Truy cập Kho

Để sử dụng TortoiseSVN (hoặc bất kỳ trình Subversion khách khác), bạn cần một nơi đặt kho của bạn. Bạn có thể lưu trữ kho lưu trữ của bạn tại địa phương và truy cập chúng bằng cách sử dụng giao thức file:// hoặc bạn có thể đặt chúng trên một máy chủ và truy cập chúng với http:// hoặc giao thức svn:// . Hai giao thức máy chủ cũng có thể được mã hóa. Bạn sử dụng https:// hoặc svn+ssh:// , Hoặc bạn có thể sử dụng svn:// với SASL.

If you are using a public hosting service such as SourceForge or your server has already been setup by someone else then there is nothing else you need to do. Move along to Chương 4, Hướng dẫn sử dụng hàng ngày.

Nếu bạn không có một máy chủ và bạn làm việc một mình, hoặc nếu bạn chỉ là đánh giá Subversion và TortoiseSVN trong sự cô lập, các kho địa phương có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Chỉ cần tạo ra một kho lưu trữ trên máy tính riêng của của bạn như được mô tả trước đó trong Chương 3, Kho lưu trữ . Bạn có thể bỏ qua phần còn lại của chương này và đi trực tiếp Chương 4, Hướng dẫn sử dụng hàng ngày để tìm hiểu làm thế nào để bắt đầu sử dụng nó.

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc thiết lập một kho lưu trữ nhiều người sử dụng trên một mạng chia sẻ, hãy nghĩ lại. Đọc phần “Truy cập vào một kho lưu trữ trên một mạng chia sẻ” để tìm hiểu lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi. Thiết lập một máy chủ không phải là khó như nó có vẻ, và sẽ cung cấp cho bạn độ tin cậy và có thể tăng tốc độ tốt hơn.

More detailed information on the Subversion server options, and how to choose the best architecture for your situation, can be found in the Subversion book under Server Configuration.

In the early days of Subversion, setting up a server required a good understanding of server configuration and in previous versions of this manual we included detailed descriptions of how to set up a server. Since then things have become easier as there are now several pre-packaged server installers available which guide you through the setup and configuration process. These links are for some of the installers we know about:

You can always find the latest links on the Subversion website.

You can find further How To guides on the TortoiseSVN website.