Manuals

Ukazi TortoiseSVN

Prevzemi

svn checkout [-depth ARG] [--ignore-externals] [-r rev] URL PATH
   

The depth combo box items relate to the -depth argument.

Če je potrjeno polje Izpusti zunanje, uporabi stikalo --ignore-externals.

Če prevzemate določeno revizijo, pove to po navedbi naslova URL s stikalom -r.

Posodobi

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] PATH
   

Posodabljanje večjega števila elementov v sistemu Subversion ni atomična operacija. TortoiseSVN najprej najde revizijo HEAD v skladišču in potem posodobi vse elemente na to določeno številko revizije, da se izogne ustarjanju mešane delovne kopije.

Če je za posodobitev izbran le en element ali če niso vsi izbrani elementi iz istega skladišča, TortoiseSVN posodobi na revizijo HEAD.

Tu se ne uporabljajo možnosti ukazne vrstice. Posodobi na revizijo prav tako izvede posodabljanje, a ponudi več možnosti.

Posodobi na revizijo

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] [-depth ARG] [--ignore-externals] PATH
   

The depth combo box items relate to the -depth argument.

Če je potrjeno polje Izpusti zunanje, uporabi stikalo --ignore-externals.

Objavi

V programu TortoiseSVN pogovorno okno za objavo uporablja več ukazov sistema Subversion. Prvi ukaz je preverjanje stanja, ki v delovni kopiji najde elemente, ki so kandidati za objavo. Seznam lahko pregledate, pogledate spremembe datotek glede na revizijo BASE in izberete elemente, ki jih želite objaviti.

svn status -v PATH
   

Če je potrjena možnost Prikaži datoteke brez različic, bo TortoiseSVN prikazal vse datoteke in mape brez različic v hierarhiji delovne kopije, pri tem pa upošteval pravila za prezrte elemente. Ta zmožnost nima neposrednega ekvivalentnega ukaza v sistemu Subversion, ker se ukaz svn status ne ukvarja z datotekami brez različic.

Če potrdite datoteke in mape brez različic, se le-te najprej dodajo v delovno kopijo.

svn add PATH...
   

Ko kliknete na gumb V redu, se spremembe objavijo. Če ste pustili vsa potrditvena polja za izbiro datotek v privzetem stanju, TortoiseSVN uporabi enojno rekurzivno objavo delovne kopije. Če nekatere datoteke izločite, mora uporabiti nerekurzivno objavo (-N). Vsaka pot mora biti posamično navedena v ukazni vrstici ob objavi.

svn commit -m "LogMessage" [-depth ARG] [--no-unlock] PATH...
   

Sporočilo predstavlja vsebino vnosnega polja sporočila dnevniškega zapisa. Lahko je prazno.

Če je potrjena možnost Ohrani zaklepe, uporabi stikalo --no-unlock.

Razlikuj

svn diff PATH
   

Če uporabljate ukaz Razlikuj iz glavnega kontekstnega menija, gledate spremembe v primerjavi z revizijo BASE. To se zgodi tudi pri uporabi ukazne vrstice, izhod pa je podan v obliki poenotene razlike. Vendar za prikaz razlik med dvema datotekama TortoiseSVN ne uporablja te možnosti, ampak TortoiseMerge (ali kak drug program za razlikovanje, ki ste ga izbrali), torej ekvivalentnega ukaza za ukazno vrstico ni.

S TortoiseSVN lahko razlikujete katerikoli dve datoteki, ne glede na to, ali sta pod nadzorom različic ali ne. TortoiseSVN enostavno pošlje datoteki v izbrani program za razlikovanje in mu prepusti, da vam pokaže razlike v datotekah.

Pokaži dnevnik

svn log -v -r 0:N --limit 100 [--stop-on-copy] PATH
or
svn log -v -r M:N [--stop-on-copy] PATH
   

Po privezetih nastavitvah TortoiseSVN poskuša pridobiti 100 dnevniških zapisov z uporabo parametra --limit. Če nastavitve zahtevajo uporabo starega aplikacijskega vmesnika, potem se za pridobivanje 100 revizij dnevniških zapisov iz skladišča uporablja druga oblika.

Če je potrjeno polje Ustavi ob kopiranju/preimenovanju, uporabi stikalo --stop-on-copy.

Preveri posodobitve

svn status -v PATH
or
svn status -u -v PATH
   

Najprej se stanje preveri le v delovni kopiji. Če pa kliknete na Preveri skladišče, potem se preveri tudi stanje v skladišču, da se izve, katere datoteke bi se spremenile v primeru posodobitve. To zahteva stikalo -u.

Če je potrjena možnost Prikaži datoteke brez različic, bo TortoiseSVN prikazal vse datoteke in mape brez različic v hierarhiji delovne kopije, pri tem pa upošteval pravila za prezrte elemente. Ta zmožnost nima neposrednega ekvivalentnega ukaza v sistemu Subversion, ker se ukaz svn status ne ukvarja z datotekami brez različic.

Graf revizij

Graf revizij je zmožnost aplikacije TortoiseSVN. Ekvivalenten ukaz v ukazni vrstici ne obstaja.

What TortoiseSVN does is an

svn info URL_of_WC
svn log -v URL
    

where URL is the repository root and then analyzes the data returned.

