Manuals

TortoiseSVN postavke

Da biste našli koja različita podešavanja su za to, samo ostavite pointer miša sekundu na editboks/čekboks.. i pojaviće se alatsavet za pomoć.

Generalno podešavanje

Slika 4.71. Dijalog podešavanja, opšta stranica

Dijalog podešavanja, opšta stranica


Ovaj dijalog omogućava da odredite svoj željeni jezik, i Subverziono-specifučna podešavanja.

Jezik

Bira vaš korisnički interfejs jazik. Svakako treba da instalirate odgovarajući jezički paket da biste dobili drugi UI jazik osim uobičajenog engleskog.

Provera obnavljanja

TortoiseSVN će kontaktirati periodično svoj sajt za skidanje da vidi da li postoji nova verzija programa. Ako ima pokazaće notifikacioni link u dijalogu urezivanja. Koristite Proveri sada ako želite odgovor upravo sada. Nova verzija neće biti skinuta; vi jednostavno dobijate informacioni dijalog koji vam kaže da je nova verzija dostupna.

Sistemski zvuci

TortoiseSVN ima tri obična zvuka koji su instalirani podrazumevano.

 • Greška

 • Beleška

 • Upozorenje

Možete izabrati različite zvuke (ili potpuno isključiti zvuk) koristeći Vindouz Kontrolni Panel. Konfiguriši je skraćenica za Kontrolni Panel.

Koristi Aero dijaloge

Na Vindous Visti i kasnijim sistemima ovo kontroliše da li dijalozi koriste Aero stil.

Kreira biblioteku

Na Vindous 7 možete kreirati biblioteku u kojoj grupišete radne kopije koje su razbacane na raznim mestima u vašem sistemu.

Globalni uzorak izostavljanja

Globalni modeli zanemarivanja su korišćeni da preduprede neverzionisane fajlove da budu prikazani npr. u dijalogu urezivanja. Fajlovi koje nađu modeli su takođe zanemareni pri uvozu. Zanemarite fajlove ili foldere unošenjem njihovih imena ili ekstenzija. Modeli su razdvojeni razmacima npr. bin obj *.bak *.~?? *.jar *.[Tt]mp. Ovi modeli ne treba da obuhvataju bilo kakve separatore putanje. Primetimo takođe da nema načina da se napravi razlika između fajlova i foldera. Prčitajte odeljak pod imenom „Hvatanje modela u listi zanemarivanja“ za više informacija o sintaksi model-nalaženja.

Primetimo da se modeli zanemarivanja koje ste ovde specificirali takođe utiču na ostale Subverzione klijente koji rade na vašem PC, uključujući klijente komandne linije.

Upozorenje

Ako koristite Subverzioni konfiguracioni fajl da podesite global-ignores model, to će premostiti podešavanje koje ste ovde uradili. Subverzioni konfiguracioni fajl je kontaktiran korišćenjem Uredi kako je objašnjeno u daljem tekstu.

Ovaj šablon zanemarivanja uticaće na sve vaše projekte. On nije verzionisan tako da neće uticati na ostale korisnike. Nasuprot tome možete takođe koristiti verzionisani svn:ignore ili svn:global-ignores osobine da isključite fajlove ili direktorijume iz kontrole verzija. Pročitajte odeljak pod imenom „Zanemarivanje fajlova i foldera“ za više informacija.

Podesite datum fajla na poslednje vreme urezivanja

Ova opcija kaže TortoiseSVN da podesi datum fajla na vreme zadnjeg urezivanja kada se radi preuzimanje ili obnavljanje. Drugačije TortoiseSVN će koristiti tekući datum. Ako ste razvijali softver generalno je najbolje da koristite tekući datum jer sistem za izgradnju normalno gleda na datum markicu da odredi koje fajlove treba komajlirati. Ako koristite last commit time i vratiti u stariju reviziju, vaš projekat ne može kompajlirati onako kako očekujete od njega.

Subverzijin konfiguracioni fajl

Koristite Uredi da uredite Subverzionu konfiguraciju direktno.Neka podešavanja ne mogu biti izmenjena direktno sa TortoiseSVN i potrebno ih je umesto toga podesiti ovde. Za više informacija o Subverziji config fajl vidi Runtime Configuration Area. Poglavlje na Automatic Property Setting je od partikularnog interesa i konfiguriše se ovde. Primetimo da Subverzija može da čita konfiguravione informacije sa više mesta i potrebno vam je da znate koji ima prioritet. Pogledajte Configuration and the Windows Registry da nđete više o tome.

Primeni lokalne izmene u svn:eksternali pri obnavljanju

Ova opcija kaže TortoiseSVN da dopusti lokalne izmene za svn:eksternali osobine pri obnavljanju radne kopije.

Podešavanje kontekstnog menija

Slika 4.72. Dijalog podešavanja, Konetekst meni strana

Dijalog podešavanja, Konetekst meni strana


Ova strana omogućava da odredite koji od TortoiseSVN kontekst meni ulaz će biti prikazan u glavnom kontekst meniju, i koji će se pojaviti u TortoiseSVN submeni. Podrazumevano je da je većina stavki neproverena i pojavljuju se u submeniju.

Postoji poseban slučaj za Uzmi Katanac. Možete, svakako, pogurati to na vršni nivo koristeći gornju listu, ali kako većina fajlova ne zahteva zaključavanje samo dodaje gužvu. Međutim, fajl sa svn:needs-lock osobinom zahteva ovu akciju svaki put kada se uređuje, tako da u tom slučaju to je veoma korisno imati ga na gornjem nivou. Čekiranjem boksa ovde znači to da kada je fajl izabran koji ima svn:needs-lock osobinu izabranu, Nabavi Katanac će se uvek pojaviti u gornjem nivou.

Veći deo vremena potreban vam je TortoiseSVN kontekst meni, posebno za foldere koji su pod kontrolom verzija od Subverzije. Za ne-verzionisane foldere stvarno vam je potreban kontekst meni kada hoćete da uradite preuzimanje. Ako čekirate opciju Sakriva menije za neverzionisane putanje, TortoiseSVN neće dodati te ulaze u kontekst meni za neverzionisane foldere. Ali ulazi su dodati za sve stavke i putanje u verzionisanom folderu. Možete dobiti ulaze nazad za neverzionisane fodere držeći Shift taster dok prikazujete kontekst meni.

Ako postoje neke putanje na vašem računaru gde baš ne želite TortoiseSVN kontekst meni da se uopšte pojavi, možete ih izlistati u boksu na dnu.

TortoiseSVN dijalog podešavanje 1

Slika 4.73. Podešavanje dijaloga, dijalog 1 strana

Podešavanje dijaloga, dijalog 1 strana


Ovaj dijalog vam dozvoljava da konfigurišete neke TortoiseSVN dijaloge na način kako volite.

Podrazumevan broj poruka dnevnika

Ograničava broj dnevnik poruka koje TortoiseSVN nađe kada najpre izaberete TortoiseSVNPokaži Dnevnik Korisno za spor server vezu. Možete uvek koristiti Prikaži Svel ili Sledećih 100 da dobojete više poruka.

Pismo za poruke dnevnika

Izabira oblik pisma i veličinu korišćenu za prikazivanje same dnevnik poruke u srednjem panelu Dnevnik Revizija dijalogu, i kada se sastavlja dnevnik poruke u Ureži dijalogu.

Kratak oblik datum/vreme u dnevniku poruka

Ako standardne dugačke poruke koriste suviše prostora na vašem ekranu koristite kratak format.

Može dvostruki klik na dnevnik listu da bi se poredilo sa prethodnom revizijom

Ako često zateknete sebe da poređujete revizije u vršnom panelu dijaloga dnevnika, možete koristiti ovu opciju da omogućite akciju dvostrukog-klika. To nije podrazumevano omogućeno jer nalaženje razlika je često dug proces, i mnogi ljudi vole da izbegnu čekanje posle pogrešnog dvostrukog klika, zbog čega ova opcija nije podrazumevano omogućena.

Auto-zatvaranje

TortoiseSVN može automatski da završi sve progres dijaloge kada se akcija završi bez greške. Ovo podešavanje vam omogućava da izaberete uslove zatvaranja dijaloga. Podrazumevano (preporučeno) podešavanje je Zatvori ručno što dozvoljava da pregledate sve poruke i proverite šta se desilo. Međutim, možete odlučiti da želite da zanemarite neki tip poruka i dijalog je zatvoren automatski ako nema kritičnih izmena.

