Manuals

TortoiseSVN komande

Preuzimanje

svn checkout [-depth ARG] [--ignore-externals] [-r rev] URL PATH
   

Dubina kombo boks stavki zavisi od -depth argumenta.

Ako je Izostavi spoljašnje čekirano, koristite --ignore-externals prekidač.

Ako preuzimate specifičnu reviziju, specificirajte to posle URL koristeći -r prekidač.

Obnavljanje

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] PATH
   

Obnavljanjem višestrukih stavki trenutno nije atomik operacija u Sbverziji. TortoiseSVN prvo nađe GLAVNU reviziju spremišta, zatim obnavlja sve stavke ka tom posebnom revizionom broju da izbegne radnu kopiju pomešanih revizija.

Ako je samo jedna stavka odabrana za obnavljanje ili odabrane stavke nisu sve iz istog spremišta, TortoiseSVN samo obnavlja do GLAVNE.

Ovde se ne koriste opcije komandne linije. Uskladite sa revizijom takođe primenjuje komandu obnavljanja, ali često više opcija.

Uskladi sa revizijom...

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] [-depth ARG] [--ignore-externals] PATH
   

Dubina kombo boks stavki zavisi od -depth argumenta.

Ako je Izostavi spoljašnje čekirano, koristite --ignore-externals prekidač.

Urezivanje

U TortoiseSVN, dijalog urezivanja koristi više Subverzionih komandi. Prvi period je provera statusa koja određuje stavke u vašoj radnoj kopiji koje mogu biti potencijalno urezanje. Možete vratiti listu, diff fajlovi nasuprot OSNOVE i izabrati stavke koje želite da budu uključene u urezivanje.

svn status -v PATH
   

Ako je Prikaži neverzionisane fajlove čekirano, TortoiseSVn će takođe prikazati sve neverzionisane fajlove i foldere u hijerarhiji radne kopije, uzimajući u obzir pravila zanemarivanja. Ova posebna osobina nema direktni ekvivalent u Subverziji, kao što svn status komanda ne silazi u neverzionisane foldere.

Ako proverite neke neverzionisane fajlove i foldere, te stavke će prvo biti dodate u vašu radnu kopiju.

svn add PATH...
   

Kada kliknete OK, Subverziono urezivanje počinje. Ako ostavite sve selekcione čekboksove fajlova u njihovom podrazumevanom stanju, TortoiseSVN koristi jedno rekurzivno urezivanje radne kopije. Ako deselektujete neke fajlove, onda ne-rekurzivno urezivanje (-N) mora da bude uzeto, i svaka putanja mora biti specificirana individualno u komandnoj liniji urezivanja.

svn commit -m "LogMessage" [-depth ARG] [--no-unlock] PATH...
   

LogMessage ovde redstavlja sadržaj dnevnik poruke boksa uređenja. Ovo može biti prazno.

Ako je Keep locks čekirano, koristite --no-unlock prekidač.

Razl

svn diff PATH
   

Ako koristite Diff iz glavnog kontekst menija vi razlikujete izmenjene fajlove rema OSNOVNOJ reviziji. Izlaz iz IKL komande u ranijem tekstu takođe radi ovo i proizvodi izlaz u ujedinjeni-diff formatu. Međutim, ovo nije to što TortoiseSVN koristi. TortoiseSVN koristi ToroiseMerge (ili diff program koji ste izabrali) da prikaže razlike vizualno između pun-tekst fajlova, tako da nema IKL ekvivalenta.

Možete takođe diff neka dva fajla koristeći TortoiseSVN, da li su ili nisu pod kontrolom verzija. TtortoiseSVN smo unese dva fajla u izabrani diff program i pušta ga da traži gde leže razlike.

Prikaži dnevnik

svn log -v -r 0:N --limit 100 [--stop-on-copy] PATH
or
svn log -v -r M:N [--stop-on-copy] PATH
   

Podrazumevano, TortoiseSVN pokušava da nađe 100 dnevnik poruka koristeći --limit metod. Ako podešavanje zahteva da se koristi stari API, onda druga forma se koristi da se nađe dnevnik poruka za 100 revizija spremišta.

Ako je Stop na kopiraj/preimenuj čekirano, koristite --stop-on-copy prekidač.

Provera izmena

svn status -v PATH
or
svn status -u -v PATH
   

Početna provera statusa gleda samo u vašu radnu kopiju. Ako kliknete na Proveri spremište zatim se spremište takođe proveri da se vidi koji fajlovi će biti izmenjeni obnavljanjem, što zahteva -u prekidač.

Ako je Prikaži neverzionisane fajlove čekirano, TortoiseSVn će takođe prikazati sve neverzionisane fajlove i foldere u hijerarhiji radne kopije, uzimajući u obzir pravila zanemarivanja. Ova posebna osobina nema direktni ekvivalent u Subverziji, kao što svn status komanda ne silazi u neverzionisane foldere.

Revizioni graf

Revizioni graf je mogućnost samo TortoiseSVN. Nema ekvivalenta u klijentu komande linije.

Šta TortoiseSVN radi je

svn info URL_of_WC
svn log -v URL
    

gde je URL spremište koren i tada se vraća analiza podataka.