Brskalnik po skladišču

svn info URL_of_WC
svn list [-r rev] -v URL
   

Da najdete korensko mapo skladišča, lahko uporabite ukaz svn info. Ta mapa se prikaže kot vrhnja mapa v brskalniku po skladišču. Višje od te mape ne morete. Ta ukaz vrne tudi vse informacije o zaklepih, ki se prav tako prikažejo v brskalniku po skladišču.

Ukaz svn list s parametrom URL in številko revizije vrne vsebino mape.

Uredi spore

Ekvivalenten ukaz za ukazno vrstico ne obstaja. Uporabi se orodje TortoiseMerge ali kakšen drug tristranski program za razlikovanje/spajanje, s pomočjo katerega se odločimo, kako bomo spore rešili.

Rešeno

svn resolved PATH
   

Preimenuj

svn rename CURR_PATH NEW_PATH
   

Izbriši

svn delete PATH
   

Povrni

svn status -v PATH
   

Prva faza predstavlja preverjanje stanja, s čemer ugotovimo, katere elemente v delovni kopiji je mogoče povrniti. Seznam lahko pregledate, pogledate razlike v primerjavi z revizijo BASE in izberete elemente, ki jih želite povrniti.

Ko kliknete na gumb V redu, se zgodi povrnitev. Če izbire niste spreminjali, uporabi TortoiseSVN eno samo rekurzivno (-R) povrnitev delovne kopije. Če ste izklopili nekatere datoteke, potem mora pri uporabi ukaza v ukazni vrstici podati vsako pot posebej.

svn revert [-R] PATH...
   

Čiščenje

svn cleanup PATH
   

Dobi zaklep

svn status -v PATH
   

Prva faza je preverjanje stanja, ki ugotovi, katere datoteke v delovni kopiji lahko zaklenete. Nato izberete datoteke, ki jih želite zakleniti.

svn lock -m "LockMessage" [--force] PATH...
   

Sporočilo predstavlja vsebina sporočila zaklepa. Lahko je prazno.

Če je potrjeno polje Ukradi zaklep, uporabi stikalo --force.

Odstrani zaklep

svn unlock PATH
   

Veja/Oznaka

svn copy -m "LogMessage" URL URL
or
svn copy -m "LogMessage" URL@rev URL@rev
or
svn copy -m "LogMessage" PATH URL
   

Okno Veja/Oznaka izdela kopijo skladišča. Na voljo so trije radijski gumbi:

 • Revizija HEAD v skladišču
 • Določena revizija v skladišču
 • Delovna kopija

Ti ustrezajo trem opisanim variacijam ukazne vrstice.

Sporočilo predstavlja vsebino vnosnega polja sporočila dnevniškega zapisa. Lahko je prazno.

Preklop

svn info URL_of_WC
svn switch [-r rev] URL PATH
   

Spoji

svn merge [--dry-run] --force From_URL@revN To_URL@revM PATH
   

The Test Merge performs the same merge with the --dry-run switch.

svn diff From_URL@revN To_URL@revM
   

Gumb Poenotena različica pokaže operacijo razlikovanja, ki bo uporabljena za spajanje.

Izvozi

svn export [-r rev] [--ignore-externals] URL Export_PATH
   

Ta oblika se uporablja v mapi brez različic, kadar je ta mapa tudi ciljna mapa.

Izvoz delovne kopije na drugo lokacijo se ne izvede s pomočjo knjižnice Subversion, zato ekvivalentnega ukaza ni.

TortoiseSVN prekopira vse datoteke na novo lokacijo, hkrati pa prikazuje napredek operacije. Nastavite lahko, da se izvozijo tudi datoteke/mape brez različic.

Če je potrjeno potrditveno polje Izpusti zunanje, v obeh primerih uporabi stikalo --ignore-externals.

Premakni

svn switch --relocate From_URL To_URL
   

Tu ustvari skladišče

svnadmin create --fs-type fsfs PATH
   

Dodaj

svn add PATH...
   

Če izberete mapo, jo TortoiseSVN najprej rekurzivno pregleda, da najde elemente, ki jih je možno dodati.

Uvoz

svn import -m LogMessage PATH URL
   

Sporočilo predstavlja vsebino vnosnega polja sporočila dnevniškega zapisa. Lahko je prazno.

Okrivi

svn blame -r N:M -v PATH
svn log -r N:M PATH
   

Če za pregled krivdnih informacij uporabljate TortoiseBlame, potem potrebujete tudi informacije o dnevniških zapisih datoteke, ki se prikažejo kot namig. Če krivdne informacije pregledujete v obliki besedilne datoteke, to ni potrebno.

Dodaj na seznam prezrtih

svn propget svn:ignore PATH > tempfile
{edit new ignore item into tempfile}
svn propset svn:ignore -F tempfile PATH
   

Ker lastnost svn:ignore pogosto obsega več vrstic, tukaj prikazujemo, kako jo spreminjamo preko besedilne datoteke namesto neposredno v ukazni vrstici.

Ustvari popravek

svn diff PATH > patch-file
   

TortoiseSVN ustvari datoteko popravkov v obliki poenotene razlike s primerjanjem delovne kopije in verzije BASE.

Namesti popravek

Nameščanje datotek popravkov je zahtevno opravilo, razen če imata datoteka popravkov in delovna kopija isto številko revizije. Na srečo lahko uporabite orodje TortoiseMerge, ki nima ekvivalentnega orodja v sistemu Subversion.

TortoiseSVN homepage