Thiết lập biến môi trường SVN_ASP_DOT_NET_HACK

Kể từ phiên bản 1.4.0 và sau đó, trình cài đặt TortoiseSVN không cung cấp cho người sử dụng các tùy chọn để thiết lập biến môi trường SVN_ASP_DOT_NET_HACK nữa, bởi vì nó gây ra nhiều vấn đề và gây nhầm lẫn cho những người dùng mà luôn luôn cài đặt tất cả mọi thứ bất kể cho dù họ có biết nó là cho cái gì hay không.

But the feature is still available in TortoiseSVN and other svn clients. To enable it you have to set the Windows environment variable named ASPDOTNETHACK to 1. Actually, the value of that environment variable doesn't matter: if the variable exists the feature is active.

Quan trọng

Xin lưu ý rằng mánh này là chỉ cần thiết nếu bạn vẫn còn sử dụng VS.NET2002. Tất cả các phiên bản sau của Visual Studio không yêu cầu mánh này để được kích hoạt! Vì vậy, trừ khi bạn đang sử dụng công cụ cổ xưa đó, ĐỪNG SỬ DỤNG CÁI NÀY!