Manuals

Các thiết lập

Trang Thiết Lập Chính

Hình 3.6. Trang Chính Cho Các Thiết Lập

Trang Chính Cho Các Thiết Lập

Hầu hết các tùy chọn ở đây là tự giải thích, nhưng có một vài điểm cần được làm rõ.

Sao lưu tập tin ban đầu đặt lại tên tập tin gốc trong WC filename.bak trước khi lưu các phiên bản sửa đổi.

Đặt mặc định sang mã hóa UTF-8 khi được đặt, các tập tin ANSI sẽ được tải như là được mã hóa UTF-8 và cũng được lưu như vậy khi được biên tập.

Độ dài dòng tối đa cho các diffs nội tuyến TortoiseMerge có thể bị chậm lại khi hiển thị các diffs nội tuyến cho các dòng quá dài. Vì vậy chỉ các dòng ngắn hơn 3000 chữ được hiển thị với diffs nội tuyến. Bạn có thể thay đổi giá trị này ở đây.

Bỏ qua kết thúc dòng giấu các thay đổi chỉ là do sự khác biệt trong phong cách cuối dòng.

Bỏ qua những thay đổi về chữ hoa giấu thay đổi chỉ là do các thay đổi về chữ hoa trong văn bản. Điều này có thể hữu ích với các ứng dụng như Visual Basic, thay đổi chữ hoa trong các biến mà không cần cảnh báo.

Trang Thiết Lập Màu

Hình 3.7. Trang Thiết Lập Màu

Trang Thiết Lập Màu

Hộp thoại này cho phép bạn lựa chọn mã hóa màu nền được sử dụng để làm nổi bật những thay đổi dòng khác nhau.

Bình thường
Tất cả các dòng không thay đổi, hoặc các thay đổi được ẩn.
Được Thêm Vào
Các dòng đã được thêm vào.
Được gỡ bỏ
Các dòng đã bị xóa.
Được thay đổi
Các dòng có những thay đổi tương đối nhỏ, và được hiển thị bằng cách sử dụng khác biệt nội tuyến. Màu này được sử dụng cho không thay đổi phần nội dung dòng. Phần bị thay đổi sẽ được hiển thị bằng cách sử dụng các màu sắc nội tuyến thêm vào và xóa mô tả dưới đây. Nếu mã màu cho các thay đổi nội tuyến không được kích hoạt, màu sắc này sẽ không được sử dụng và dòng thay đổi luôn luôn sẽ được hiển thị như đã thay thế.
Bị mâu thuẫn
Nơi cùng một dòng được thay đổi trong cả hai tập tin.
Các xung đột đã được giải quyết
Nơi cùng một dòng đã được thay đổi trong cả hai tập tin, và bạn đã lựa chọn phiên bản nào nên được sử dụng.
Rỗng
Nơi các dòng được thêm vào trong cửa sổ đối diện, và không có dòng như vậy tồn tại trong cửa sổ này.
Văn bản được thêm nội tuyến
Khi các khác biệt nội tuyến được hiển thị, văn bản bổ sung được thể hiện bằng màu này.
Văn bản được loại bỏ nội tuyến
Khi khác biệt nội tuyến được hiển thị, văn bản đã xóa được thể hiện trong màu sắc này.
Các khoảng trắng linh tinh
Các ký tự được sử dụng để chỉ Khoảng Trống được hiển thị trong một màu sắc khác so với văn bản bình thường.
Use dark mode
Enables a dark mode for the UI. This requires at least Windows 10 1809.

TortoiseSVN homepage