Manuals

TortoiseSVN-komennot

Hae työkopio

svn checkout [-depth ARG] [--ignore-externals] [-r rev] PAIKANNIN POLKU
  

Syvyys-pudotusvalikon alkiot vastaavat -depth -valitsimen argumentteja.

Jos Ohita ulkoiset polut on valittu, käytä valitsinta --ignore-externals.

Jos haet työkopion tietystä versiosta, määritä se paikantimen jälkeen valitsimella -r.

Päivitä

svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN
svn update [-r rev] POLKU
  

Usean kohteen päivitys ei nykyisin ole atominen toiminto Subversionissa. TortoiseSVN etsii ensin arkiston HEAD-version ja päivittää sitten kaikki kohteet tuohon versionumeroon välttääkseen työkopion sekaversiointia.

Jos kuitenkin vain yksi kohde päivitetään, tai valitut kohteet eivät ole samasta arkistosta, TortoiseSVN päivittää HEAD-versioon.

Tässä yhteydessä ei käytetä valitsimia. Päivitä versioon toteuttaa myös päivityskomennon, mutta tarjoaa enemmän valitsimia.

Päivitä versioon

svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN
svn update [-r rev] [-depth ARG] [--ignore-externals] POLKU
  

Syvyys-pudotusvalikon alkiot vastaavat -depth -valitsimen argumentteja.

Jos Ohita ulkoiset polut on valittu, käytä valitsinta --ignore-externals.

Toimita

TortoiseSVN:n toimitusikkuna käyttää useita Subversion-komentoja. Ensimmäinen vaihe on tilatarkistus, joka tutkii, mitä tiedostoja ja kansioita työkopiostasi voidaan mahdollisesti toimittaa arkistoon. Voit tutkia listaa, vertailla tiedostoja BASE-versiota vasten ja valita ne kohteet, jotka haluat mukaan toimitukseen.

svn status -v POLKU
  

Jos Näytä versioimattomat tiedostot on valittu, TortoiseSVN luettelee myös versioimattomat tiedostot ja kansiot työkopiohierarkiassa (ottaen huomioon ohitussäännöt). Tällä ominaisuudella ei ole suoraa vastinetta Subversionissa, koska komento svn status ei etene versioimattomiin kansioihin.

Jos valitset versioimattomia tiedostoja ja kansioita, ne lisätään ensin työkopioosi.

svn add POLKU...
   

Kun napsautat OK, Subversion-toimitus käynnistyy. Jos olet jättänyt kaikki tiedostovalinnan oletustilaansa, TortoiseSVN käyttää yhtä palautuvaa (rekursiivista) toimitusta työkopiolle. Jos jätät tiedostoja pois toimituksesta, TortoiseSVN:n on käytettävä ei-palautuvaa (-N) toimitusta, ja kaikki polut annetaan erikseen komentorivillä.

svn commit -m "LokiViesti" [-depth ARG] [--no-unlock] POLKU...
   

LogMessage viittaa lokiviestikontrollin sisältöön. Se voi olla tyhjä.

Jos Säilytä lukot on valittu, käytä valitsinta --no-unlock.

Vertaa

svn diff POLKU
   

Jos käytät pääkontekstivalikon Vertaa-komentoa, vertaat muutettua tiedostoa sen kantaversiota (BASE) vastaan. Yllä oleva CLI-komento tekee myös tämän ja tuottaa tulokset unified diff-muodossa. TortoiseSVN ei kuitenkaan toimi näin, vaan käyttää TortoiseMerge-ohjelmaa (tai valitsemaasi vastaavaa työkalua) näyttääkseen erot graafisesti kokonaisten tiedostojen välillä. Suoraa CLI-vastinetta ei siis ole.

Voit myös verrata mitä tahansa kahta tiedostoa TortoiseSVN:n avulla, versioituja tai ei. TortoiseSVN vain välittää tiedostot valitulle vertailutyökalulle ja jättää erojen haun sen kontolle.

Näytä loki

svn log -v -r 0:N --limit 100 [--stop-on-copy] POLKU
tai
svn log -v -r M:N [--stop-on-copy] POLKU
   

Oletusarvoisesti TortoiseSVN yritää hakea sata lokiviestiä käyttämällä --limit -menetelmää. Jos asetukset ohjaavat sen käyttämään vanhaa Subversion-APIa, niin lokiviestit haetaan yksitellen sadalle arkistoversiolle.

Jos Pysähdy kopion/uudelleen nimennän kohdalla on valittu, käytä valitsinta --stop-on-copy.

Tarkista muutokset

svn status -v POLKU
tai
svn status -u -v POLKU
   

Alustava tilatarkistus tutkii vain työkopiotasi. Kun napsautat painiketta Tarkista arkisto, myös arkiston tiedostot tutkitaan mahdollista päivitystarkistusta varten. Tähän tarvitaan valitsinta -u.

Jos Näytä versioimattomat tiedostot on valittu, TortoiseSVN luettelee myös versioimattomat tiedostot ja kansiot työkopiohierarkiassa (ottaen huomioon ohitussäännöt). Tällä ominaisuudella ei ole suoraa vastinetta Subversionissa, koska komento svn status ei etene versioimattomiin kansioihin.

Versiograafi

Versiograafi on TortoiseSVN:n oma ominaisuus. Komentorivillä ei ole vastaavaa toimintoa.

TortoiseSVN suorittaa komennot

svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN
svn log -v PAIKANNIN

missä paikannin on arkiston juuri. Sen jälkeen tiedot analysoidaan.

