Thêm Tập Tin Và Thư Mục Mới

Hình 4.31. Trình đơn ngữ cảnh Explorer cho các tập tin không phiên bản

Trình đơn ngữ cảnh Explorer cho các tập tin không phiên bản


Nếu bạn đã tạo tập tin mới và / hoặc thư mục trong quá trình phát triển của bạn thì bạn cần phải thêm chúng vào kiểm soát nguồn. Chọn các tập tin và / hoặc thư mục và sử dụng TortoiseSVN Thêm .

Sau khi bạn đã thêm các tập tin / thư mục vào kiểm soát nguồn tập tin xuất hiện với một lớp phủ biểu tượng thêm mà có nghĩa là bạn phải cam kết bản sao của bạn làm việc để làm cho những tập tin / thư mục sẵn sàng cho các nhà phát triển khác. Thêm một tập tin / thư mục không ảnh hưởng đến kho lưu trữ!

Nhiều Việc Thêm

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Thêm trên các thư mục đã được phiên bản. Trong trường hợp đó, hộp thoại thêm sẽ cho bạn thấy tất cả các file không phiên bản bên trong thư mục phiên bản đó. Điều này giúp nếu bạn có nhiều tập tin mới và cần thêm tất cả cùng một lúc.

Để thêm các tập tin từ bên ngoài bản sao làm việc của bạn, bạn có thể sử dụng xử lý kéo và thả:

  1. lựa chọn các tập tin mà bạn muốn thêm vào

  2. kéo phải chúng đến vị trí mới bên trong các bản sao làm việc

  3. thả nút chuột phải

  4. chọn Trình Đơn Ngữ Cảnh SVN Thêm các tập tin vào WC này . Các tập tin sau đó sẽ được sao chép vào các bản sao làm việc và thêm vào kiểm soát phiên bản.

Bạn cũng có thể thêm các tập tin trong một bản sao làm việc chỉ đơn giản bằng trái cách kéo và thả chúng vào hộp thoại cam kết.

Nếu bạn thêm một tập tin hoặc thư mục do nhầm lẫn, bạn có thể hoàn tác việc thêm trước khi bạn cam kết sử dụng TortoiseSVN Hoàn tác việc thêm ... .