Ví dụ Từ khoá

Ví dụ dưới đây cho thấy làm thế nào các từ khoá trong một tập tin mẫu được thay thế trong các tập tin đầu ra.

// Test file for SubWCRev

char *Revision   = "$WCREV$";
char *Revision16  = "$WCREV&0xFF$";
char *Revisionp100 = "$WCREV+100$";
char *Revisionm100 = "$WCREV-100$";
char *Modified   = "$WCMODS?Modified:Not modified$";
char *Unversioned  = "$WCUNVER?Unversioned items found:no unversioned items$";
char *Date     = "$WCDATE$";
char *CustDate   = "$WCDATE=%a, %d %B %Y$";
char *DateUTC    = "$WCDATEUTC$";
char *CustDateUTC  = "$WCDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *TimeNow    = "$WCNOW$";
char *TimeNowUTC  = "$WCNOWUTC$";
char *RevRange   = "$WCRANGE$";
char *Mixed     = "$WCMIXED?Mixed revision WC:Not mixed$";
char *ExtAllFixed  = "$WCEXTALLFIXED?All externals fixed:Not all externals fixed$";
char *IsTagged   = "$WCISTAGGED?Tagged:Not tagged$";
char *URL      = "$WCURL$";
char *isInSVN    = "$WCINSVN?versioned:not versioned$";
char *needslck   = "$WCNEEDSLOCK?TRUE:FALSE$";
char *islocked   = "$WCISLOCKED?locked:not locked$";
char *lockdateutc  = "$WCLOCKDATEUTC$";
char *lockdate   = "$WCLOCKDATE$";
char *lockcustutc  = "$WCLOCKDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *lockcust   = "$WCLOCKDATE=%a, %d %B %Y$";
char *lockown    = "$WCLOCKOWNER$";
char *lockcmt    = "$WCLOCKCOMMENT$";

#if $WCMODS?1:0$
#error Source is modified
#endif

// End of file

Sau khi chạy SubWCRev.exe đường dẫn \ tới \ bản sao làm việc testfile.tmpl testfile.txt , tập tin đầu ra testfile.txt sẽ trông như thế này:

// Test file for SubWCRev

char *Revision   = "22837";
char *Revision16  = "53";
char *Revisionp100 = "22937";
char *Revisionm100 = "22737";
char *Modified   = "Modified";
char *Unversioned  = "no unversioned items";
char *Date     = "2012/04/26 18:47:57";
char *CustDate   = "Thu, 26 April 2012";
char *DateUTC    = "2012/04/26 16:47:57";
char *CustDateUTC  = "Thu, 26 April 2012";
char *TimeNow    = "2012/04/26 20:51:17";
char *TimeNowUTC  = "2012/04/26 18:51:17";
char *RevRange   = "22836:22837";
char *Mixed     = "Mixed revision WC";
char *ExtAllFixed  = "All externals fixed";
char *IsTagged   = "Not tagged";
char *URL      = "https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk";
char *isInSVN    = "versioned";
char *needslck   = "FALSE";
char *islocked   = "not locked";
char *lockdateutc  = "1970/01/01 00:00:00";
char *lockdate   = "1970/01/01 01:00:00";
char *lockcustutc  = "Thu, 01 January 1970";
char *lockcust   = "Thu, 01 January 1970";
char *lockown    = "";
char *lockcmt    = "";

#if 1
#error Source is modified
#endif

// End of file

Mẹo

Một tập tin như thế này sẽ được bao gồm trong bản xây dựng, do đó bạn sẽ mong đợi nó được phiên bản. Hãy chắc chắn tạo phiên bản tập tin mẫu, không phải là tập tin được tạo ra, nếu không mỗi khi bạn tạo lại các tập tin phiên bản bạn cần phải cam kết thay đổi, do đó có nghĩa là các tập tin phiên bản cần được cập nhật.