Aut-zatvaranje ako nema stapanja, dodaj ili obriši znači da progres dijalog će se zatvoriti ako je bilo jednostavnog obnavljanja, ali ako su izmene iz spremišta stopljene sa vašim, ili ako je bilo koji fajl dodat ili obrisan, dijalog će ostati otvoren. On će takođe ostati otvoren ako je bio bio koji konflikt ili greška u toku operacije.

Auto-zatvaranje ako nema konflikta dalje oslabljuje kriterijume i zatvoriće dijalog čak i ako ima stapanja, dodavanja i brisanja. Međutim, ako je bilo bilo kakvog konflikta ili grešaka, dijalog ostaje otvoren.

Auto-zatvaranje ako nema grešaka uvek zatvara dijalog čak i ako je bio konflikata. Jedini uslov koji drži otvoren dijalog je uslov greške, što se javlja kada je Subverzija omogućenada kompletira zadatak. Na primer, obnavljanje je neuspešno zato što je server nedostupan, ili urezivanje je neuspešno zato što je radna kopija zastarela.

Uvek zatvorite dijaloge za lokalne operacije

Lokalne operacije kao što je dodavanje fajlova ili vraćanje izmena ne zahtevaju kontaktiranje spremišta i brzo se kompletiraju, tako da je dijalog napredovanja od male koristi. Izaberite ovu opciju ako želite da se diajlog napredovanja zatvara automatski posle ovih operacija bez obzira na greške.

Koristite korpu za otpatke kada vraćate

Kada vraćate lokalne izmene, vaše izmene su odbačene. TortoiseSVN daje vam izuzetno sigurnu mrežu slanjem izmenjenih fajlova u korpu pre vraćanja čiste kopije. Ako više volite da preskočite korpu, otčekirajte ovu opciju.

Koristi URL od RK kao podrazumevano Od: URL

U dijalogu stapanja, podrazumevano ponašanje je za Od: URL biće zapamćen između stapanja. Međutim, neki ljudi vole da primene stapanje od mnogo različitih tačaka u njihovoj hijerarhiji, i nađe da je lakše da počne sa URL tekuće radne kopije. Ovo može biti uređeno da se odnosi na paralelnu putanju na drugoj grani.

Podrazumevana putanja preuzimanja

Možete specificirati podrazumevanu putanju za preuzimanje. Ako čuvate sva preuzimanja na jednom mestu, korisno je imati drajv i folder popunjen tako da samo imate da dodate novo ime foldera na kraju.

Podrazumevani URL preuzimanja

Možete takođe specificirati podrazumevani URL za preuzimanje. Ako često preuzimate sub-projekte nekih veoma velike projekte, može biti korisno imati URL pre-popunjene tako da se ima samo dodati sub-projekat ime na kraju.

TortoiseSVN dijalog pdešavanja 2

Slika 4.74. Dijalog podešavanja, Dijalog 2 stranica

Dijalog podešavanja, Dijalog 2 stranica


Rekurzija u neverzionisanim imenicima

Ovaj boks je čekiran (podrazumevano stanje), zatim kadgod je status neverzionisani folder prikazan u Dodaj, Ureži ili Privera Modifikacija dijalog, svaki potomački fajl i folder je takođe prikazan. Ako otčekirate ovaj boks, samo neverzionisani predak je prikazan. Otčekivanje redukuje gužvu u ovim dijalozima. U ovom slučaju ako izaberete neverzionisani folder za Dodaj, dodaje se rekurzivno.

U dijalogu Provera izmena možete podesiti opciju da vidite zanemarene stavke. Ako je ovaj boks čekiran onda će uvek kada se nađe zanemareni folder biti prikazane sve zanemarene stavke.

Koristi autokompletiranje fajl putanja i ključnih reči

Dijalog urezivanja uključuje mogućnost da analizira listu imenafajlova koja se urezuje. Kada ukucate prva 3 slova stavke u listu, auto-kompletiranje boks iskoči, i možete pritisnuti Enter da kompletirate fajlime. Čekirajte boks da omogućite ovu osobinu.

Kašnjenje u skundama da se zaustavi analiziranje za autokompletiranje

Auto-kompletiranje analizator može biti sasvim spor ako ima mnogo velikih fajlova da se provere. Tajmaut zaustavlja dijalog urezivanja da bude držan suviše dugo. Ako vam nedostaju važne informacije auto-kompletiranja, možete proširiti tajmaut.

Samo koristite proveru pravopisa kada je tsvn:projectlanguage podešen.

Ako ne želite da koristite proveru sintakse za sva urezivanja čekirajte ovaj boks. Provera sintakse će još biti omogućena gde osobine projekta to zahtevaju.

Maks. stavki za čuvanje u istoriji dnevnika poruka

Kada ukucate dnevnik poruku u dijalog urezivanja, TortoiseSVN je sprema za moguće ponovo korišćenje kasnije. Podrazumeva se da čuva 25 dnevnik poruka za svako spremište, ali možete podesiti taj broj ovde. Ako imate više različitih spremišta možete želeti da smanjite ovo izbegavajući prepunjavanja vašeg spremišta.

Primetimo da se ovo podešavanje primenjuje samo na poruke koje unoste na ovom računaru. Ništa nema da se radi sa kešom dnevnika.

Odaberi stavke automatski

Normalno ponašanje u dijalogu urezivanja za sve modifikovane (verzionisane) stavke je sizabrano za urezivanje automatski. Ako više volite da počnete tako što ništa nije izabrano i odaberemo stavku za urezivanje ručno otčekirajte ovaj boks.

Ponovo otvaranje dijaloga posle urezivanja ako su stavke preostale neurezane

Ovo ponovo otvara dijalog urezivanja automatski u istom direktorijumu posle uspešnog urezivanja. Dijalog je ponovo otvoren samo ako ima još stavki da se urežu.

Kontaktiraj spremište pri pokretanja

Provera Modifikacija dijalog čekira radnu kopiju podrazumevano, i samo kontakt spremišta kada kliknete Provera spremišta. Ako uvek želite da čekirate spremište, možete koristiti ovo podešavanje da učinite tu akciju koja se dešava automatski.

Prikaži dijalog zaključavanja pre zaključavanja fajlova

Kada izaberete jedan ili više fajlova i onda koristite TortoiseSVNKatanac da uklonite katanac na ove fajlove, na nekim projektima je podrazumevano da se napiše katanac poruka koja objašnjava zašto imate zaključane fajlove. Ako ne koristite katanac poruke, možete otčekirati ovaj boks da preskočite taj dijalog i zaključate fajlove trenutno.

Ako koristite zaključaj komandu na folder, vama je predstavljen dijalog zaključavanja kao nešto što vam daje opcije da izaberete fajlve za zaključavanje.

Ako vaš projekat koristi tsvn:lockmsgminsize osobinu, videćete dijalog zaključavanja bezobzira na ovo podešavanje jer projekat zahteva poruke zaključavanja.

TortoiseSVN dijalog podešavanje 3

Slika 4.75. Dijalog podešavanja, strana dijaloga 3

Dijalog podešavanja, strana dijaloga 3


Settings for the repository browser:

Pripremno dobavljenje foldera za brže pretraživanje

Ako je ovaj boks čekiran (uobičajeno stanje), pretraživač spremišta dobavlja informacije o prikazanim folderima u begraundu. Na taj način čim se potraži u ovim folderima informacija je odmah dostupna.

Neki serveri, međutim, ne opslužuju višestruke zahteve koje uzrokuju ili kada nisu konfigurisani da korektno tretiraju toliko mnogo zahteva kao nešto loše i počinju da ih blokiraju. U ovom slučaju možete onemogućiti pripremno dobavljanje.

Prikaži eksternale

Ako je ovaj boks čeked (uobičajeno stanje) pretraživač spremišta prikazuje fajlove uključene sa svn:externals osobinom kao normalni fajlovi i folderi, ali sa prkrivnom ikonom da ih markira da su iz spoljašnjeg izvora.

Kao sa osobinom pripremnog dobavljanja objašenom gore ovo može biti mnogo stresno za slabe servere. U tom slučaju možete onemogućiti tu osobinu.

There are two versions of shelfing implemented in SVN. Here you can select which version you want to use. Note that changing this setting might require an OS restart to take effect.

V2

this version is much faster than V3 and is the recommended version to use.

However, the speed comes at a prize: V2 does not handle directory changes, and can't handle copies and moves of files.

V3

this is the latest version of the shelfing feature. It can handle changes to directories as well as file moves/copies.

However, V3 is much slower than V2 and can be unusably slow for big repositories or if you have a slow connection to the repository.

