Manuals

Integracija sa Veb-zasnovanom pregledaču spremišta

There are several web-based repository viewers available for use with Subversion such as ViewVC and WebSVN. TortoiseSVN provides a means to link with these viewers.

Možete integrisati repo pregledač vašeg izbora u TortoiseSVN. Da se to uradi imate da definišete neke osobine koje definišu povezivanju. Oni moraju biti podešene na Imenicima: (odeljak pod imenom „Podešavanje projekta“)

webviewer:revision

Podesite ove osobine za URL vašeg repo pregledača da vidite izmene u specifičnoj reviziji. Mora biti kodiran odgovarajući URI i mora da sadrži %REVISION%. %REVISION% je zamenjena sa revizionim brojem u pitanju. Ovo dopušta TrotoiseSVN da prikaže ulaz kontekst menija u dnevnik dijaloga Kontekst MeniPregledati reviziju na vebsajtu.

webviewer:pathrevision

Podesite ove osobine u URL vašeg repo pregledača da vidite izmene određenih fajlova u određenoj reviziji. Mora biti ispravno kodirano URI i ima da sadrži %REVISION%i %PATH%. %PATH% se zamenjuje sa putanjom relativnom sa korenom spremišta. Ovo omogućava TortoiseSVN da prikaže ulaz kontekst menija u dijalogu dnevnika Kontekst MeniPregled revizije i putanje u veb pregledaču Na primer, ako uradite desni klik na donji panel dnevnik dijaloga fajl ulaza /trunk/src/file zatim %PATH% u URL će biti zamenjen sa /trunk/src/file.

Možete takođe da koristite URL umesto apsolutnih. Ovo je korisno u slučaju da je vaš veb pregledač na istom domen/serveru kao vaše izvorno spremište. U slučaju da se ime domena ikad promeni, vi nemate da podesite webviewer:revisioni webviewer:pathrevision osobinu. Format je isti kao za bugtraq:url osobinu. Vidite odeljak pod imenom „Integracija sa Bag Praćenja Sistem / Problem Tragači“.

Podešavabje osobina foldera

Ove osobine moraju biti podešene na folderu za sistem koji radi. Kada urezujete fajl ili folder osobine su pročitane iz foldera. Ako osobine nisu nađene tamo, TortoiseSVN će pretraživati nagore kroz stablo foldera da ga nađete dok ne dođe neverzionisani folder, ili koren stabla (npr. C:\) nađen. Ako možete biti sigurni da svaki korisnik preuzima samo sa npr. trunk/ a ne neke sub-foldere, zatim to je dovoljno ako podesite osobine na trunk/. Ako ne možete biti sigurni, morate podesiti osobine rekurzivno na svakom sub-folderu. Osobine podešene dublje u hijerarhiji projekta koja prepisuje podešavanje na višim nivoima (bliže ka trunk/).

Za osobine projekta samo, tj tsvn:, bugtraq: i webviewer: možete koristiti Rekurziv čekboks da podesite osobine svih sub-foldera u hijerarhiji, takođe bez podešavanja na sve fajlove.

Kada dodate novi sub-folder u radnu kopiju koristeći TortoiseSVN, osobine bilo kog projekta prisutne u predačkom folderu će automatski biti takođe dodate novom potomačkom folderi.

Ograničenja koršćenjem pretraživača spremišta

Pošto integracija repo pregledača zavisi od pristupa Subverzionih osobina vi ćete videti samo rezultate kada koristite preuzete radne kopije. Nalaženje osobina daljinski je spora operacija tako da nećete videti osobine u akciji repo pretraživača osim ako ne započnete repo pretraživač iz vaše radne kopije. Ako započnete repo pretraživač unošenjem URL spremišta nećete videti te osobine.

Iz nekih razloga osobine projekta neće se prenositi automatski kada se potomački folder doda korišćenjem repo pretraživača.

TortoiseSVN homepage