Arkistoselain

svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN
svn list [-r rev] -v PAIKANNIN
   

Voit käyttää komentoa svn info selvittääksesi arkiston juuren, joka on arkistoselaimen ylin taso. Et voi siirtyä ylös tältä tasolta. Komento palauttaa myös kaikki arkistoselaimessa löytyvät lukitustiedot.

Komento svn list luettelee arkiston kansion sisällön, kunhan sille annetaan paikannin ja versio.

Muokkaa ristiriitoja

Tällä komennolla ei ole CLI-vastinetta. Se käynnistää TortoiseMerge-ohjelman (tai ulkoisen yhdistämisohjelman) verratakseen annettuja tiedostoja ja selvittääkseen, mitä rivejä tulee käyttää.

Ratkaistu

svn resolved POLKU
   

Nimeä uudelleen

svn rename NYKYINEN_POLKU UUSI_POLKU
   

Poista

svn delete POLKU
   

Palauta

svn status -v POLKU
  

Ensimmäsessä vaiheessa tehdään tilatarkistus, joka määrittää, mitkä työkopiosi osat voidaan palauttaa. Voit tutkia listaa, verrata tiedostoja kantaversioihin ja lopuksi valita palautettavat kohteet.

Kun napsautat OK, Subversionin revert-toiminto käynnistyy. Jos jätit kaikki valinnat oletusarvoihinsa, TortoiseSVN suorittaa toiminnon palautuvasti (-R) työkopiolle. Jos muutat valintoja, jokainen polku on annettava erikseen revert-komennon komentorivillä.

svn revert [-R] POLKU...
   

Siivoaminen

svn cleanup POLKU
   

Lukitse

svn status -v POLKU
  

Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, mitkä työkopiosi tiedostot voidaan lukita. Voit sitten valita kohteet, jotka haluat lukita.

svn lock -m "LukitusViesti" [--force] POLKU...
   

LockMessage on syötetty lukitusviesti. Se voi olla tyhjä.

Mikäli Varasta lukot on ruksattu, käytä valitsinta --force.

Poista lukitus

svn unlock POLKU
   

Luo haara / merkitty versio

svn copy -m "LokiViesti" PAIKANNIN PAIKANNIN
tai
svn copy -m "LokiViesti" PAIKANNIN@versio PAIKANNIN@versio
tai
svn copy -m "LokiViesti" POLKU PAIKANNIN
   

Haarautumisikkuna suorittaa kopion arkistoon. Kopiolähde voidaan valita kolmella eri tavalla:

 • Uusin arkistoversio (HEAD)
 • Tietty arkiston versio
 • Työkopio

jotka vastaavat yllä olevia komentorivivaihtoehtoja.

LogMessage viittaa lokiviestikontrollin sisältöön. Se voi olla tyhjä.

Vaihda

svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN
svn switch [-r versio] PAIKANNIN POLKU
   

Yhdistä

svn merge [--dry-run] --force MISTÄ_PAIKANNIN@versioN MIHIN_PAIKANNIN@versioM POLKU
   

Valinta Testiajo suorittaa saman yhdistämisen valitsimen --dry-run kera.

svn diff MISTÄ_PAIKANNIN@versioN MIHIN_PAIKANNIN@versioM
   

Valinta Unified diff näyttää vertailuoperaation, jota käytetään yhdistämiseen.

Vie

svn export [-r versio] [--ignore-externals] PAIKANNIN VIENTIPOLKU
   

Työkopion vienti eri paikkaan tehdään käyttämättä Subversion-kirjastoa, joten sille ei ole komentorivivastinetta.

TortoiseSVN kopioi tiedostot uuteen paikkaan näyttäen samalla edistymisasteen. Myös versioimattomat kansiot/tiedostot voidaan kopioida niin haluttaessa.

Molemmissa tapauksissa, jos valinta Ohita ulkoiset polut on päällä, käytä valitsinta --ignore-externals.

Siirrä

svn switch --relocate MISTÄ_PAIKANNIN MIHIN_PAIKANNIN
   

Luo arkisto tänne

svnadmin create --fs-type fsfs POLKU
   

Lisää

svn add POLKU...
   

Jos valitsit kansion, TortoiseSVN käy sen ensin palautuvasti läpi etsien lisättäviä alkioita.

Tuo

svn import -m LokiViesti POLKU PAIKANNIN
   

LogMessage viittaa lokiviestikontrollin sisältöön. Se voi olla tyhjä.

Selvitä tekijät

svn blame -r N:M -v POLKU
svn log -r N:M POLKU
   

Jos käytät TortoiseBlame-komentoa tekijätietojen tutkimiseen, tarvitaan myös tiedoston loki, jotta se voidaan näyttää työkaluvihjeissä. Jos tutkit tekijätietoja pelkkänä tekstinä tekstieditorilla, tätä tietoa ei tarvita.

Lisää ohituslistaan

svn propget svn:ignore POLKU> tempfile
{muokkaa uusi ohitettava polku tiedostoon tempfile}
svn propset svn:ignore -F tempfile POLKU
   

Koska svn:ignore-ominaisuus on usein monirivinen arvo, sen muutos näytetään tässä tekstitiedoston kautta tehtynä, eikä suoraan komentoriviltä annettuna.

Luo paikkatiedosto

svn diff POLKU > patch-file
   

TortoiseSVN luo paikkatiedoston unified diff-muodossa vertaamalla työkopiota sen kantaversioon.

Käytä paikkatiedosto

Paikkatiedoston käyttäminen voi olla mutkikasta, jos paikka ja työkopio eivät ole samassa versiossa. Mahdolliset ristiriidat ratkaistaan TortoiseMergellä, jolla ei ole suoraa vastinetta Subversionissa.

TortoiseSVN homepage