Giấy phép

TortoiseSVN là một dự án Mã nguồn Mở được phát triển theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL). Nó là miễn phí để tải về và sử dụng miễn phí, hoặc là cá nhân hoặc thương mại, trên bất kỳ số lượng máy tính cá nhân.

Although most people just download the installer, you also have full read access to the source code of this program. You can browse it on this link https://sourceforge.net/p/tortoisesvn/code/HEAD/tree/. The current development line is located under /trunk/, and the released versions are located under /tags/.