Manuals

Dodatak F. Implementacioni detalji

Sadržaj

Prekrivne ikone

Ovaj dodatak sadrži detaljniju disusiju primene nekih TortoiseSVN mogućnosti.

Prekrivne ikone

Svaki fahl i folder ima Subverzionu statusnu vrednost kako je objašnjeno u Subverzionoj biblioteci. U klijentima komandne linije, ovo je pretstavljeno jednim slovom koda, ali TortoiseSVN ga prikazuje grafički koristeći prekrivač ikonu. Pošto je broj prekrivača ograničen, svaki prekrivač može prestavljati jednu od više statusnih vrednosti.

Konfliktan prekrivač se koristi da prikaže konfliktno stanje, gde obnavljanje ili prekidač daju konflikt između lokalnih izmena i izmena skinutih iz spremišta. To se takođe koristi da označi obstruktivno stanje, koje se može javiti kada je operacija nesposobna da se izvrši.

Modifikovan prekrivač predstavlja modifikovano stanje, gde imate da uradite lokalne izmene, stopljeno stanje, gde su izmene u spremištu stopljene sa lokalnim izmenama, i zamenjeno stanje, gde je fajl obrisan i zamenjen sa drugim različitim fajlom istog imena.

Obrisan prekrivač predstavlja obrisano stanje, gde je stavka planirana za brisanje, ili nedostaje stanje, gde stavka nije prisutna. Priridno stavka koja nedostaje ne može imati prekrivač, ali predački folder se može označiti ako jedan od njegovih potomaka nedostaje.

Dodat prekrivač se jednostavno koristi da predstavi dodat status kada je stavka dodata u kontrolu verzija.

U Subverziju prekrivač se koristi da prikaže stavku koja je u normalnoml stanju, ili verzionisana stavka čije stanje nije poznato. Pošto TortoiseSVN koristi pozadinski kešing proces ujedini status to može uzeti nekoliko sekundi pre nego se prekrivač obnavlja.

Traži zaključavanje prekrivač se koristi kada lokalna radna kopija ima svn:needs-lock podešenu osobinu.

Zaključan prekrivač se koristi kada lokalna radna kopija drži katanac na fajlu.

Zanemaren prekrivač se koristi da prikaže stavku koja je u zanemarenom stanju, ili zbog opšteg modela zanemarivanja, ili svn:ignore osobine predačkog foldera. Ovaj prekrivač je proizvoljan.

Neverzionisan prekrivač se koristi da prikaže stavku koja je u neverzionisanom stanju. To je stavka u verzionisanom folderu, ali koja sama nije pod kontrolom verzija. Ovaj prekrivač je proizvoljan.

Ako stavka ima Subverzioni status ne (stavka nije u okviru radne kopije) onda prekrivač nije prikazan. Ako ste izabrali da onemogućite Zanemaren i Neverzionisan prekrivače onda nikakvi prekrivači neće biti prikazani za ove fajlove.

Stavka može imati samo jednu Subverzionu statusnu vrednost. Na primer fajl može biti lokalno izmenjen i može biti označen za brisanje u isto vreme. Subverzija vraća jediničnu statusnu vrednost - u ovom slučaju obrisan. Ovi prioriteti su definisani samom Subverzijom.

Kada TortoiseSVN prikazuje status rekurzivno (podrazumevano podešavanje), svaki folder prikazuje prekrivač koji reflektuje njegov lični status i status svih njegovih potomaka. Da bi prikazao pojedinačni rezultantni prekrivač, koristimo red prioriteta prikazan gore da odredimo koji prekrivač da koristimo, sa Konfliktan prekrivačem imamo najviši prioritet.

U stvari, ne možete naći sve te ikone da se koriste u vašem sistemu. Ovo je zato što brojni prekrivači koje dopušta Vindouz su ograničeni na 15. Vindouz koristi 4 od njih, i preostalih 11 se mogu koristiti sa drugim aplikacijama. Ako postoji dovoljno dozvoljenih prekrivačkih slotova, TortoiseSVN pokušava da bude Dobar Građanin (TM) i ograničava svoje korišćenje prekrivača da da drugim aplikacijama šansu.

Pošto postoje Tortoise klijenti dostupni za druge sisteme kontrole verzija, mi smo kreirali deljive komponente odgovorne za prikazivanje ikona prekrivačima. Tehnički detalji nisu ovde važni, sve što vam treba da znate je da deljive komponente omogućavaju svim Tortoise klijentima da koriste iste prekrivače i da limit od 11 dostupnih slotova se ne koristi instaliranjem više od jednog Tortoise klijenta. Svakako, postoji jedna mala primedba: svi Tortoise klijenti koriste iste ikone prekrivače, tako ne možete zamisliti prekrivačke ikone koje koristi sistem kontorle verzija radne kopije.

  • Normal, Izmenjen i Konfliktan su uvek uneti i vidljivi.

  • Obrisan je unet ako je moguće, ali ida nazad u Izmenjen ako nema dovoljno slotova.

  • Samo-Čitanje je unet ako je moguće, ali pada nazad u Normalan ako nema dovoljno slotova.

  • Zaključan je unet ako je moguće, ali pada nazad u Normalan ako nema dovoljno slotova.

  • Dodat je unet ako je moguće, ali ida nazad u Izmenjen ako nema dovoljno slotova.

TortoiseSVN homepage