Manuals

Mở Các Tập Tin

Khi bạn bắt đầu TortoiseMerge mà không có bất kỳ dòng lệnh chuyển mạch thì bạn phải mở các tập tin một cách thủ công, sử dụng Tập Tin Mở .

Hình 3.5. Hộp Thoại Mở

Hộp Thoại Mở

Điều đầu tiên bạn phải làm là để quyết định xem bạn chỉ muốn so sánh / hợp nhất các tập tin, hoặc là bạn muốn áp dụng một tập tin vá lỗi. Tùy thuộc vào những gì bạn chọn, các hộp chỉnh sửa tương ứng và các nút trình duyệt sẽ được kích hoạt.

Xem / Hợp Nhất

Nếu bạn muốn so sánh / hợp nhất các tập tin, bạn có để thiết lập ít nhất hai trong ba con đường có thể cho Cơ sở , Của tôi Của họ . Nếu bạn chọn chỉ có hai tập tin, thì TortoiseMerge sẽ cho bạn thấy sự khác biệt giữa hai tập tin, hoặc trong một màn xem hai cửa sổ hoặc trong một màn xem một cửa sổ.

Nếu bạn muốn kết hợp ba tập tin, TortoiseMerge sẽ cho bạn thấy sự khác biệt trong một màn xem ba cửa sổ. Màn xem này thường được sử dụng nếu bạn cần phải giải quyết các tập tin bị mâu thuẫn. Các tập tin đầu ra không có tên trong trường hợp này và bạn sẽ phải sử dụng Tập tin Lưu Như ... . để lưu kết quả.

Áp dụng các Bản vá

Nếu bạn muốn áp dụng một tập tin vá lỗi, bạn phải thiết lập cả hai đường dẫn đến bản thân tập tin vá lỗi riêng và đường dẫn đến thư mục mà tập tin vá lỗi nên được áp dụng.

TortoiseSVN homepage