Các tính năng của TortoiseSVN

Điều gì làm cho TortoiseSVN là một trình khách Subversion tốt? Dưới đây là một danh sách ngắn các tính năng.

Tích hợp với Shell

TortoiseSVN tích hợp hoàn toàn vào Windows shell (tức là explorer). Điều này có nghĩa là bạn có thể tiếp tục làm việc với các công cụ bạn đã quen thuộc. Và bạn không phải đổi sang một ứng dụng khác nhau mỗi khi bạn cần các chức năng của kiểm so phiên bản.

Và bạn không bị giới hạn vào việc sử dụng Windows Explorer, trình đơn ngữ cảnh của TortoiseSVN làm việc trong các trình quản lý tập tin khác, và cũng trong hộp thoại File/Open mà là phổ biến trong các ứng dụng Windows tiêu chuẩn nhất. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng TortoiseSVN cố tình phát triển như là một phần mở rộng cho Windows Explorer. Vì vậy, có thể có trong các ứng dụng khác, sự tích hợp là không đầy đủ, và ví dụ như các lớp phủ biểu tượng có thể không được hiển thị.

Lớp phủ biểu tượng

Tình trạng của tất cả các tập tin và thư mục có phiên bản được chỉ định bởi các biểu tượng che phủ nhỏ. Bằng cách đó bạn có thể nhìn thấy ngay lập tức tình trạng của bản sao làm việc của bạn là gì.

Giao diện Người dùng Đồ họa

Khi bạn liệt kê các thay đổi vào một tập tin hoặc thư mục, bạn có thể nhấp chuột vào một sửa đổi để xem các bình luận về commit đó. Bạn cũng có thể thấy một danh sách các tập tin thay đổi - chỉ cần kích đúp vào một tập tin để xem chính xác những gì thay đổi.

Hộp thoại cam kết liệt kê tất cả các mục mà sẽ được bao gồm trong một cam kết, và mỗi mục có một hộp kiểm để bạn có thể chọn những mục bạn muốn bao gồm. Các tập tin không phiên bản cũng có thể được liệt kê, trong trường hợp bạn quên thêm tập tin mới.

Dễ dàng truy cập vào các câu lệnh Subversion

Tất cả các lệnh Subversion có sẵn từ menu trình đơn ngữ cảnh. TortoiseSVN thêm trình đơn con riêng của mình ở đó.

Kể từ khi TortoiseSVN là một trình khách Subversion, chúng tôi cũng muốn để cho bạn thấy một số các tính năng của bản thân Subversion:

Lập phiên bản thư mục

CVS chỉ theo dõi lịch sử các tập tin cá nhân, nhưng Subversion thực hiện một hệ thống tập tin có phiên bản ảo để theo dõi những thay đổi trên toàn bộ cây thư mục theo thời gian. Tập tin thư mục được phiên bản. Kết quả là, thực sự có các lệnh di chuyển sao chép từ trình khách hoạt động trên các tập tin và thư mục.

Commit nguyên tử

Một cam kết hoặc đi vào kho lưu trữ hoàn toàn, hoặc không gì cả. Điều này cho phép các nhà phát triển xây dựng và cam kết thay đổi như các khối lô-gic.

Siêu dữ liệu có phiên bản

Mỗi tập tin và thư mục có một tập hợp vô hình của thuộc tính đính kèm. Bạn có thể tạo và lưu trữ bất kỳ cặp khóa/giá trị tùy ý bạn muốn. Các thuộc tính được phiên bản theo thời gian, giống như nội dung tập tin.

Lựa chọn của các lớp mạng

Subversion có một khái niệm trừu tượng cho truy cập vào kho lưu trữ, làm cho nó dễ dàng cho mọi người để thực hiện cơ chế mạng lưới mới. Mạng máy chủ tiên tiến của Subversion là một mô-đun cho máy chủ web Apache, mà có thể dùng một biến thể của HTTP được gọi là WebDAV/DeltaV. Điều này cho Subversion một lợi thế lớn trong sự ổn định và khả năng tương tác, và cung cấp nhiều tính năng quan trọng miễn phí: xác thực, ủy quyền, nén đường truyền, và duyệt kho lưu trữ, .... một tiến trình máy chủ Subversion cũng có sẵn. Máy chủ này dùng một giao thức tùy chỉnh mà có thể dễ dàng tạo đường hầm qua SSH.

Xử lý dữ liệu nhất quán

Subversion thể hiện sự khác biệt tập tin bằng cách sử dụng một thuật toán tìm khác biệt nhị phân, mà hoạt động giống nhau trên cả hai văn bản (con người có thể đọc được) và tập tin nhị phân (con người không thể đọc được). Cả hai loại tập tin được lưu trữ nén như nhau trong kho, và sự khác biệt được truyền đi theo cả hai hướng trên mạng.

Phân nhánh và gắn thẻ hiệu quả

Chi phí phân nhánh và gắn thẻ không cần phải tỷ lệ thuận với quy mô dự án. Subversion tạo ra các chi nhánh và các thẻ bằng cách đơn giản sao chép các dự án, bằng cách sử dụng một cơ chế tương tự như một liên kết cứng. Vì vậy, các hoạt động này sẽ chỉ mất một lượng thời gian rất nhỏ, và rất ít không gian trong kho.