TortoiseSVN podešavanje boja

Slika 4.76. Dijalog Podešavanja, Stranica Boja

Dijalog Podešavanja, Stranica Boja


Ovaj dijalog dopušta da konfigurišete boje teksta korišćene u TortoiseSVN dijalozima na način kakav volite.

Moguć ili stvarni sukob / sprečen

Konflikt se može pojaviti tokom obnavljanja, ili se može pojaviti u toku stapanja. Ažurriranje je ometeno postojećim neverzionisanim fajlom/folderom istog imena kao neki verzionisan.

Boja se takođe koristi za poruke greške u progres dijalozima.

Dodati fajlovi

Stavke dodate u spremište

Nedostaje / obrisano / zamenjeno

Obrisane stavke iz spremišta, koje nedostaju u radnoj kopiji, ili obrisane iz radne kopije i zamenjene sa drugim fajlom istog imena.

Stopljeno

Izmene u spremištu sukcesivno stopljene u RK bez kreiranja bilo kakvog konflikta.

Promenjeno / kopirano

Dodavanje sa istorijom, ili putanja kopirana u spremište. Takođe u dnevnik dijalogu za ulaze koje uključuje kopirana stavka.

Obrisani čvor

Stavka koja je obrisana u spremištu.

Dodat čvor

Stavka koja je dodata u spremište, pomoču dodaj, kopiraj ili pomeri operacije.

Preimenovani čvor

Stavka koja je preimenovana u okviru spremišta.

Zamenjen čvor

Originalna stavka je obrisana i nova stavka istog imena je zamenila.

Filter zahtev

Kada se koristi filtriranje u dijalogu dnevnika traženi pojmovi su osvetljeni korišćenjem ove boje.

other settings:

Dark theme

The dialogs in TortoiseSVN can be shown in a dark mode on Windows 10 1809 and later. This feature also requires that dark mode for applications is enabled in the Windows 10 settings.

Važno

Note that not all controls in all dialogs are shown in a dark theme.

Revizioni Graf Podešavanje

Slika 4.77. Dijalog Podešavanja, Strana Revizionog Grafa

Dijalog Podešavanja, Strana Revizionog Grafa


Klasifikacioni Model

Revizioni graf pokušava da prikaže čistiju sliku strukture vašeg spremišta praveći razliku između debla, grana i oznaka. Kako takva klasifikacija nije ugrađena u Subverziju ova informacija se izvlači iz imena putanja. Podrazumevana podešavanja uzimaju da koristite konvencionalna engleska imena kako je sugerisano u dokumentaciji Subverzije, ali svakako vaše korišćenje može varirati.

Specifira modele korišćene da prepoznaju ove putanje u data tri okvira. Modeli će se upoređivati nezavisno od veličine slova, ali morate ih specificirati malim slovima. DŽoker karte * i ? će raditi kao obično, i možete koristiti ; da izdvojite višestruke modele. Ne uključujte bilo koje dodatno prazno polje ka što je to obuhvaćeno u specifikaciji poređenja.

Detekcija urezivanja znaka

Molim primetimo da ovaj šablon je takođe korišćen da se detektuje urezivanje u znak, ne samo za revizioni graf.

Izmeni Boje

Boje se koriste u revizionom grafu da označe tip čvora, npr. čvor je dodat, obrisan, preimenovan. Da bi našli kvalifikaciju čvorova možete dopustiti revizionom grafu da meša boje da bi dao oznaku oba tipa čvora i klasifikaciju. Ako je boks čekiran mešanje je dozvoljeno. Ako boks nije čekiran boja se koristi da označi samo tip čvora. Koristite dijalog za izbor boja da odredite specifične boje koje su korišćene.

Revizioni Graf Boje

Slika 4.78. Dijalog Podešavanja, Revizioni Graf Stranica Boja

Dijalog Podešavanja, Revizioni Graf Stranica Boja


Ova strana vam dopušta da konfigurišete korišćene boje. Primetimo da boje koje su ovde specificirane su čiste boje. Većina čvorova je obojena korišćenjem mešavine boja za čvorove, pozadinska boja je proizvoljno klsifikovana boja.

Obrisani Čvor

Stavke obrisati i ne kopirati bilo gde u istoj reviziji. treba

Dodat Čvor

Stavke novo dodate, ili kopirane (dodati sa istorijom).

Preimenovani Čvor

Stavke obrisane na jednoj lokaciji i dodate na drugu u istoj reviziji.

Izmenjen Čvor

Jednostavne izmene bez bilo kakvog dodavanja ili brisanja.

Neizmenjen Čvor

Može se koristiti da prikaže reviziju korišćenu kao izvor kopije, čak kada nema izmena (za stavku koja je data u grafu) idu u tu reviziju.

GLAVNI čvor

Tekuća GLAVNA revizija u spremištu

RK Čvor

Ako želite da prikažete ekstra čvor za vašu izmenjenu radnu kopiju, dodatu zadnjoj-urezanoj reviziji na grafu, koristite ovu boju.

RK Čvor Granica

Ako odlučite da prikažete da li je radna kopija izmenjena, koristite obojeni okvir na RK čvoru kada su izmene nađene.

Oznake Čvorovi

Čvorovi klasifikovani kao oznake mogu se mešati ovom bojom.

Deblo Čvorovi

Čvorovi klasifikovani kao deblo mogu se mešati ovom bojom.

Savijeni Oznaka Markeri

Ako koristite savijanje oznaka da čuvate prostor, oznake su markirane u izvoru kopije korišćenjem bloka u ovoj boji.

Izabrani Čvor Markeri

Kada levo kliknete na čvor da ga izaberete, marker koji se koristi da označi izbor je blok u ovoj boji.

Trake

Ove boje su korišćene kada je graf podeljen u po-stabla i pozadina je obojena u alternativne trake da pomogne izbor izdvojenih stabala.

Ikona prekrivač podešavanje

Slika 4.79. Dijalog podešavanja, Ikona prekrivači stranica

Dijalog podešavanja, Ikona prekrivači stranica


Ova strana dopušta da izaberete stavku za koju TortoiseSVN će prikazati prekrivnu ikonu.

Pošto uzima sasvim malo da nađe status radne kopije, TortoiseSVN koristi keš da smesti status tako da eksplorer ne blokira mnogo dok prikazuje prekrivače. Možete izabrati koji tip keša TortoiseSVN treba da koristi u skladu sa vašim sistemom i veličinom radne kopije ovde:

Podrazumevano

Kešira sve status informacije u odvojenim procesima (TSVNCache.exe). Taj proces posmatra sve drajvove za izmene i nalazi ponovo status ako su fajlovi unutar radne kopije modifikovani. Proces radi sa najmanjim mogućim prioritetom tako da drugi programi blokirani zbog njega. To takođe znači da status informacija nije u realnom vremenu ali može uzeti nekoliko sekundi da se prekrivač promeni.

Pogodnosti: prekrivači prikazuju status rekurzivno, tj. ako je fajl duboku unutar radne kopije izmenjen, svi imenici do korena radne kopije biće takođe prikazani izmenjenom ikonom. I kako proces može poslati notifikaciju školjci, prekrivači u ostalom stablu će se takođe promeniti.

Nepogodnosti: proces stalno radi, čak i ako ne radite na vašem projektima. On takođe koristi oko 10-50 MB od RAM zavisno od broja i veličine vaših radnih kopija.

Školjka

Hvatanje je dato direktno unutar dll ekstenzije školjke, ali samo za tekući vidljivi folder. Svaki put kad se krećete ka drugom folderu status informacija se nalazi ponovo.

Pogodnosti: zahteva samo veoma maku memoriju (oko 1 MB RAMa) i može prikazati status u realnom vremenu.

Nepogodnosti: Pošto je samo jedan folder uhvaćen, prekrivači ne pokazuju status rekurzivno. Za velike radne kopije može uzeti mnogo vremena da prikaže folder u eksploreru sa podrazumevanim hvatanjem. Takođe mime-tip kolone nije dostupan.

Ništa

Sa ovim podešavanjem TortoiseSVN uopšte ne hvata status u Eksploreru. Zato što, fajlovi ne dobijaju prekrivače i imenici samo dobijaju 'normalne' prekrivače ako su verzionisani. Drugi prekrivači su prikazani i nema dodatnih kolona da su dostupne.

Pogodnost: apsolutno ne koristi dodatnu memoriju i uopšte ne usporava Eksplorer dok pretražuje.

Nepogodnost: SDtatus informacija fajlova i foldera nije prikazana u Eksploreru. Da vidite da li je vaša radna kopija izmenjena, treba da koristite Provera izmena dijalog.

