Chuyển hướng kiểm tra nâng cấp

TortoiseSVN kiểm tra nếu có một phiên bản mới có sẵn vài ngày một lần. Nếu có một phiên bản mới hơn, một thông báo được hiển thị trong hộp thoại cam kết.

Hình C.1. Hộp thoại cam kết, hiển thị thông báo nâng cấp

Hộp thoại cam kết, hiển thị thông báo nâng cấp

Nếu bạn đang chịu trách nhiệm cho rất nhiều người dùng trong tên miền của bạn, bạn có thể muốn người dùng chỉ sử dụng các phiên bản được bạn phê duyệt và họ không phải lúc nào cũng cài đặt phiên bản mới nhất. Bạn có thể không muốn thông báo nâng cấp đó hiển thị để người dùng của bạn không đi tới đó và nâng cấp ngay lập tức.

Versions 1.4.0 and later of TortoiseSVN allow you to redirect that upgrade check to your intranet server. You can set the registry key HKCU\Software\TortoiseSVN\UpdateCheckURL (string value) to an URL pointing to a text file in your intranet. That text file must have the following format:

1.9.1.6000
A new version of TortoiseSVN is available for you to download!
http://192.168.2.1/downloads/TortoiseSVN-1.9.1.6000-svn-1.9.1.msi
      

The first line in that file is the version string. You must make sure that it matches the exact version string of the TortoiseSVN installation package. The second line is a custom text, shown in the commit dialog. You can write there whatever you want. Just note that the space in the commit dialog is limited. Too long messages will get truncated! The third line is the URL to the new installation package. This URL is opened when the user clicks on the custom message label in the commit dialog. You can also just point the user to a web page instead of the MSI file directly. The URL is opened with the default web browser, so if you specify a web page, that page is opened and shown to the user. If you specify the MSI package, the browser will ask the user to save the MSI file locally.