Manuals

Phụ lục A. Keyboard Shortcuts

Mục lục

Keyboard Shortcuts
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts

Danh sách các phím tắt và các lệnh bàn phím.

Keyboard Shortcuts

General Keyboard Shortcuts

Ctrl-Q, Ctrl-W, Escape

Thoát khỏi chương trình

Ctrl-C

Sao chép văn bản được lựa chọn vào clipboard

Ctrl-X, Shift-Del

Cắt văn bản đã chọn vào clipboard

Ctrl-V, Shift-Insert

Dán văn bản được lựa chọn từ clipboard

Ctrl-Z, Alt-Backspace

Hoàn tác chỉnh sửa cuối cùng

Ctrl-F

Open the Find dialog for text searches and replaces

Ctrl-O

Mở tập tin để tìm khác biệt / hợp nhất

Ctrl-S

Lưu các thay đổi

Ctrl-Shift-S

Lưu dưới dạng ...

F7, Ctrl-Down

Đi đến khác biệt tiếp theo

Shift-F7, Ctrl-Up

Đi đến khác biệt trước

Ctrl-R

Nạp lại các tập tin và hoàn nguyên tất cả các thay đổi được thực hiện

Ctrl-T

Đảo giữa việc hiển thị khoảng trắng hay không

Ctrl-L

Đảo giữa việc sập xuống các phần không thay đổi hay không

Ctrl-P

Đảo giữa việc gói dòng

Ctrl-G

Đi đến dòng

Ctrl-A

Chọn tất cả văn bản

Ctrl-mousewheel

Cuộn màn hình hiển thị bên trái / phải

Ctrl-Tab

Switch between left/right/bottom view

Ctrl-M

Toggles between marking the selected change

Diff-Mode Keyboard Shortcuts

Ctrl-D

Đảo giữa việc tìm khác biệt một cửa sổ và hai cửa sổ

Ctrl-M

Toggles between marking the selected change

Ctrl-U

Chuyển đổi màn xem

F12

Sử dụng khối bên trái

Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts

F8

Đi tới xung đột tiếp theo

Shift-F8

Đi tới xung đột trước

Ctrl-F9

Sử dụng khối bên trái

Ctrl-Shift-F9

Use left block then right block

Ctrl-F10

Use right block

Ctrl-Shift-F10

Use right block then left block

TortoiseSVN homepage