Podrazumevano, prekrivne ikone i kontekst meniji će se pojaviti u svim otvori/sačuvaj dijalozima kao u Vindouz Eksploreru. Ako želite da se oni pojave samo u Vindouz Eksploreru, čekirajte Prikaži prekrivače i kontekst meni samo u eksploreru boks.

Možete forsirati status keš u None za podignute procese proverom boksaOnemogući status keš za podignute procese. Ovo je korisno ako želite da sprečie drugi TSVNCache.exe proces da se kreira sa podignutim privelegijama.

Možete takođe izabrati da označite folder kao izmenjen ako on sadrži neverzionisane stavke. Ovo može biti korisno da vas podseti da ste kreirali nove fajlove koji još nisu verzionisani. Ova opcija je dostupna samo ako koristite podrazumevan status keš opciju (vidi dole).

Ako imate fajlove u ignoriši-pri-ureѕivanju listu izmena, možete izabrati da napravite te fajlove koji ne prenose status u predački folder. Na taj način ako su samo fajlovi u toj listi izmena izmenjeni predački folder još uvek prikazuje nemodifikovane prekrivačke ikone.

Sledeća grupa dopušta vam da izaberete koju klasu skladištenja će prikazati prekrivač. Podrazumevano, samo tvrdi diskovi su izabrani. Možete čak onemogućiti prekrivače ikona, ali gde je zabava u tome?

Mrežni drajvovi mogu biti veoma spori, tako da podrazumevano ikone nisu prikazane za radnu kopiju lociranu na mrežnoj podeli.

USB Fleš drajv se javlja kao specijalan slučaj u to drajv tipu se identificira od samog uređaja. Neki se javljaju kao fiksni diskovi, a neki kao pokretni drajvovi.

Isključi Putanje se koristi da kaže TortoiseSVN na te putanje za koje ne treba prikazati prekrivač ikona i status kolone. Ovo je korisno ako imate neke veoma velike radne kopije koje sadrže samo biblioteke koje želite uopšte da menjate i zato ne traži prekrivače, ili ako samo želite TortoiseSVN da pogleda u specivični folder.

Bilo koja putanja specificirana ovde usvaja se da se primenjuje rekurzivno tako nijedan od potomačkih foldera neće prikazati drugačije prekrivače. Ako želite da odstranite samo označene foldere dodajte ? posle putanje.

Isto se primenjuje na Uključi Putanje. Osim toga za te putanje prekrivači su prikazani čak ako su prekrivači onemogućeni za specifične tipove drajvova, ili isključenjem putanje specificirane gore.

Korisnici ponekad pitaju kako ova tri podešavanja intergaguju. Za svaku datu putanju proverava se list uključivanja i isključivanja, tražeći naviše kroz strukturu foldera dok se sličan ne nađe. Kada se prvi sličan nađe ispunite to pravilo uključivanja ili isključivanja, specifičnosti pojedinačnog foldera stariji su od rekurzivnih specifičnosti, zatim uključivanje je starije od isključivanja.

Jedan primer može pomoći ovde:

Exclude:
C:
C:\develop\?
C:\develop\tsvn\obj
C:\develop\tsvn\bin

Include:
C:\develop
  

Ovo podešavanje onemogućava ikone prekrivače za C: darjav, osim za c:\develop. Svi projekti ispod tog direktorijuma će prikazivati overleje, osim c:\develop folder lično, koji je specifično zanemaren. Jako-pomešani binarni folderi su takođe izbačeni.

TSVNCache.exe takođe koristi ove putanje da ograniči skeniranje. Ako želite da pogledate samo u pojedinačni folder, onemogućite sve tipove drajvova i uključiti vaše specifične želje da budu skenirane.

Iskljućiti SUBST Drajvovi

Često je zgodno koristiti SUBST drajv da pristupite vašoj radnoj kopiji, npr. koristeći komandu

subst T: C:\TortoiseSVN\trunk\doc
   

Međutim to može uzrokovati da se overleji ne usklade, kao TSVNCashe će samo primitijednu notifikaciju kada se fajl izmeni i to je normalno za originalnu putanju. To znači da vaši prekrivači na subst putanji možda nikad neće biti usklađeni.

Lak način da se radi oko ovoga je da se isključi originalna putanja iz prikazanih prekrivača, tako prekrivači su prikazani na subst putanji umesto toga.

Ponekad ćete isključiti oblasti koje sadrže radne kopije, koje čuvaju TSVNKaš od skeniranja i pregledanja za izmene, ali još uvek želite vizuelnu indikaciju da folder sadrži radnu kopiju. Čekboks Prikaži isključen rut folder kao 'normalan' omogućava vam da to uradite. Sa ovom opcijom, rut folder radne kopije u bilo kojoj isključenoj oblasti (tip drajva se ne proverava, ili se specifično isključuje) biće prikazan kao normalan i obnovljen, sa zelenom ček markicom. Ovo vas podseća dok gledate radnu kopiju, čak i ako prekrivač foldera nije korektan. Fajlovi ne dobijaju nikakve prekrivače. Primetimo da kontekst meni još radi bez obzira što prekrivači nisu prikazani.

Kao specijalni izuzetak na to, drajvi A: i B: se nikad ne uzimaju u obzir za Prikaži isključene imnjnike kao 'normalan' opciju. Ovo se zbog Vindouza forsirano da gleda na drajv, što može prouzrokovati kašnjenje od nekoliko sekundi kada se pokrene Eksplorer, čak ako vaš PC ima flopi drajv.

Skup podešavanja ikona

e

Slika 4.80. Dijalog podešavanja, Podešavanje ikona stranica

Dijalog podešavanja, Podešavanje ikona stranica


Možete izmeniti podešavanje pokrivne ikone na ono što najviše volite. Primetimo da ako izmenimo podešavanje pokrivanja, možete restartovati vaš računar da bi izmene postale efikasne.

Omogućeni rukovaoci prekrivača

Slika 4.81. Dijalog podešavanja, Podešavanje ikona stranica

Dijalog podešavanja, Podešavanje ikona stranica


Pošto je broj dostupnih prekrivača dosta restriktivan, možete izabrati da onemogućite neke hendlere da omogućite da oni koje želite budu učitani. Pošto TortoiseSVN koristi zajedničke TortoiseOverlej komponente koje dele ostali Tortoise klijenti (npr. TortoiseCVS, TortoiseHg) ovo podešavanje će uticati i na te klijente takođe.

Mrežna podešavanja

Slika 4.82. Dijalog podešavanja, Mrežna stranica

Dijalog podešavanja, Mrežna stranica


Ovde možete konfigurisat vaš proksi server, ako vam treba da provlačite kroz fajervol vaše kompanije.

Ako vam je potrebno da podesite proksi podešavanje po spremištu potrebno vam da koristite Subverzioni servers fajl da to konfigurišete. Koristite Uredi da to dobijete direktno. Konsultujte Runtime Configuration Area o detaljima kako da koristite taj fajl.

Možete takođe specificirati koji program TortoiseSVN treba da koristi da postavi sigurnu vezu ka svn+ssh spremišta. Preporučujemo da koristite TortoisePlink.exe. Ovo je verzija popularnog Plink programa, i uključeno je sa TortoiseSVN, ali to je kompajlirano kao Vindouzbez aplikacija, tako da ne možete dobiti DOS boks koji iskače svaki put kada se prijavljujete.

Morate specificirati celu putanju do izvršnih programa. Za TortoisePlink.ehe to je standardni TortoiseSVN bin direktorijum. Koristite Pretraži dugme kao pomoć da ga nađete. Primetimo da ako putanja sadrži razmake morate to zaokružiti navodnicima, npr.

"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoisePlink.exe"
  

Jedan ivični-efekat koji nema prozor je to da nema nigde da ode bilo kakva poruka greške, tako ako autentikacija ne uspe vi ćete jednostavno dobiti poruku koja kaže nešto kao Nesposoban da piše na standardnom izlazu. Iz ovog razloga preporučujemo da najpre izvršite podešavanje koristeći standardni Plink. Kada sve radi, možete koristiti TortoisePlink sa tačno istim parametrima.

TortoisePlink nema nikakvu dokumentaciju o sebi zato što je minorna varijanta Plinka. Nađite o parametrima komandne linije na PuTTY website.

Da bi izbegli da budete pitani za lozinku neprestano možete takođe razmotriti koristeći alat nalaženja lozinke kao Pageant. Ovo je takođe dozvoljeno za skidanje sa PuTTY vebsajta.

