Manuals

Pojmovnik

Dodavanje

Subverziona komanda se koristi da doda fajl ili folder u vašu radnu kopiju. Nova stavka je dodata u spremište kada urezujete.

OSNOVNA revizija

Tekuća osnovna revizija fajla ili foldera u vašoj radnoj kopiji. Ovo je revizija fajla ili folderakoja je unutra, kada poslednje preuzimanje, obnavljanje ili urezivanje radilo. OSNOVNA revizija normalno nije jednaka GLAVNOJ reviziji.

Krivac

Ova komanda je samo za tekst fajlove, i ona označava svaku liniju da prikaže reviziju spremišta u kojoj je poslednji put izmenjena, i utora koji je uradio izmenu. Naša GUI implementacija se zove TortoiseBlame i takođe prikazuje datum/vreme urezivanja i dnevnik poruku kada preletite mišem preko revizionog broja.

Grana

Termin često korišćen u kontrolnm sistemu revizija da opiše šta se dešava kada se razvoj razdvoji u nekoj tačci i prati 2 odvojene putanje. Možete kreirati granu van glavne razvojne linije tako kao da razvijate nove osobine bez da učinite glavnu liniju nestabilnom. Ili možete granati stabilnu realizaciju za koju ćete samo fiksirati bagove, dok novi razvoj nastavlja na nestabilnom debl. U Subverziji grana se implementira kao jeftina kopija.

Preuzimanje

Subverziona komanda koja kreira lokalnu radnu kopiju u praznom folderu skidanje verzionisanih fajlova iz spremišta.

Čišćenje

Citat iz Subverzione knjige: Rekurzivno čišćenje radne kopije, uklanjanjem katanaca i završavanjem nezavršenih operacija. Ako ikad dobijete radna kopija zaključana grešku, izvršite ovu komandu da uklonite ukradene katance i dobijete vašu radnu kopiju u korisnom stanju ponovo. Primetimo to da u ovom kontekstu katanac se odnosi na lokalni fajlsistem zaključavanje, ne na zaključavanje spremišta.

Urezivanje

Subverziona komanda koja se koristi da pošalje izmene iz vaše lokalne radne kopije nazad u spremište, kreiranjem nove revizije spremišta.

Konflikt

Kada se izmene iz spremišta stope sa lokalnim izmenama, ponekad se ove izmene javljaju u istim linijama. U tom slučaju Subverzija ne može automatski odrediti koju verziju da koristi i za fajl se kaže da je u konfliktu. Potrebno je da uredite fajl ručno i razrešite konflikt pre nego možete da urežete neke druge izmene.

Kopiraj

U Subverzionom spremištu možete kreirati kopiju pojedinačnog fajla ili celo stablo. Ovo se implementira kao jeftine kopije koje deluju skoro kao veze sa originalom u tome da skoro ne uzimaju prostora. Praveći kopije čuva se istorija stavke u kopiji, tako da možete pratiti urađene izmene pre nego je kopija urađena.

Obriši

Kada obrišete verzionisanu stavku (i urežete izmene) stavka više ne postoji u spremištu posle urezane revizije. Ali, svakako, ona još postoji u ranijim revizijama spremišta, tako da joj još uvek možete pristupiti. Ako je neophodno, možete kopirati obrisanu stavku i vaskrsnuti ga kompletno sa istorijom.

Razl

Skraćenica za Prikaži razlike. Veoma korisna kada želite da vidite tačno šta se izmenilo.

Izvezi

Komanda proizvodi kopiju verzionisanog foldera, upravo kao radna kopija, ali bez lokalnih .svn foldera.

FSFS

Fajlsistem u vlasništvu Subverzije u osnovi spremišta. Može se koristiti na mrežnim podelama. Podrazumevan za 1.2 i novija spremišta.

GPO

Objekat grupne polise.

GLAVNA Revizija

Poslednja revizija fajla ili foldera u spremištu.

Uvezi

Subverziona komanda za uvoz cele hijerarhije foldera u spremište u pojedinačnoj reviziji.

Zaključavanje

Kada dobijete katanac na verzionisanu stavku, vi to označite u spremištu kao ne-urezujuća, osim iz radne kopije gde je katanac dobijen.

Dnevnik

Prikazuje istoriju revizija fajla ili foldera. Takođe poznat kao Istorija.

Istorija

Prikazuje istoriju revizija fajla ili foldera. Takođe poznat kao Dnevnik.

Stopi

Proces kojim se izmene iz spremišta dodaju u vašu radnu kopiju bez uništavanja bilo kojih izmena koje ste već uradili lokalno. Ponekad ove izmene ne mogu biti usklađene automatski i za radnu kopiju se kaže da je u konfliktu.

Stapanje se dešava automatski kada uskladite vašu radnu kopiju. Možete stapati specifične izmen iz drugih grana koristeći TortoiseSVN Stopi komandu.

