Các Liên kết Kiểm xuất

Nếu bạn muốn làm cho kho Subversion của bạn có sẵn cho những người khác, bạn có thể muốn bao gồm một liên kết đến từ trang web của bạn. Một cách để thực hiện điều này dễ tiếp cận hơn là bao gồm một liên kết kiểm tra ra cho những người sử dụng TortoiseSVN.

Khi bạn cài đặt TortoiseSVN, nó đăng ký giao thức mới tsvn: . Khi một người dùng TortoiseSVN nhấp vào liên kết như vậy, hộp thoại kiểm tra sẽ mở tự động với các URL kho lưu trữ đã được điền.

Để bao gồm một liên kết trong trang html của bạn, bạn cần phải thêm mã trông một cái gì đó như thế này:

<a href="tsvn:http://project.domain.org/svn/trunk">
/a

Of course it would look even better if you included a suitable picture. You can use the TortoiseSVN logo or you can provide your own image.

<a href="tsvn:http://project.domain.org/svn/trunk">
<img src=TortoiseCheckout.png></a>

Bạn cũng có thể làm cho các điểm liên kết đến một phiên bản cụ thể, ví dụ

<a href="tsvn:http://project.domain.org/svn/trunk?100">
≶/a>