Na kraju, podešavanjem SSH na serveru i klijentima nije jednostavan proces i on je van razmatranja ovog fajla pomoći. Međutim, možete naći vodič u TortoiseSVN FAK dat pod Subversion/TortoiseSVN SSH How-To.

Spoljašnji program podešavanja

Slika 4.83. Dijalog podešavanja, Razl pregledač stranica

Dijalog podešavanja, Razl pregledač stranica


Ovde možete definisati vaš lični diff/stopi programi koje TortoiseSVN treba da koristi. Podrazumevano podešavanje je da se koristi TortoiseMerge koji je instaliran kad i TortoiseSVN.

Pročitajte xref linkend="tsvn-dug-diff-tools"/> za listu nekih od spoljašnjih diff/stopi programa koje ljudi koriste sa TortoiseSVN.

Razl pregledač

Spoljašnji diff program može biti korišten za poređenje revizija fajlova. Sponjašnji programi će tražiti da dobijete fajlime iz komandne linije, zajedno sa svakom drugom opcijom komande. TortoiseSVN koristi parametre zamene sa prefiksom %. Kada se uoči jedan od tih koji će biti zamenjeni odgovarajućom vrednošću. Red parametara će zavisiti na Diff programe koje koristite.

%base

Originalan fajl bez vaših izmena

%bname

Vindouz naslov osnovnog fajla

%nqbname

Vindou titl za osnovni fajl, bez navodnika

%mine

Vaš lični fajl, sa vašim izmenama

%yname

Vindouz naslov za vaš fajl

%nqyname

Vindou titl za vaš fajl, bez navodnika

%burl

URL originalnog fajla, ako je dostupan

%nqburl

URL originalnog fajla, ako je dostupan, bez navodnika

%yurl

URL drugog fajla, ako je dostupan

%nqyurl

URL drugog fajla, ako je dostupan, bez navodnika

%brev

Revizija originalnog fajla, ako je dostupna

%nqbrev

Revizija originalnog fajla, ako je dostupan, bez navodnika

%yrev

Revizija drugog fajla, ako je dostupna

%nqyrev

Revizija drugog fajla, ako je dostupan, bez navodnika

%peg

Peg revizija, ako je dostupna

%nqpeg

Peg revizija, ako je dostupna, bez navodnika

%fname

Ime fajla. Ovo je prazan string ako su dva različita fajla različita umesto dva stanja istog fajla.

%nqfname

Ime fajla, bez navodnika

Naslov prozora nije čisto ime fajla. TortoiseSVN tretira to kao ime da prikaže i kreira imena u skladu sa tim. Tako npr. ako radite sa diff sa fajlom u reviziji 123 sa fajlom u vašoj radnoj kopiji, imena će biti filename : revision 123 i filename : working copy.

Na primer, sa ExamDiff Pro:

C:\Path-To\ExamDiff.exe %base %mine --left_display_name:%bname
                  --right_display_name:%yname
   

or with KDiff3:

C:\Path-To\kdiff3.exe %base %mine --L1 %bname --L2 %yname
   

or with WinMerge:

C:\Path-To\WinMerge.exe -e -ub -dl %bname -dr %yname %base %mine
   

or with Araxis:

C:\Path-To\compare.exe /max /wait /title1:%bname /title2:%yname
            %base %mine
   

or with UltraCompare:

C:\Path-To\uc.exe %base %mine -title1 %bname -title2 %yname
   

or with DiffMerge:

C:\Path-To\DiffMerge.exe -nosplash -t1=%bname -t2=%yname %base %mine
   

Ako koristite svn:keywords osobinu da proširite ključne reči i u posebnoj reviziji fajla, zatim ovde može biti razlika između fajlova koji su čisto podesni za tekuću vrednost ključne reči. Takođe vi koristite svn:eol-style = native OSNOVNI fajl će imati čist LF završetak linije dok vaš fajl ima CR-LF kraj linije. TortoiseSVN će normalno sakriti ove razlike automatski najpre analizirajući OSNOVNI fajl da prošire ključne reči i kraj linije pre izvršenja diff operacije. Međutim, ovo može uzeti puno vremena sa velikim fajlovima. Ako Konvertuj fajlove kada se pravi razlika prema OSNOVI je otčekirano zatim TortoiseSVN će preskočiti preprocesiranje fajlova.

Možete takođe specifirati različit diff alat da koriste Subverzione osobine. Kako ovo teži da bude skraćen jednostavan tekst string, vi možete želeti jednostavno mnogo kompaktniji pregled.

Ako ste konfigurisali alternativni diff alat, možete pristupiti TortoiseMerge i alatu trećeg lica iz kontekst menija. Kontekst meniDiff koristi primarni diff alt, a Shift+ Kontekst meniDiff koristi sekundarni diff alat.

Na dno dijaloga možete konfigurisati program pregledač za unifikovane-dif fajlove (fajlovi zakrpa). Nisu potrebni parametri. Uobičajeno podešavanje je da se koristi TortoiseDiff koji se instalira zajedno sa TortoiseSVN, i kolor-kodovi dodatih i uklonjenih linija.

Pošto Unifajd Diff je u tekst formatu možete koristiti vaš tekst uređivač po želji.

Alat spajanja

Eksterni program za stapanje koristi se da reši konfliktne fajlove. Parametar substitucije se koristi na isti način kao sa Diff Programom.

%base

Originalni fajl bez vaših ili drugih izmena

%bname

Vindouz naslov osnovnog fajla

%nqbname

Vindou titl za osnovni fajl, bez navodnika

%mine

vaš lični fajl, sa vašim izmenama

%yname

Vindouz naslov za vaš fajl

%nqyname

Vindou titl za vaš fajl, bez navodnika

%theirs

fajl kakav je u spremištu

%tname

Vindouz naslov fajla u spremištu

%nqtname

Vindou titl za fajl u spremištu, bez navodnika

%merged

fajl sa konfliktom, rezultat operacije sajanja

%mname

Vindouz naslov za stopljen fajl

%nqmname

Vindou titl za stopljen fajl, bez navodnika

%fname

Ime fajla u konfliktu

%nqfname

Ime fajla u konfliktu, bez navodnika

Naprimer, sa Perforce Merge:

C:\Path-To\P4Merge.exe %base %theirs %mine %merged
   

or with KDiff3:

C:\Path-To\kdiff3.exe %base %mine %theirs -o %merged
           --L1 %bname --L2 %yname --L3 %tname
   

or with Araxis:

C:\Path-To\compare.exe /max /wait /3 /title1:%tname /title2:%bname
            /title3:%yname %theirs %base %mine %merged /a2
   

or with WinMerge (2.8 or later):

C:\Path-To\WinMerge.exe %merged
   

or with DiffMerge:

C:\Path-To\DiffMerge.exe -caption=%mname -result=%merged -merge
   -nosplash -t1=%yname -t2=%bname -t3=%tname %mine %base %theirs
   

Razl/Stopi napredno podešavanje

Slika 4.84. Dijalog podešavanja, Razl/Stopi napredni dijalog

Dijalog podešavanja, Razl/Stopi napredni dijalog


U naprednom podešavanju, možete definisati različite diff i stopi programe za svaku ekstenziju fajla. Na primer možete pridružiti Fotošop kao DiffProgram za .jpg fajlove :-) Takođe pridružite svn:mime-type osobinu sa diff ili stopi programom.

Da pridružite korišćenjem ekstenziju fajla, potrebno vam je da specificirate ekstenziju. Koristite .bmp da opišete Vindouz bitmap fajlove. Da pridružite svn:mime-type osobinu, specificirajte mime tip, uključujući kosu crtu, na primer text/xml.

Sčvani podaci podešavanje

Slika 4.85. Dijalog podešavanja, Sačuvani podaci stranica

Dijalog podešavanja, Sačuvani podaci stranica


Za vašu udobnost, TortoiseSVN čuva većinu podešavanja koje koristite, i pamti pređašnje stanje. Ako želite da obrišete keš podataka to možete uraditi ovde.

URL istorija

Kadgod preuzmete radnu kopiju, stopite izmene ili koristite pretraživač spremišta, TortoiseSVN čuva zapis o skorašnje korišćenom URL i nudi ga u kombo boksu. Ponekad taj list postaje blokiran sa zastarelim URL tako da je korisno da se periodično obnovi.

Ako želite da uklonite pojedinačnu stavku iz jednog od kombo boksova možete to uraditi na licu mesta. Samo kliknite na strelicu da svučete kombo boks, pomerite miša na stavku koju želite da uklonite i otkucajte Shift+Del.

Poruke dnevnika (Ulazni dijalog)

TortoiseSVN čuva skorašnje dnevnik poruke urezivanja koje ste uneli. One su sačuvane u spremištu, tako da ako pristupate ka više spremišta ova lista može porasti jako mnogo.

