Thay Thế Từ Khoá

Nếu một tập tin nguồn và đích được cung cấp, SubWCRev sao chép từ nguồn đến đích, thực hiện thay thế từ khóa như sau:

Bảng 6.3. Danh sách các từ khóa có sẵn

Từ khoáMô tả
$WCREV$Thay thế với sửa đổi cam kết cao nhất trong bản sao làm việc.
$WCREV&$Thay thế bằng bản sửa đổi cam kết cao nhất trong bản làm việc, được AND với giá trị sau ký tự &. Ví dụ: $WCREV&0xFFFF$
$WCREV-$, $WCREV+$Thay thế bằng bản sửa đổi cam kết cao nhất trong bản làm việc, với giá trị sau dấu + hoặc - được thêm hay bớt. Ví dụ: $WCREV-1000$
$WCDATE$, $WCDATEUTC$Thay thế với ngày / thời gian cam kết của sửa đổi cam kết cao nhất. Theo mặc định, định dạng quốc tế được sử dụng: yyyy-mm-dd hh:mm:ss . Ngoài ra, bạn có thể chỉ định một định dạng tùy chỉnh mà sẽ được sử dụng với strftime() , ví dụ: $WCDATE=%a %b %d %I:%M:%S %p$ . Đối với một danh sách các ký tự định dạng có sẵn, xem tham chiếu trực tuyến.
$WCNOW$, $WCNOWUTC$Thay thế với ngày/thời gian hệ thống hiện tại. Điều này có thể được dùng để chỉ thời gian xây dựng. Định dạng thời gian có thể được sử dụng như được mô tả cho $WCDATE$ .
$WCRANGE$Thay thế với phạm vi sửa đổi cập nhật trong các bản sao làm việc. Nếu các bản sao làm việc trong một tình trạng thống nhất, đây sẽ là một phiên bản duy nhất. Nếu các bản sao làm việc có sửa đổi hỗn hợp, hoặc là do lỗi thời, hoặc do cố ý cập nhật, sửa đổi, thì phạm vi sẽ được thể hiện trong hình thức 100:200.
$WCMIXED$$WCMIXED?TText:FText$ được thay thế bằng TText nếu có các phiên bản cập nhật hỗn hợp, hoặc FText nếu không.
$WCMODS$$WCMODS?TText:FText$ được thay thế bằng TText nếu có thay đổi địa phương, hoặc FText nếu không.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ is replaced with TText if there are unversioned items in the working copy, or FText if not.
$WCEXTALLFIXED$$WCEXTALLFIXED?TText:FText$ is replaced with TText if all externals are fixed to an explicit revision, or FText if not.
$WCISTAGGED$$WCISTAGGED?TText:FText$ is replaced with TText if the repository URL contains the tags classification pattern, or FText if not.
$WCURL$Thay thế bằng URL kho lưu trữ của đường dẫn bản sao làm việc được chuyển đến SubWCRev.
$WCINSVN$$WCINSVN?TText:FText$ được thay thế bằng TText nếu mục nhập là được phiên bản, hoặc FText nếu không.
$WCNEEDSLOCK$$WCNEEDSLOCK?TText:FText$ được thay thế bằng TText nếu mục nhập có svn:needs-lock thuộc tính được thiết lập, hoặc FText nếu không.
$WCISLOCKED$$WCISLOCKED?TText:FText$ được thay thế bằng TText nếu mục bị khóa, hoặc FText nếu không.
$WCLOCKDATE$, $WCLOCKDATEUTC$Thay thế bằng ngày khóa. Định dạng thời gian có thể được sử dụng như mô tả cho $WCDATE$ .
$WCLOCKOWNER$Thay thế bằng tên của chủ sở hữu khóa.
$WCLOCKCOMMENT$Thay thế với lời nhận xét của khóa.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ is replaced with TText if there are unversioned files or folders in the working copy, or FText if not.


SubWCRev does not directly support nesting of expressions, so for example you cannot use an expression like:

#define SVN_REVISION  "$WCMIXED?$WCRANGE$:$WCREV$$"
   

But you can usually work around it by other means, for example:

#define SVN_RANGE    $WCRANGE$
#define SVN_REV     $WCREV$
#define SVN_REVISION  "$WCMIXED?SVN_RANGE:SVN_REV$"
   

Mẹo

Một số các từ khóa này áp dụng đối với các tập tin đơn lẻ chứ không phải là toàn bộ một bản sao làm việc, vì vậy nó chỉ có nghĩa để sử dụng những cái này khi SubWCRev được gọi là để quét một tập tin đơn lẻ. Điều này áp dụng đối với $WCINSVN$ , $WCNEEDSLOCK$ , $WCISLOCKED$ , $WCLOCKDATE$ , $WCLOCKOWNER$ $WCLOCKCOMMENT$ .