Bộ kiểm tra chính tả

TortoiseSVN uses the Windows spell checker if it's available (Windows 8 or later). Which means that if you want the spell checker to work in a different language than the default OS language, you have to install the spell checker module in the Windows settings (Settings > Time & Language > Region & Language).

TortoiseSVN will use that spell checker if properly configured with the tsvn:projectlanguage project property.

In case the Windows spell checker is not available, TortoiseSVN can also use spell checker dictionaries from OpenOffice and Mozilla.

Trình cài đặt tự động thêm các từ điển tiếng Anh (Mỹ) và Anh (Anh). Nếu bạn muốn các ngôn ngữ khác, tùy chọn dễ dàng nhất chỉ đơn giản là cài đặt một gói ngôn ngữ của TortoiseSVN. Việc này sẽ cài đặt các tập tin từ điển thích hợp cũng như giao diện người sử dụng TortoiseSVN địa phương. Sau khi kết thúc cài đặt, từ điển cũng sẽ sẵn sàng.

Hoặc bạn có thể cài đặt các bộ từ điển chính mình. Nếu bạn có cài đặt OpenOffice hoặc Mozilla, bạn có thể sao chép các từ điển này, được đặt trong thư mục cài đặt cho những ứng dụng đó. Nếu không, bạn cần phải tải về tập tin từ điển cần thiết từ http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries.

Once you have got the dictionary files, you probably need to rename them so that the filenames only have the locale chars in it. Example:

Then just copy them into the %APPDATA%\TortoiseSVN\dic folder. If that folder isn't there, you have to create it first. TortoiseSVN will also search the Languages sub-folder of the TortoiseSVN installation folder (normally this will be C:\Program Files\TortoiseSVN\Languages); this is the place where the language packs put their files. However, the %APPDATA%-folder doesn't require administrator privileges and, thus, has higher priority. The next time you start TortoiseSVN, the spell checker will be available.

Nếu bạn cài đặt nhiều từ điển, TortoiseSVN sử dụng các quy tắc này để lựa chọn cái nào để sử dụng.

  1. Kiểm tra thiết lập tsvn:projectlanguage . Tham khảo phần “Thiết lập Dự án” cho thông tin về thiết lập các thuộc tính dự án.

  2. Nếu không có ngôn ngữ dự án được thiết lập, hoặc ngôn ngữ đó không được cài đặt, hãy thử ngôn ngữ tương ứng với văn hóa địa phương Windows.

  3. Nếu văn hóa địa phương Windows chính xác không làm việc, thử ngôn ngữ Cơ sở , ví dụ như de_CH (tiếng Đức-Thụy Sĩ) rơi trở lại de_DE (tiếng Đức).

  4. Nếu không có cái nào bên trên chạy được, thì ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh, được bao gồm trong cài đặt tiêu chuẩn.