Manuals

Dodatek F. Podrobnosti o izvedbi

Kazalo

Prekrivne ikone

Ta dodatek vsebuje podrobno razlago izvedbe nekaterih zmožnosti programa TortoiseSVN.

Prekrivne ikone

Vsaka datoteka in mapa pod nadzorom ima v sistemu Subversion stanje, ki ga sporoči knjižnica Subversion. V odjemalcu za ukazno vrstico je status prikazan z črko, v programu TortoiseSVN pa je prikazan grafično s prekrivnimi ikonami. Ker je število prekrivnih ikon zelo omejeno, lahko vsaka ikona predstavlja več vrednosti stanja.

Prekrivna ikona za spor se uporablja za prikaz spornega stanja. Pri posodobitvi ali preklopu se pri spajanju krajevnih sprememb in sprememb iz skladišča pojavijo spori. Uporablja se tudi za prikaz oviranega stanja, ki se pojavi, ko operacije ni mogoče zaključiti.

Prekrivna ikona spremenjeno predstavlja spremenjeno stanje pri krajevnih spremembah, spojeno stanje, ko so bile spremembe iz skladišča spojene s krajevnimi spremembami in zamenjano stanje, ko je bila datoteka izbrisana in nadomeščena z drugo datoteko z istim imenom.

Prekrivna ikona izbrisano predstavlja izbrisano stanje, kjer je element označen za brisanje ali stanje manjkajoče, ko elementa ni v delovni kopiji. Seveda element, ki ne obstaja, ne more imeti prekrivne ikone, zato je ikona za manjkajoč element pripeta na nadrejeno mapo.

Prekrivna ikona dodano predstavlja dodano stanje, ko je element dodan sistemu za nadzor različic.

Prekrivna ikona V sistemu Subversion predstavlja običajno stanje ali element pod nadzorom, katerega stanje še ni znano. Ker TortoiseSVN uporablja poseben proces za predpomnenje stanja, lahko traja nekaj sekund, preden se prekrivna ikona posodobi.

The Needs Lock overlay is used to indicate when a file has the svn:needs-lock property set.

Prekrivna ikona zaklenjeno se uporablja, kadar je delovna kopija lastnica zaklepa za datoteko.

Ikona za prezrte elemente se uporablja za elemente, ki so prezrti zaradi splošnega vzorca prezrtih elementov ali zaradi nastavljene lastnosti svn:ignore na nadrejeni mapi. Prikaz je možno izključiti.

Ta ikona se uporablja za elemente brez različic. To so elementi, ki se nahajajo znotraj mape pod nadzorom, sami pa niso pod nadzorom. Prikaz te ikone je možno izključiti.

If an item has Subversion status none (the item is not within a working copy) then no overlay is shown. If you have chosen to disable the Ignored and Unversioned overlays then no overlay will be shown for those files either.

Element ima lahko le eno stanje sistema Subversion. Primer: datoteka je krajevno spremenjena in hkrati označena za brisanje. Subversion vrne eno samo stanje - v tem primeru izbrisano. Prioritete stanj definira Subversion.

Kadar TortoiseSVN prikazuje stanje rekurzivno (privzeta nastavitev), vsaka mapa prikazuje svoje stanje in stanje vseh svojih elementov. Da prikažemo le eno vrednost stanja - prekrivno ikono za povzetek - uporabljamo prioritetni red, ki je prikazan zgoraj. Najvišo prioriteto ima stanje sporno.

In fact, you may find that not all of these icons are used on your system. This is because the number of overlays allowed by Windows is limited to 15. Windows uses 4 of those, and the remaining 11 can be used by other applications. If there are not enough overlay slots available, TortoiseSVN tries to be a Good Citizen (TM) and limits its use of overlays to give other apps a chance.

Since there are Tortoise clients available for other version control systems, we've created a shared component which is responsible for showing the overlay icons. The technical details are not important here, all you need to know is that this shared component allows all Tortoise clients to use the same overlays and therefore the limit of 11 available slots isn't used up by installing more than one Tortoise client. Of course there's one small drawback: all Tortoise clients use the same overlay icons, so you can't figure out by the overlay icons what version control system a working copy is using.

  • Ikone Navadno, Spremenjeno in Sporno se vedno naložijo in so vidne.

  • Ikona Izbrisano se naloži, če je to mogoče, če pa prostih mest ni dovolj, se prikaže ikona Spremenjeno.

  • Ikona Samo za branje se naloži, če je to mogoče, če pa prostih mest ni dovolj, se prikaže ikona Običajno.

  • Locked is loaded if possible, but falls back to Normal if there are not enough slots.

  • Added is loaded if possible, but falls back to Modified if there are not enough slots.

TortoiseSVN homepage