použijte přepínač --ignore-externals.

Přemístit

svn switch --relocate Z_URL Do_URL
   

Vytvořit Úložiště Zde

svnadmin create --fs-type fsfs CESTA
   

Přidat

svn add CESTA...
   

Pokud vyberete adresář, TortoiseSVN nejprve prohledá rekurzivně položky, které mohou být přidány.

Import

svn import -m LogMessage CESTA URL
   

Zpráva záznamu zde představuje obsah editačního pole zprávy záznamu. Může být prázdný.

Obvinit

svn blame -r N:M -v CESTA
svn log -r N:M CESTA
   

Pokud používáte TortoiseBlame k zobrazit informací o obvinění, je soubor záznamu také požadován k zobrazení zpráv záznamu v popisku. Zobrazíte-li obvinění jako textový soubor, tato informace není zapotřebí.

Přidat do seznamu k ignorování

svn propget svn:ignore CESTA > dočsoubor
{upravit nové ignorovanou položku do dočasného souboru}
svn propset svn:ignore -F dočsoubor CESTA
   

protože vlastnost svn:ignore je často mnohořádková hodnota, je zde měněna prostřednictvím textového souboru, spíše než přímo v příkazovém řádku.

Vytvořit Záplatu

svn diff CESTA > záplatovýsoubor
   

TortoiseSVN vytvoří záplatový soubor ve formátu sjednoceného rozdílu porovnáním pracovní kopie s jeho základní verzí.

Použít Záplatu

Aplikování záplat je ošemetná věc, pokud není záplata a pracovní kopie ve stejné revizi. Naštěstí pro Vás, můžete použít TortoiseMerge, který nemá v Subversion žádnou přímou obdobu.