Chương 7. giao diện IBugtraqProvider

Mục lục

Quy ước đặt tên
Giao diện IBugtraqProvider
Giao diện IBugtraqProvider2

Để có được tích hợp chặt chẽ với bộ theo dõi vấn đề hơn đơn giản bằng cách sử dụng thuộc tính bugtraq: , TortoiseSVN có thể sử dụng các plugin COM. Với các plugin này, có thể lấy thông tin trực tiếp từ bộ theo dõi vấn đề, tương tác với người sử dụng và cung cấp thông tin trở lại TortoiseSVN về các vấn đề còn mở, kiểm tra các thông điệp tường trình được nhập vào bởi người sử dụng và thậm chí chạy các hành động sau khi một cam kết thành công để ví dụ như, đóng một vấn đề .

Chúng tôi không thể cung cấp thông tin và hướng dẫn về làm thế nào bạn có để thực hiện một đối tượng COM trong ngôn ngữ lập trình ưa thích của bạn, nhưng chúng tôi đã bổ sung ví dụ trong C++ / ATL và C # trong kho của chúng tôi trong thư mục contrib /issue-tracker-plugins . Trong thư mục đó, bạn cũng có thể tìm thấy các yêu cầu bao gồm các tập tin bạn cần để xây dựng plugin của bạn. ( phần “Giấy phép” giải thích làm thế nào để truy cập vào kho lưu trữ.)

Quan trọng

Bạn nên cung cấp cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit của plugin của bạn. Bởi vì phiên bản x64 của TortoiseSVN không thể sử dụng một plugin 32-bit và ngược lại.

Quy ước đặt tên

Nếu bạn phát hành một plugin theo dõi vấn đề cho TortoiseSVN, xin vui lòng không đặt tên là Tortoise<Something> . Chúng tôi muốn để dành tiền tố Tortoise cho một trình khách kiểm soát phiên bản tích hợp vào windows shell. Ví dụ: TortoiseCVS, TortoiseSVN, TortoiseHg, TortoiseGit và TortoiseBzr là tất cả các trình máy khách kiểm soát phiên bản.

Xin vui lòng đặt tên plugin của bạn cho một trình khách Tortoise là Turtle<Something> , nơi <Something> đề cập đến bộ theo dõi vấn đề mà bạn đang kết nối với. Hoặc chọn một tên nghe giống như Turtle nhưng có một chữ đầu khác nhau. Các ví dụ tốt là:

  • Gurtle - Một plugin theo dõi vấn đề cho mã của Google

  • TurtleMine - Một plugin theo dõi vấn đề cho Redmine

  • VurtleOne - Một plugin theo dõi vấn đề cho VersionOne