kịch bản móc phía máy chủ

A hook script is a program triggered by some repository event, such as the creation of a new revision or the modification of an unversioned property. Each hook is handed enough information to tell what that event is, what target(s) it's operating on, and the username of the person who triggered the event. Depending on the hook's output or return status, the hook program may continue the action, stop it, or suspend it in some way. Please refer to the chapter on Hook Scripts in the Subversion Book for full details about the hooks which are implemented.

Các kịch bản này móc được thực hiện bởi các máy chủ nơi đặt các kho lưu trữ. TortoiseSVN cũng cho phép bạn cấu hình các lệnh móc phía máy khách được thực hiện tại địa phương sau các sự kiện nhất định. Xem phần “Kịch Bản Hook Phía Máy Khách” để biết thêm thông tin.

Sample hook scripts can be found in the hooks directory of the repository. These sample scripts are suitable for Unix/Linux servers but need to be modified if your server is Windows based. The hook can be a batch file or an executable. The sample below shows a batch file which might be used to implement a pre-revprop-change hook.

rem Only allow log messages to be changed.
if "%4" == "svn:log" exit 0
echo Property '%4' cannot be changed >&2
exit 1
    

Note that anything sent to stdout is discarded. If you want a message to appear in the Commit Reject dialog you must send it to stderr. In a batch file this is achieved using >&2.

Thay Hooks

Nếu một kịch bản móc từ chối cam kết của bạn thì quyết định của nó là cuối cùng. Nhưng bạn có thể xây dựng một cơ chế ghi đè vào kịch bản bằng cách sử dụng kỹ thuật Từ Kỳ Diệu . Nếu kịch bản muốn từ chối các hoạt động đầu tiên quét các thông điệp tường trình cho một cụm từ thông qua đặc biệt, hoặc một cụm từ cố định hoặc có lẽ tên tập tin với một tiền tố. Nếu nó tìm thấy từ kỳ diệu đó nó cho phép các cam kết được tiến hành. Nếu cụm từ không được tìm thấy sau đó nó có thể chặn các cam kết với một thông điệp như Bạn không nói từ kỳ diệu . :-)