Poruke dnevnika (Prikaži dijalog dnevnika)

TortoiseSVN kešira dnevnik poruke nađene u Prikaži Dnevnik dijalogu da sačuva vreme kada sledeći put prikazijete dnevnik. Ako još neko uređuje dnevnik poruka i vi takođe imate keširanu poruku, nećete videti izmenu sve dik ne obrišete keš. Dnevnik poruka keširanje je omogućeno na Dnevnik Keš tab.

Dijalog veličina i pozicije

Mnogi dijalozi pamte veličinu i poziciju ekrana koji ste zadnji put koristili.

Autentikacioni podatak

Kada se autentikujete na Subverzioni server, korisničko ime i lozinka se keširaju lokalno tako da ne morate da ih unosite. Možete želeti da obrišete ovo iz sigurnosnih razloga, ili zato što želite da pristupite spremištu pod drugim korisničkim imenom ... da li DŽon zna da vi koristite njegov PC?

Ako želite da obrišete autentifikacione podatke samo jednog posebnog servera, koristite Očisti... umesto Očisti svel button.

Dnevnik akcija

TortoiseSVN čuva dnevnik svega napisanog u progres dijalogu. Ovo može biti korisno kada, na primer, želite da proverite šta se dešava u skoroj komandi obnavljanja.

Dnevnik fajl je ograničene dužine i kada poraste mnogo veliki stariji sadržaj se odbacuje. Podrazumevano je da se 4000 linija čuva, ali možete podesiti taj broj.

Odavde možete videti sadržaj dnevnik fajla, i takođe ga obrisati.

Keš dnevnika

Slika 4.86. Dijalog podešavanja, Keš dnevnika stranica

Dijalog podešavanja, Keš dnevnika stranica


Ovaj dijalog vam omogućava da konfigurišete dnevnik keš osobine TortoiseSVN, koje čuvaju lokalnu kopiju dnebnik poruka i izmenjenih putanja da se izbegne vremenski-zahtevno skidanje sa servera. Koristeći dnevnik keš može dramatično ubrzati dnevnik dijalog i revizioni graf. Sledeća korisna osobina je da dnevnik poruka može biti kontaktiran kada niste povezani.

Omogući keš dnevnika

Omogućava dnevnik keširanje kadgod su dnevnik podaci zatraženi. Ako je proveren, podaci će biti vraćeni iz keša ako su dostupni, i ako bilo koja poruka nije u kešu biće uzeta sa servera i dodata kešu.

Ako je keširanje onemogućeno, podaci će uvek biti uzeti direktno sa servera i neće biti sačuvano lokalno.

Omogućava dvosmislene URLove

Occasionally you may have to connect to a server which uses the same URL for all repositories. Older versions of svnbridge would do this. If you need to access such repositories you will have to check this option. If you don't, unchecked it to improve performance.

Dozvoljava dvosmislene UUIDSove

Some hosting services give all their repositories the same UUID. You may even have done this yourself by copying a repository folder to create a new one. For all sorts of reasons this is a bad idea - a UUID should be unique. However, the log cache will still work in this situation if you check this box. If you don't need it, unchecked it to improve performance.

Ako spremište ne može biti spojeno

Ako radite van linije, ili ako je spremište palo, dnevnik keš može još biti korišćen da snabde dnevnik poruke koje se već drže u kešu. Svakako keš ne mora biti ažuran, tako postoje opcije da dozvole da izaberete da li treba ovu osobinu da koristite.

Kada se dnevnik podaci uzmu iz keša bez kontaktiranja servera, dijalog koji koristi te poruke će prikazati isključeno stanje na naslovnom pultu.

Isteklo vreme pre obnavljanja GLAVNE revizije

Kada pozovete dnevnik dijalog normalno ćete želeti da kontaktirate server da proverite za neku novu dnevnik poruku. Ako je postavljeno granično vreme veće od nule server će samo biti kontaktiran kada prođe ograničeno vreme od zadnjeg vremena kontakta. Ovo može redukovati serverov obilazak ako otvarate dnevnik dijalog često a server je spor, ali prikazani podaci ne moraju biti kompletno obnovljeni. Ako želite da koristite ovu osobinu preporučujemo vam vrednost 300 (5 minuta) kao kompromis.

Dani neaktivnosti do uklanjanja malih keševa

Ako pretražujete oko mnogo spremišta sakupićete mnogo keševa dnevnika. Ako ga aktivno ne koristite keš neće porasti mnogo veliki, tako da ih TortoiseSVN podrazumevano čisti posle podešenog vremena. Koristite ovu stavku da kontrolišete čišćenje keša.

Maksimalna veličina uklonjenih neaktivnih keševa

Veliki keševi su mnogo skuplji za reciklažu, tako da TortoiseSVN samo čisti male keševe. Fino podesite prag sa ovom vrednošću.

Maksimalni broj grešaka alata pre uklanjanje keša

Ponekad nešto krene loše sa keširanjem i uzrokuje lom. Ako se to desi keš se normalno obriše automatski da se predupredi vraćanje problema. Ako koristite manje stabilnu noćnu gradnju možete podesiti opciju da čuvate keš u bilo kom slučaju.

Keširano Spremište

Na ovoj strani možete videti listu spremišta lokalno keširanih, i prostor korišćen za keš. Ako izaberete jedno od spremišta možete tada koristiti skrivene dugmiće.

Kliknite na Uskladi da kompletirate osvežavanje keša i popunite nek praznine. Za velika spremišta ovo će uzeti mnogo vremena, ali je korisno ako ako nameravate da radite bez veze i želite potpuno dostupan keš.

Kliknite na Izvezi dugme da izvezete ceo keš kao skup CVS fajlova. Ovo bi bilo korisno ako želite da procesirate dnevnik podataka koristeći spoljašnji program, takođe to je uglavnom korisno programerima.

Kliknite na Obriši da uklonite sve keširane podatke za izabrno spremište. Ovo ne onemogućava keširanje za spremište tako da sledeće put kada tražite podatke dnevnika, kreiraće se novi keš.

Statistika keša dnevnika

Slika 4.87. Dijalog podešavanja, Keš dnevnika statistika

Dijalog podešavanja, Keš dnevnika statistika


Kliknite na Detalji dugme da vidite detaljnu statistiku za partikularni keš. Mnoga od polja prikazana ovde su uglavnom od onteresa za programere TortoiseSVN, tako da svi nisu opisani dataljno.

RAM

Iznos memorije potrebne za opsluživanje keša

Disk

Iznos prostora na disku korišćen za keš. Podaci su komprimovani, tako da je korišćenje diska generalno sasvim skromno.

Veza

Prikazuje da li je spremište dostupno zadnji put kada je keš korišćen

Zadnje obnavljanje

Poslednji put kada je promenjen sadržaj keša

Zadnje glavno obnavljanje

Poslednje vreme zahteva GLAVNE revizije sa servera.

Autori

Broj različitih autora sa porukama zabeleženim u kešu.

Putanje

Broj putanja izlistanih, kao što možete videti koristeći svn log -v.

Preskoči raspone

Broj opsega revizija koji nisu nađeni, jednostavno zato zato što nisu traženi.

Maks. revizija

Najviši revizioni broj smešten u keš.

Broj revizija

Broj revizija sačuvanih u kešu. Ovo je druga mera kompletnosti keša.

Zakačiv skript klijentske strane

Slika 4.88. Dijalog podešavanja, Zakačiv skript stranica

Dijalog podešavanja, Zakačiv skript stranica


Ovaj dijalog omogućava da podesite zakačive skripte koje će se izvršiti automatski kada se izvesne Subverzione akcije izvršavaju. Suprotno zakačivim skriptama objašnjenim u odeljak pod imenom „Zakačive skripte sa serverske strane“, ove skripte se izvršavaju lokalno na klijentu.

Jedna aplikacija za takve zakačaljke može biti pozivanje programa kao SubWCRev.exe da se uskladi broj verzije posle urezivanja, i možda da se pokrene reizrada.

Primetimo da takođe možete specificirati takve zakačive skripte koristeći specijalne osobine na vašoj radnoj kopiji. Vidite poglavlje odeljak pod imenom „Osobine TortoiseSVN projekata“ za detalje.

Slika 4.89. Dijalog podešavanja, Konfiguracija zakačivog skripta

Dijalog podešavanja, Konfiguracija zakačivog skripta


Da bi se dodala zakačiva skripta, jednostavno kliknite Dodaj i popunite detalje.