Repo-pretraživač

svn info URL_of_WC
svn list [-r rev] -v URL
   

Možete koristiti svn info da odredite koren spremišta, koji je na vršnom nivou prikazan u pretraživaču spremišta. Ne možete se kretati Gore iznad ovog nivoa. Takođe, ova komanda vraća sve informcije o zaključavanju prikazane u pretraživaču spremišta.

Poziv svn list će izlistati sadržaj foldera datog sa URL i revizijom.

Uredi sukob

Ova komanda im IKL ekvivalent. Ona poziva TortoiseMerge ili neki spoljašnji 3-načina diff-stopi alat da vidi u fajlovima obuhvaćenih konfliktima i uređuje koje linije da se koriste.

Rešeno

svn resolved PATH
   

Preimenuj

svn rename CURR_PATH NEW_PATH
   

Obriši

svn delete PATH
   

Vrati na staro

svn status -v PATH
   

Prvi stepen je provera statusa koja određuje stavke u vašoj radnoj kopiji koje će potencijalno biti vraćene. Možete pregledati listu, diff fajlovi nasuprot OSNOVE, i izabrati stavke koje želite da uključite u vraćanje.

Kada kliknete OK, Subverziono vraćanje se dešava. Ako ostavite izbor fajlova čekboks u podrazumevanom statusu, TortoiseSVN koristi pojedinačno rekurzivno (-R) vraćanje radne kopije. Ako deselektujete neke fajlove, onda svaka putanja mora biti specificirana individualno u komandnoj liniji vraćanja.

svn revert [-R] PATH...
   

Čišćenje

svn cleanup PATH
   

Zaključaj

svn status -v PATH
   

Prva faza u proveri statusa koja određuje fajlove u vašoj radnij kopiji koji će potencijalno biti zaključani. Možete izabrati stavke koje želite da budu zaključane.

svn lock -m "LockMessage" [--force] PATH...
   

LockMessage ovde predstavlja sadržaj katanac poruka boks uređenja. On može biti prazan.

Ako je Ukrasti katance čekiran, koristite --force prekidače.

Skini Katanac

svn unlock PATH
   

Grana/Oznaka

svn copy -m "LogMessage" URL URL
or
svn copy -m "LogMessage" URL@rev URL@rev
or
svn copy -m "LogMessage" PATH URL
   

Grana/Oznaka dijalog omogućava kopiranje u spremište. Postoje 3 radio dugmeta opcija:

 • GLAVNA revizija u spremištu
 • Određena revizija u spremištu
 • Radna kopija

koje odgovaraju 3 varijante komandnih linija gore.

LogMessage ovde redstavlja sadržaj dnevnik poruke boksa uređenja. Ovo može biti prazno.

Zamena

svn info URL_of_WC
svn switch [-r rev] URL PATH
   

Stopi

svn merge [--dry-run] --force From_URL@revN To_URL@revM PATH
   

Test Stapanje omogućava isto stapanje kao --dry-run prekidač.

svn diff From_URL@revN To_URL@revM
   

Ujedinjene diff prikazuju diff operaciju koja će biti korišćena za stapanje.

Izvezi

svn export [-r rev] [--ignore-externals] URL Export_PATH
   

Ovaj oblik se koristi kada se pristupa iz neverzionisanog foldera, i folder se koristi kao odredište.

Izvozom radne kopije u različitu lokaciju dato je bez korišćenja Subverzione biblioteke, tako da nema odgovarajućeg ekvivalenta komandne linije.

Ono što TortoiseSVN radi je da kopira sve fajlove u novu lokaciju dok prikazuje progres operacije. Neverzionisani fajlovi/imenici mogu neobavezno biti takođe izvezeni.

U oba slučaja, ako je Nedostaju eksternali čekiran, koristite --ignore-externals prekidač.

Premesti

svn switch --relocate From_URL To_URL
   

Kreuraj spremište ovde

svnadmin create --fs-type fsfs PATH
   

Dodavanje

svn add PATH...
   

Ako izaberete folder, TortoiseSVN prvo pregleda sve rekurzivno za stavke koje mogu biti dodate.

Uvezi

svn import -m LogMessage PATH URL
   

LogMessage ovde redstavlja sadržaj dnevnik poruke boksa uređenja. Ovo može biti prazno.

Krivac

svn blame -r N:M -v PATH
svn log -r N:M PATH
   

Ako koristite TortoiseBlame da vidite info okrivljavanja, fajl dnevnik je takođe potreban da prikaže dnevnik poruke u alatsavetu. Ako vidite okrivljavanje kao tekst fajl ova informacija nije potrebna.

Dodaj u listu za zanemarivanje

svn propget svn:ignore PATH > tempfile
{edit new ignore item into tempfile}
svn propset svn:ignore -F tempfile PATH
   

Zato što svn:ignore osobina je često viš-linijska vrednost, to je ovde prikazano kao da je izmenjena preko tekat fajla radije nego direktno u komandnoj liniji.

Izradi zakrpu

svn diff PATH > patch-file
   

TortoiseSVN kreira fajl zakrpu u ujedinjenom diff formatu poredeći radnu kopiju sa OSNOVNOM verzijom.

Primena zakrpa

Primena zakrpa je trik posao sve dok zakrpa i radna kopija su iste revizije. Srećom za vas, možete koristiti TortoiseMerge, koji nema direktni ekvivalent u Subverziji.

TortoiseSVN homepage