Manuals

Monitor dijalog

Slika 5.2. Glavni dijalog projekt monitora

Glavni dijalog projekt monitora


Projekt monitor prikazuje sve nadgledane projekte levo na trostrukom pregledu. Projekat se može pomerati okolo, na primer jedan projekat se može pomeriti ispod drugog projekta načinvši ga potomak/podprojekat.

Klik na projekat prikazuje sve poruke dnevnika projekta sa dene strane.

Projekti koji su usklađeni prikazani su podebljano sa brojem novih urezivanja u zagradama sa desne strane. Klik na projekat automatski ga označava kao pročitan.

Glavne operacije

Alat panel na vrhu dijaloga omogućava da se konfiguriše i izvršava projektni monitor.

Klikni sada

Dok se svaki posmatrani projekat proverava saglasno intervalu koji je podešen, kliktanjem na ovo dugme forsiraće proveru svih projekata trenutno. Primetimo da ako ima usklađivanja označavanje neće biti prikazano sve dok se projekat ne proveri.

Dodaj projekat

Otvara novi dijalog da se podesi novi projekat za nadgledanje.

Uredi

Otvara konfiguracioni dijalog za izabrani projekat.

Ukloni

Uklonite izabrani projekat posle potvrđivanja prikazanog dijaloga.

Označi sve za čitanje

Označi sve revizije u svim projektima za čitanje. Primetimo da ako izaberete projekat sa revizijom koja nije za čitanje, ove revizije su automatski označene za čitanje kada izaberete drugi projekat.

Ako držite Shift taster dok kliknete dugme sva pogrešna stanja su takođe obrisana ako neko postoji.

Uskladite sve

Izvršite Uskladi na svim posmatranim radnim kopijama. Projekti koji se nadgledaju preko url nisu usklađeni, samo oni koji su usklađeni sa putanjom radne kopije.

Opcije

Prikazuje dijalog za konfiguraciju ponašanja nadgledanja projekta.

TortoiseSVN homepage