Postoje sada dostupni ovi tipovi zakačivih skripti

Start-urezivanja

Pozvan pre nego se pojavi dijalog urezivanja. Možete žieleti da koristite ovo ako zakačaljke menjaju verzionisane fajlove i utiču na listu fajlova koji zahtevaju da budu urezani i/ili poruku urezivanja. Međutim treba da primetite to zato što je zakačaljka pozvana na ranijoj etapi, puna lista izabranih objekata za urezivanje nije dostupna.

Ručno pre-urezivanje

Ako je ovo specificirano dijalog urezivanja prikazuje dugme Izvrši zakačku koji kada se klikne izvršava zakačiv skript. Zakačiv skript prima listu svih čekiranih fajlova i foldera i poruke urezivanja ako su unete.

Čekira-urezivanje

Pozvan posle korisnikovog klika na OK u dijalogu urezivanja i pre nego se dijalog urezivanja zatvori. Zakačaljka dobija listu čekiranih fajlova. Ako zakačaljka vrati grešku dijalog urezivanja ostaje otvoren.

Ako vraćena poruka greške sadrži putanje u linijama razdvojenim separatorima novih linija ove putanje se biraju u dijalogu urezivanja posle prikazivanja poruke greške.

Pre-urezivanje

Pozvan posle korisnikovog klika na OK u dijalogu urezivanja, i pre nego počne aktuelno urezivanje. Ova zakačaljka ima listu šta će se tačno urezati.

Post-urezivanje

Called after the commit finishes successfully.

Start-obnavljanja

Pozivan pre nego je prikazan uskladi-sa-revizijom dijalog.

Pre-osvavanje

Pozivana pre nego aktuelno Subverzono obnavljanje ili prebacivanje počne.

Post-obnavljanje

Pozivano posle završetka obnavljanja, prebacivanja ili preuzimanja (bilo uspešno ili ne).

Pre-povezivanje

Pozvan pre pokušaja da se kontaktira spremište.. Pozvan najviše jednom u pet minuta.

Pre-lok

Pozvan pre pokušaja zaključavanja fajla

Post-lok

Poѕvan posle zaključavnja fajla

Zakačaljka je definisana za posebnu radnu kopiju. Samo vam je potrebno da odredite putalju vršnog nivoa; ako izvršite operaciju u sub-folderu, TortoiseSVN će automatski tražiti prema traženoj putanji.

Zatim morate specificirati komandnu liniju za izvršenje, počevši sa putanjom ka zakačivoj skripti ili izvršnom programu. Ovo bi mogao biti beč fajl, izvršni fajl ili bilo koji fajl koji ima isparvan prozor pridruživanja, npr. perl skript. Primetimo da skript ne mora biti specificiran korišćenjem UNC putanja što izvršenje Vindous školjke neće dopustiti da radi zbog sigurnosnih restrikcija.

Komandna linija uključuje izvesne parametre koji su popunjeni sa TortoiseSVN. Prošli parametri zavise od toga koja zakačaljka je pozvana. Svaka zakačaljka ima svoje lične parametre koji prolaze u sledećem redosledu:

Start-urezivanja

PATHMESSAGEFILECWD

Ručno pre-urezivanje

PATHMESSAGEFILECWD

Čekira-urezivanje

PATHMESSAGEFILECWD

Pre-urezivanje

PATHDEPTHMESSAGEFILECWD

Post-urezivanje

PATHDEPTHMESSAGEFILEREVISIONERRORCWD

Start-obnavljanja

PATHCWD

Pre-osvavanje

PATHDEPTHREVISIONCWD

Post-obnavljanje

PATHDEPTHREVISIONERRORCWDRESULTPATH

Pre-povezivanje

no parameters are passed to this script. You can pass a custom parameter by appending it to the script path.

Pre-lok

PATHLOCKFORCEMESSAGEFILECWD

Post-lok

PATHLOCKFORCEMESSAGEFILEERRORCWD

Značenje svakog od ovih parametara opisan je ovde:

PATH

A path to a temporary file which contains all the paths for which the operation was started in UTF-8 encoding. Each path is on a separate line in the temp file.

Primetimo da za operacije urađene daljinski, npr. u pretraživaču spremišta, te putanje nisu lokalne putanje već su urlovi posmatranih stavki.

DEPTH

Dubina sa kojom je urezivanje/obnavljanje urađeno

Moguće vrednosti su:

-2

svn_dubina_nepoznata

-1

svn_dubina_isključena

0

svn_dubina_prazna

1

svn_dubina_fajlova

2

svn_dubina_trenutni

3

svn_dubina_beskonačno

MESSAGEFILE

Putanja ka fajlu koji sadrži dnevnik poruke za urezivanje. Fajl sadrži tekst u UTF-8 kodiranju. Posle uspešnog izvršenja početak-urezivanja zakačaljke, dnevnik poruka je ponovo pročitan, dajući zakačaljki šansu da ga izmeni.

REVISION

Revizija spremišta za koju bi obnavljanje bilo dato ili se urezivanje kompletiralo.

LOCK

Ili istina dok zaključava, ili laž kada otključa.

FORCE

Ili istina ili laž,u zavisnosti da li je operacija forsirani ili ne.

ERROR

Putanja ka fajlu koji sadrži poruku greške. Ako nema greške, fajl će biti prazan.

CWD

Tekući radni folder sa koji skript radi. Ovo je skup ka zajdničkom korenu foldera svih odgovarajućih piutanja.

RESULTPATH

A path to a temporary file which contains all the paths in UTF-8 encoding which were somehow touched by the operation. Each path is on a separate line in the temp file.

Primetimo takođe da imamo data imena tih parametarakonvencionalno, ne možete se pozvati na ta imena u podešavanju zakačaljki. Svi izlistani parametri za pojedinačne zakačaljke su uvek prošli, bez obzira da li ih želite ili ne ;-)

Ako želite da Subervezione operacije drže isključeno sve dok se zakačaljka kompletira, proverite Čekajte dok skript završi.

Normally you will want to hide ugly DOS boxes when the script runs, so Hide the script while running is checked by default. Also you need to check this if your hook script might return an error that should stop the operation.

The force flag can be set if the user must not proceed with the operation without running the script, i.e. the script must always run. If the force flag is not checked, then the user is shown a button Retry without hooks to retry the operation without running the hook script.

Jednostavni klijent zakačivi skript može se naći u contrib folder u TortoiseSVN repository. (odeljak pod imenom „Licence“ objašnjava kako pristupiti spremištu.)

Kada se debaguju zakačive skripte možete želeti da prikazujete linije napredovanja u DOS konzoli, ili ubacite pauze da zaustavite konzolni prozor da nestaje kada se skripta završi. Pošto je I/O preusmerena ovo neće raditi normalno. Međutim možete preusmeriti ulaz i izlaz eksplicitno na CON da prevatžziđete to, npr.

echo Checking Status > con
pause < con > con
  

Mali alat uključen u TortoiseSVN instalacionom folderu zove se ConnectVPN.exe.Možete koristiti ovaj alat kao zakačaljku pre-spajanja da se automatski spoji na vaš VPN pre nego TortoiseSVN pokuša da se spoji na spremište. Samo provucite ime VPN konekcije kao prvi parametar u alatu.

Integracija problem tragača

TortoiseSVN može koristiti COM jezičak da nađe problem tragač kada je u dijalogu urezivanja. Korišćenje takvih jezička opisano je u odeljak pod imenom „Dobijanje informacija od poblem tragača“. Ako je sistem administator snabdeo jezičak koji ste već instalirali i registrovali, ovo je mesto da se specificira kako se integriše sa vašom radnom kopijom.

Slika 4.90. Dijalog podešavanja, Stranica integracije problem tragača

Dijalog podešavanja, Stranica integracije problem tragača


Kliknite na Dodaj... da koristite jezičak sa posebnom radnom kopijom. Ovde možete specificirati putanju radne kopije, izaberite koji jezičak da se koristi iz padajuće liste svih registrovanih problem tragača, i neke parametre da doda. Parametri će biti specificirani jezičku, ali mogu uključiti vaše korisničko ime za problem tragač tako da jezičak može tražiti probleme koji su vama ozančeni.

Ako želite da svi korisnici koriste iste COM jezičak za vaš projekat, možete specificirati jezičak takođe sa osobinama bugtraq:provideruuid, bugtraq:provideruuid64 i bugtraq:providerparams.

bugtraq:provideruuid

Ovu osobinu određuje COM UUID iz IBugtraqProvider, na primer {91974081-2DC7-4FB1-B3BE-0DE1C8D6CE4E}. (ovaj primer je UUID od Gurtle bugtraq provider, koji je snabdevač za Google Code problem tragač.)

bugtraq:provideruuid64

Ovo je isto kao bugtraq:provideruuid, ali za64-bitnu verziju IbugtrakProvajder.

bugtraq:providerparams

Ova osobina određuje parametre poslate u IBagtragačSnabdevač.

