Vô hiệu hoá các mục trình đơn ngữ cảnh

Phiên bản 1.5.0 và sau đó, TortoiseSVN cho phép bạn vô hiệu hóa (trên thực tế, ẩn) các mục trình đơn ngữ cảnh. Vì đây là một tính năng mà không nên được sử dụng nhẹ nhưng chỉ nếu có một lý do thuyết phục, không có giao diện đồ họa cho nó và nó phải được thực hiện trực tiếp trong registry. Điều này có thể được sử dụng để vô hiệu hóa các lệnh nhất định cho người dùng không nên sử dụng chúng. Nhưng xin lưu ý rằng chỉ các mục trình đơn ngữ cảnh trong explorer được ẩn, và các lệnh vẫn dùng được thông qua các phương tiện khác, ví dụ như dòng lệnh hoặc thậm chí các hộp thoại khác trong bản thân TortoiseSVN!

Các khóa registry giữ thông tin mà các trình đơn ngữ cảnh được hiển thị là HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh .

Mỗi mục trong các mục registry này là một giá trị DWORD , với mỗi bit tương ứng với một mục trình đơn cụ thể. Một bit được bật có nghĩa là mục trình đơn tương ứng bị vô hiệu hoá.

Bảng C.1. Các mục trong trình đơn và các giá trị của chúng

Giá trịMục trình đơn
0x0000000000000001Kiểm xuất
0x0000000000000002Cập nhật
0x0000000000000004Cam kết
0x0000000000000008Thêm
0x0000000000000010Hoàn nguyên
0x0000000000000020Dọn sạch
0x0000000000000040Giải quyết
0x0000000000000080Chuyển
0x0000000000000100Nhập khẩu
0x0000000000000200Xuất khẩu
0x0000000000000400Tạo Kho Lưu Trữ ở đây
0x0000000000000800Nhánh/Thẻ
0x0000000000001000Hợp nhất
0x0000000000002000Xóa
0x0000000000004000Đổi tên
0x0000000000008000Cập nhật đến bản sửa đổi
0x0000000000010000Tìm Khác Biệt
0x0000000000020000Hiện Tường Trình
0x0000000000040000Chỉnh sửa xung đột
0x0000000000080000Di dời
0x0000000000100000Kiểm tra xem có sửa đổi
0x0000000000200000Bỏ qua
0x0000000000400000Trình duyệt Kho lưu trữ
0x0000000000800000Đổ lỗi
0x0000000001000000Tạo Bản Vá
0x0000000002000000Áp dụng Bản vá
0x0000000004000000Đồ thị Sửa đổi
0x0000000008000000Khóa
0x0000000010000000Hủy bỏ Khóa
0x0000000020000000Các Thuộc tính
0x0000000040000000Tìm Khác Biệt với URL
0x0000000080000000Xóa các mục không có phiên bản
0x0000000100000000Hợp Nhất Tất Cả
0x0000000200000000Tìm khác biệt với phiên bản trước
0x0000000400000000Dán
0x0000000800000000Nâng cấp bản sao làm việc
0x0000001000000000Diff later
0x0000002000000000Diff with 'filename'
0x0000004000000000Unified diff
0x2000000000000000Các thiết lập
0x4000000000000000Trợ giúp
0x8000000000000000Giới thiệu về


Example: to disable the Relocate the Delete unversioned items and the Settings menu entries, add the values assigned to the entries like this:

0x0000000000080000
+ 0x0000000080000000
+ 0x2000000000000000
= 0x2000000080080000
      

The lower DWORD value (0x80080000) must then be stored in HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow, the higher DWORD value (0x20000000) in HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Để kích hoạt các mục trình đơn một lần nữa, chỉ đơn giản là xóa các khóa registry.