Phụ lục G. Các gói ngôn ngữ và bộ kiểm tra chính tả

Mục lục

Gói Ngôn Ngữ
Bộ kiểm tra chính tả

Bộ cài đặt tiêu chuẩn chỉ có hỗ trợ dành cho tiếng Anh, nhưng bạn có thể tải về gói ngôn ngữ riêng biệt và các từ điển kiểm tra đánh vần riêng rẽ sau khi cài đặt.

Gói Ngôn Ngữ

The TortoiseSVN user interface has been translated into many different languages, so you may be able to download a language pack to suit your needs. You can find the language packs on our translation status page. And if there is no language pack available, why not join the team and submit your own translation ;-)

Mỗi gói ngôn ngữ được đóng gói như là một bộ cài đặt .msi . Chỉ cần chạy chương trình cài đặt và làm theo hướng dẫn. Sau khi kết thúc cài đặt, bản dịch sẽ sẵn sàng.

The documentation has also been translated into several different languages. You can download translated manuals from the support page on our website.