Manuals

Poglavlje 6. SubVCRev program

Sadržaj

SubVCRev komandna linija
Zamena ključnih reči
Primer ključne reči
COM interfejs

SubWCRev je Vindouz konzolni program koji se može koristiti da se pročita status Subverzione radne kopije i omogući zamena ključnih reči u fajl šablonu. Ovo se često koristi kao deo procesa izrade u značenju unošenja informacije radne kopije u objekat koji izrađujete. Tipično to može biti korišženo da se uključi revizioni broj u Opis programa boks.

SubVCRev komandna linija

SubWCRev čita Subverzioni status svih fajlova u radnoj kopiji, izostavljajući spoljašnje podrazumevano. Zapisuje najveći nađen broj urezane revizije, i vremensku oznaku urezivanja te revizije. Takođe zapisuje da li postoje lokalne izmene u radnoj kopiji, ili pomešano obnavljanje revizije. Revizioni broj, opseg obnavljanja revizija i status izmena su prikazani na stdout.

SubWCRev.exe je pozvan iz komandne linije ili skripte, i kontrolisan je parametrima komandne linije.

SubWCRev WorkingCopyPath [SrcVersionFile DstVersionFile] [-nmdfe]
      

WorkingCopyPath je putanja do radne kopije koja se proverava. Možete samo koristiti SubWCRev na radnim kopijama, ne direktno na spremištu. Putanja može biti apsolutna ili relativna ka tekućem radnom folderu.

Ako želite SubWCRev da izvrši zamenu ključne reči, ta polja kao reviziju spremišta i URL se čuvaju u tekst fahlu, potrebno je da obezbedite šablon fajl SrcVersionFile i izlazni fajl DstVersionFile koji sadrže zamenjenu verziju modela.

Možete specificirati model zanemarivanja ѕa SubVCrev da se preduprede specifični fajlovi i putanje da budu razmatrani. Modeli se čitaju iz fajla nazvanog .subwcrevignore. Fajl se čita sa specifične putanje i takođe iz korena radne kopije. Ako fajl ne postoji ne zanemaruju se fajlovi i putanje. Fajl .subwcrevignore može sadržati više modela, razdvojene novom linijom. Modeli se sparuju prema putanji relativno korenu spremišta i putanje relativno putanji .subwcrevignore fajla. Na primer, da se zanemare svi fajlovi u doc folderu TortoiseSVN radne kopije, .subwcrevignore će sadržati sledeće linije:

/trunk/doc
/trunk/doc/*

Or, assuming the .subwcrevignore file is in the working copy root which is checked out from trunk, using the patterns

doc
doc/*

is the same as the example above.

Da se zanemare sve slike, model zanemarivanja treba podesiti da izgleda kao:

*.png
*.jpg
*.ico
*.bmp

Važno

Zanemareni šabloni su zavisni od veličine slova, kao što je Subverzija.

Savet

Da se kreira fajl sa početnom tačkom u Vindous pretraživaču, unesi .subwcrevignore.. Primetimo vodeću tačku.

Postoji veliki broj opcionih prekidača koji utiču na način rada SubWCRev. Ako koristite više od jednog on mora biti specificiran kao pojedinačna grupa, npr. -nm, ne -n -m.

Tabela 6.1. Lista dostupnih prekidača komandne linije

ZamenaOpis
-nAko je ovaj prekidač dat, SubWCRev će izaći sa NIVOGREŠKE 7 ako radna kopija sadrži lokalne izmene. Ovo može biti korišćeno da se predupredi izrada sa neurezanim izmenama koje su prisutne.
-NAko je ovaj prekidač dat, SubVCRev će se završiti sa ERRORLEVEL 11 ako radna kopija sadrži neverzionisane stavke koje nisu ignorisane.
-mAko je ovaj prekidač dat, SubWCRev će izaći sa NIVOGREŠKE 8 ako radna kopija sadrži pomešane revizije. Ovo se može koristiti da se spreči izrada sa parcijalno obnovljenom radnom kopijom.
-dAko je ovaj prekidač dat, SubWCRev će izaći sa NIVOGREŠKE 9 ako destinacioni fajl već postoji.
-fAko je ovaj prekidač dat, SubWCRev će uključiti zadlju-izmenjenu reviziju foldera. Podrazumevano ponašanje je da se koriste samo fajlovi kada se uzimaju revizioni brojevi.
-eAko je ovaj prekidač dat, SubWCRev će pregledati foldere koji su uključeni sa svn:externals, ali samo ako su iz istog spremišta. Podrazumevano ponašanje je da se zanemare eksternali.
-EAko je ovaj prekidač dat, isti kao -e, ali on zanemaruje eksternale sa eksplicitnom revizijom, kada je opseg revizija unutar njega je samo data eksplicitna revizija u osobinama. Tako da to ne vodi ka izmešanim revizijama.
-xAko je ovaj prekidač dat, SubWCRev će dati na izlazu revizione brojeve u HEKS.
-XAko je ovaj prekidač dat, SubWCRev će dati na izlazu revizione brojeve u HEKS, sa '0X' ispred.
-FAko je ovaj prekidač dat, SubWCRev će ignorisati bilo koje .subwcrevignore fajlove i obuhvata sve fajlove.
-qAko je ovaj prekidač dat, SubVCRev će izvršiti zamenu ključnih reči bez prikazivanja statusa radne kopije na stdout.


Ako nema greške, SubVCRev vraća nulu. Ali u slučaju pojave greške poruka o grešci je ispisana na stderr i prikazana je na konzoli. Povratni kodovi greške su:

Tabela 6.2. Lista SubVCRev kodova grešaka

Kod greškeOpis
1Sintaksna greška. Jedna ili više parametara komandnie linije su neispravni.
2Fajl ili folder specificiran u komandnoj liniji nije nađen.
3Ulazni fajl ne može biti otvoren, ili ciljni fajl ne može biti kreiran.
4Ne može alocirati memoriju. Ovo će se desiti npr. ako je izvorni fajl suviše veliki.
5Izvorni fajl ne može biti ipravno skeniran.
6SVN greška: Subverzija je vraćena sa greškpm kad SubVCRev pokušava da nađe informacije iz radne kopije.
7Radna kopija ima lokalne izmene. Ovo zahteva -n preklopnik.
8Radna kopija ima izmešane revizije. Ovo zahteva -m preklopnik.
9Izlazni fajl već postoji. Ovo zahteva -d preklopnik.
10Specificirana putanja nije radna kopija ili njen deo.
11Radna kopija je imala neverzionisane fajlove i foldere u sebi. Ovo zahteva -N prekidač.


TortoiseSVN homepage