Phụ lục C. Các Lời Khuyên Hữu Ích Cho Các Quản Trị

Mục lục

Triển khai TortoiseSVN thông qua các chính sách nhóm
Chuyển hướng kiểm tra nâng cấp
Thiết lập biến môi trường SVN_ASP_DOT_NET_HACK
Vô hiệu hoá các mục trình đơn ngữ cảnh

Phụ lục này chứa các giải pháp cho các vấn đề / câu hỏi bạn có thể có khi bạn đang chịu trách nhiệm cho việc triển khai TortoiseSVN cho nhiều máy tính khách.

Triển khai TortoiseSVN thông qua các chính sách nhóm

Bộ cài đặt TortoiseSVN đến dưới dạng một tập tin MSI, có nghĩa là bạn sẽ không có vấn đề thêm tập tin MSI đó vào các chính sách nhóm của bộ điều khiển tên miền của bạn.

Một cuộc dạo qua về làm thế nào để làm điều đó có thể được tìm thấy ở bài viết trong cơ sở kiến ​​thức 314934 từ Microsoft: http://support.microsoft.com/?kbid=314934.

TortoiseSVN must be installed under Computer Configuration and not under User Configuration. This is because TortoiseSVN needs the CRT and MFC DLLs, which can only be deployed per computer and not per user. If you really must install TortoiseSVN on a per user basis, then you must first install the MFC and CRT package version 12 from Microsoft on each computer you want to install TortoiseSVN as per user.

Bạn có thể tùy chỉnh các tập tin MSI nếu bạn muốn rằng tất cả người dùng của bạn kết thúc với các thiết lập tương tự. Các thiết lập của TSVN được lưu trữ trong registry dưới HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVNfilename> v%APPDATA%\Subversionfilename>. N chuyb>.