Zakrpa

Ako radna kopija ima izmene samo u tekst fajlovima, moguće je koristiti Subverzionu Diff komandu da se generiše jedan fajl pregled ovih izmena u Objedinjenom Diff formatu. Fajl ovog tipa se često navodi kao Zakrpa, i može biti poslat elektronskom poštom još nekome (ili na mejling listu) i da se primeni u drugoj radnoj kopiji. Neko bez pristupa za urezivanje može napraviti izmene i podneti fajl zakrpu autorizovanom urezivaču da ga primeni. Ili ako niste sigurni o izmenama možete podneti zakrpu drugima da je pregledaju.

Svojstvo

Uz verzionisanje vaših foldera i fajlova, Subverzija dopušta da se dodaju verzionisani metapodaci - na koje se pozivamo kao na osobine svakog od vaših verzionisanih foldera i fajlova. Svaka osobina ima ime i vrednost, slično kao regstarski ključevi. Subverzija ima neke specijalne osobine koje koristi interno, kao što je svn:eol-style. TortoiseSVN ima neke takođe, kao tsvn:logminsize. Možete dodati vaše lične osobine sa bilo kojim imenom i vrednošću koju izaberete.

Premesti

Ako se vaše spremište pomeri, možda zato što ste ga pomerili u različit folder na vašem serveru, ili ime domena servera je izmenjeno, potrebno je da relocirate vašu radnu kopiju tako da njen URL spremišta ukazuje na novu lokaciju.

Primedba: vi treba da koristite ovu komandu samo ako vaša radna kopija ukazuje na istu lokaciju u istom spremištu, ali samo spremište je pomereno. U ostalim slučajevima vi verovatno imate potrebu za Prebaci komandu umesto toga.

Spremište

Spremište je centralno mesto gde se podaci skladište i održavaju. Spremište može biti mesto gde su višestruke baze podataka ili fajlovi locirani za raspodelu preko mreže, ili spremište može biti lokacija koja je direktno dostupna korisniku bez da putuje kroz mrežu.

Reši

Kada se fajlovi u radnoj kopiji ostave u konfliktnom stanju posle stapanja, ove konflikte moraju urediti ljudi koristeći uređivač (ili možda TortoiseMerge). Ovaj proces se označava kao Rešavanje Konflikata. Kada je to kompletno možete označiti konfliktne fajlove da su rešeni, što dozvoljava da budu urezani.

Vrati na staro

Subverzija čuva lokalnu čistu kopiju svakog fajla kao što je bio kada ste poslednji put uskladite vašu radnu kopiju. Ako napravite izmene i odlučite da želite da ih poništite, možete koristiti vrati komandu da se vratite na čistu kopiju.

Revizija

Svaki put kad urezujete skup izmena, vi kreirate jednu novu reviziju u spremištu. Svaka revizija predstavlja stanje stabla spremišta u izvsnoj tački u njegovoj istoriji. Ako želite da se vratite nazad u vremenu možete pregledati spremište kako je bilo u reviziji N.

U drugom smislu, revizija može da ukaže na skup izmena koje su urađene kada je revizja kreirana.

Osobine revizije (revosob)

Isti kao što fajlovi imaju osobine to može imati i svaka revizija u spremištu. Neke specijalne revprop su dodate automatski kada je revizija kreirana, recimo: svn:date svn:author svn:log koji reprezentuju vreme/datum urezivanja, urezivača i dnevnik poruku respektivno. Ove osobine mogu biti uređeivane, ali one nisu verzionisane, tako da je svaka promenapermanentna i ne može biti poništena.

SVN

Često-koriišćene skraćenice u Subverziji

Ime Subverzionog običnog protokola koji koristi svnserve server spremišta.

Zamena

Isto kako Uskladi-sa-revizijom menja vremenski prozor radne kopije da gleda u rzličitu tačku istorije, tako Prebaci menja prostorni prozor radne kopije takoa da ukazuje na rzličit deo spremišta.To je parcijalno korisno kada rad na deblu i granama se razlikuje samo u nekoliko fajlova. Možete prebaciti vašu radnu kopiju između dva i samo izmenjeni fajlovi će biti preneti.

Obnavljanje

Subverziona komanda vuče zadnje promene iz spremišta u radnu kopiju, stapajući sve izmene napravljene od drugih sa lokalnim izenama u radnoj kopiji.

Radna kopija

Ovo je vaš lokalna kutija za slanje pošte, polje gde radite na verzionisanim fajlovima, i oni normalno obitavaju na vašem lokalnom tvrdom disku. Vi kreirate radnu kopiju izvršavajući Preuzmi iz spremišta, i pohranjujete vaše izmene nazad u spremište koristeći Ureži.

TortoiseSVN homepage