Chương 6. Chương trình SubWCRev

Mục lục

Dòng Lệnh SubWCRev
Thay Thế Từ Khoá
Ví dụ Từ khoá
giao diện COM

SubWCRev là một chương trình giao diện điều khiển Windows có thể được sử dụng để đọc trạng thái của một bản sao làm việc Subversion và được tùy chọn thực hiện thay thế từ khóa trong một tập tin mẫu. Điều này thường được sử dụng như là một phần của tiến trình xây dựng như một phương tiện kết hợp chặt chẽ với những thông tin bản sao hoạt động vào đối tượng bạn đang xây dựng. Thông thường nó có thể được sử dụng để bao gồm các số sửa đổi trong một hộp Nói Về .

Dòng Lệnh SubWCRev

SubWCRev đọc tình trạng Subversion của tất cả các tập tin trong một bản sao làm việc, không bao gồm thành phần bên ngoài theo mặc định. Nó ghi lại số phiên bản cam kết cao nhất được tìm thấy, và các dấu thời gian cam kết sửa đổi đó, nó cũng ghi lại xem có thay đổi địa phương trong các bản sao làm việc, hoặc các phiên bản cập nhật hỗn hợp. Số sửa đổi, cập nhật, phạm vi sửa đổi và tình trạng thay đổi được hiển thị trên thiết bị xuất chuẩn.

SubWCRev.exe is called from the command line or a script, and is controlled using the command line parameters.

SubWCRev WorkingCopyPath [SrcVersionFile DstVersionFile] [-nmdfe]
      

WorkingCopyPath là đường dẫn đến bản sao làm việc được kiểm tra. Bạn chỉ có thể sử dụng SubWCRev trên bản sao làm việc, không trực tiếp trên kho lưu trữ. Đường dẫn có thể tuyệt đối hay tương đối so với thư mục làm việc hiện tại.

Nếu bạn muốn SubWCRev thực hiện thay thế từ khóa, ể các trường như sửa đổi kho lưu trữ và URL được lưu vào một tập tin văn bản, bạn cần phải cung cấp một tập tin mẫu SrcVersionFile và một tập tin đầu ra DstVersionFile trong đó có các phiên bản thay thế của mẫu.

You can specify ignore patterns for SubWCRev to prevent specific files and paths from being considered. The patterns are read from a file named .subwcrevignore. The file is read from the specified path, and also from the working copy root. If the file does not exist, no files or paths are ignored. The .subwcrevignore file can contain multiple patterns, separated by newlines. The patterns are matched against the paths relative to the repository root and paths relative to the path of the .subwcrevignore file. For example, to ignore all files in the doc folder of the TortoiseSVN working copy, the .subwcrevignore would contain the following lines:

/trunk/doc
/trunk/doc/*

Or, assuming the .subwcrevignore file is in the working copy root which is checked out from trunk, using the patterns

doc
doc/*

is the same as the example above.

To ignore all images, the ignore patterns could be set like this:

*.png
*.jpg
*.ico
*.bmp

Quan trọng

The ignore patterns are case-sensitive, just like Subversion is.

Mẹo

To create a file with a starting dot in the Windows explorer, enter .subwcrevignore.. Note the trailing dot.

Có một số tùy chọn chuyển mạch mà ảnh hưởng đến cách SubWCRev hoạt động. Nếu bạn sử dụng nhiều hơn một, chúng phải được quy định cụ thể như một nhóm duy nhất, ví dụ như -nm , Chứ không phải -n-m .

Bảng 6.1. Danh sách các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh có sẵn

ChuyểnMô tả
-nNếu chuyển đổi này được đưa ra, SubWCRev sẽ thoát ra với ERRORLEVEL 7 nếu bản sao làm việc có thay đổi địa phương. Điều này có thể được sử dụng để ngăn chặn xây dựng với sự có mặt của những thay đổi không được cam kết.
-NIf this switch is given, SubWCRev will exit with ERRORLEVEL 11 if the working copy contains unversioned items that are not ignored.
-mNếu chuyển đổi này được đưa ra, SubWCRev sẽ thoát ra với ERRORLEVEL 8 nếu các bản sao làm việc có chứa hỗn hợp các phiên bản. Điều này có thể được sử dụng để ngăn chặn xây dựng một bản sao làm việc được phần cập nhật.
-dNếu chuyển đổi này được đưa ra, SubWCRev sẽ thoát ra với ERRORLEVEL 9 nếu tập tin đích đã tồn tại.
-fNếu chuyển đổi này được đưa ra, SubWCRev sẽ bao gồm bản sửa đổi được thay đổi cuối cùng của các thư mục. Hành vi mặc định là sử dụng các tập tin duy nhất khi nhận được số sửa đổi.
-eNếu chuyển đổi này được đưa ra, SubWCRev sẽ kiểm tra các thư mục được bao gồm svn:externals , nhưng chỉ khi chúng là từ cùng một kho lưu trữ. Các hành vi mặc định là bỏ qua các phần bên ngoài.
-EIf this switch is given, same as -e, but it ignores the externals with explicit revisions, when the revision range inside of them is only the given explicit revision in the properties. So it doesn't lead to mixed revisions.
-xNếu chuyển đổi này được đưa ra, SubWCRev sẽ cho ra số sửa đổi trong HEX.
-XNếu chuyển đổi này được đưa ra, SubWCRev sẽ xuất số sửa đổi trong HEX, với '0X 'được thêm vào phía trước.
-FIf this switch is given, SubWCRev will ignore any .subwcrevignore files and include all files.
-qIf this switch is given, SubWCRev will perform the keyword substitution without showing working copy status on stdout.


If there is no error, SubWCRev returns zero. But in case an error occurs, the error message is written to stderr and shown in the console. And the returned error codes are:

Bảng 6.2. List of SubWCRev error codes

Error CodeMô tả
1Syntax error. One or more command line parameters are invalid.
2The file or folder specified on the command line was not found.
3The input file could not be opened, or the target file could not be created.
4Could not allocate memory. This could happen if e.g. the source file is too big.
5The source file can not be scanned properly.
6SVN error: Subversion returned with an error when SubWCRev tried to find the information from the working copy.
7The working copy has local modifications. This requires the -n switch.
8The working copy has mixed revisions. This requires the -m switch.
9The output file already exists. This requires the -d switch.
10The specified path is not a working copy or part or one.
11The working copy has unversioned files or folders in it. This requires the -N switch.