Molimo proverite dokumentaciju vašeg IBagtragačSnabdevača jezička da nađete šta specificirati u ove dve osobine.

TortozBlame podešavanje

Slika 4.91. Dijalog podešavanja, TortozBlame stranica

Dijalog podešavanja, TortozBlame stranica


Podešavanja korišćena sa TortoiseBlame su kontrolisani iz glavnog kontekst menija, ne direktno sa samim TortoiseBlame.

Boje

TortoiseBlame može koristiti boju osnove da indicira starost linija u fajlu. Podesite krajnje tačke specificirajući boje za novije i starije revizije, i TortoiseBlame koristi linearnu interpolaciju između ovih boja u skladu revizijom spremišta označenu za svaku liniju.

Možete odrediti različite boje za korišćenje sa lokator pultom. Podrazumevano je koristiti jak kontrast na lokator pultu dok držite svetlo pozadine glavnog prozora tako da se još uvek čita tekst.

Pismo

Možete izabrati pismo koje se koristi da se prikaže tekst, i njegovu veličinu. Ovo se primenjuje na sadržaj fajla, i autore i revizione informacije prikazane u levom panelu.

Tabovi

Definiše koliko razmaka koristiti za ekspanziju kada se tab karakter naže u sadržaju fajla.

TortoiseUDiff podešavanje

Slika 4.92. Dijalog podešavanja, TortoiseUDiff strana

Dijalog podešavanja, TortoiseUDiff strana


Podešavanje koje koristi TortoiseUDiff kontroliše se iz kontekst menija, ne direktno samim TortoiseUDiff.

Boje

Uobičajene boje koje su korišćene u TortoiseUDiff su obično u redu, ali ih možete konfigurisati ovde.

Pismo

Možete izabrati font koji se koristi za prikazivanje teksta, i veličinu tačke za korišćenje.

Tabovi

Određuje koliko razmaka koristiti za ekspanziju kada se naiđe na tab karakter u diff fajlu.

Izvoz TSVN podešavanja

Slika 4.93. Dijalog podešavanja, sinhro strana

Dijalog podešavanja, sinhro strana


You can sync all TortoiseSVN settings to and from an encrypted file. The file is encrypted with the password you enter so you don't have to worry if you store that file on a cloud folder like OneDrive, GDrive, DropBox, ...

Kada je putanja i lozinka određena TortoiseSVN će sinhronizovati podešavanje automatski i držati ga sinhrono.

Možete takođe iavesti/uvesti šifrovane fajlove sa svim podešavanjima ručno. Kada to uradite pitaće vas za putanju i lozinku za šifrovaenje/dešifrovanje fajla podešavanja.

Kada izvezete podešavanje ručno možete takođe opciono uključiti lokalno podešavanje koje nije uključeno u normalnom izvozu u sihronom. Lokalna podešavanja koja uključuju lokalne putanje koje obično variraju među kompjuterima. Ova lokalna podešavanja uključuju kofigurisani alat za diff i stapanje i zakačive skripte.

Napredna podešavanja

Nekoliko podešavanja koja se ne koriste često dostupna su samo na naprednim stranama dijaloga podešavanja. Ova podešavanja direktno menjaju registre i trba da znate kako se svako od tih podešavanja koristi i šta znači. Ne menjajte ova podešavanja osim ako niste sigurni da treba da ih menjate.

AllowAuthSave

Ponekad više korisnika koristi isti nalog na istom kompjuteru. U takvim situacijama stvarno se ne zahteva memorisanje autentikacionih podataka. Podešavanjem ove vrednost na laž onemogućava se sačuvaj autentifikaciju dugme u dijalogu autentikacije.

AllowUnversionedObstruction

Ako obnavljanje doda novi fajl iz spremišta koji već postoji u lokalnoj radnoj kopiji kao neverzionisani fajl, podrazumevana akcija je da se čuva lokalni fajl, prikazujući ga kao (moguće) modifikovanom verzijom novog fajla iz spremišta. Ako vam je draže da TortoiseSVN kreira konflikt u takvoj situaciji podesite ovu vrednost na laž.

AlwaysExtendedMenu

Kao i kod pretraživača, TortoiseSVN prikazuje dodatne komande ako je Shift taster pritisnut dok je kontekst meni otvoren. Da se forsira TortoiseSVN da omogući prikazivanje ove proširene komande podesite ovu vrednost na istina.

AutoCompleteMinChars

Minimalni iznos karaktera koje editor prikazuje pri auto-komplementirajućem popapu. Uobičajena vrednost je 3.

AutocompleteRemovesExtensions

Auto-kompletirajuća lista prikazana u editoru poruka urezivanja prikazuje imena fajlova izlistanih za urezivanje. Takođe obuhvata ova imena sa uklonjenom ekstenzijom, podesite ovu vrednost na istina.

BlockPeggedExternals

Fajl eksternali koji su označeni prema specifičnoj reviziji blokirani su da ne budu izabrani pri urezivanju. Ovo je zbog subsekventnih obnavljanja koji bi vratili ove izmene opet osim pri podešavanju označene revizije.

Podesi vrednost laž u slučaju ako još želite da urežete izmene u takve eksternal fajlove.

BlockStatus

Ako ne želite da eksplorer uskladi status prekrivača dok se druga TortoiseSVN komanda izvršava ( npr. Uskladi, Ureži, ...) podesite ovu vrednost na istina.

CacheTrayIcon

Da bi dodali keš ikonu za TSVNCashe program, postavite ovu vrednost na istina. Ovo je stvarno korisno samo za programere kada vam ljubazno dozvoljavaju da završite program.

ColumnsEveryWhere

Dodatne kolone TortoiseSVN dodaje za detaljni pregled u Vindous Eksploreru su normalno aktivne samo u radnoj kopiji. Ako ih želite da budu dostupne bilo gde, ne samo u radnim kopijama, podesite vrednost istina. Primetimo da su dodatne kolone dostupne samo u HP. Vista i kasniji uopšte ne podržavaju te osobine. Međutim neke zamene pretraživača od trećih lica podržavaju to čak i na Vindouzu posle HP.

ConfigDir

Možete specificirati različitu lokaciju za Subverzioni konfiguracioni fajl. Ovo će uticati na sve TortoiseSVN operacije.

CtrlEnter

U većini dijaloga u TortoiseSVN, možete koristiti Ctrl+Enter da odbacite dijalog kao kad kliknete na OK taster.Ako ne želite ovo, podesite vrednost na laž.

Debug

Podesite na istina ako želite da dijalog iskoči za svaku komandnu liniju koja se koristi da se pokrene TortoiseProc.exe.

DebugOutputString

Podesite ovo na istina ako želite TortoiseSVN da štampa poruke debagovanja tokom izvršenja. Poruke mogu biti pokupljene samo specijalnim alatom za debagovanje.

DialogTitles

Uobičajeni format (vrednost 0) dijalog naslova je url/putanja - ime dijaloga - TortoiseSVN. Ako podesite ovu vrednost na 1, format se menja u ime dijaloga - url/putanja - TortoiseSVN

DiffBlamesWithTortoiseMerge

TortoiseSVN dopušta da označite spoljašnji diff pregledač. Većina takvih pregledača, međutim, ne odgovara za izmenu okrivljavanja (odeljak pod imenom „Razlikeke okrivljavanja“), tako da možete želeti da se vratite TortoiseMerge u tom slučaju. Da biste to uradili kreirajte podesite ovu vrednost na istina.

DlgStickySize

Ova vrednost određuje broj piksela koje dijalog ima da bude blizu granica koje dijalog pokriva. Uobičajena vrednost je 3. Da se onemogući ovo vrednost staviti da je nula.

FixCaseRenames

Neke aplikacije menjaju veličinu slova imena fajlova bez upozorenja mada te izmene nisu stvarno neophodne niti su tražene. Na primer izmena od file.txt u FILE.TXT neće smetati običnim Vindouz aplikacijama, ali je Subverzija osetljiva na veličinu slova u ovom slučaju. Zbog toga TortoiseSVN automatski fiksira takve izmene veličine slova.

Ako ne želite da TortoiseSVN automatski fiksira izmene veličine slova za vas, možete podesiti ovu vrednost na false.

FullRowSelect

Status list kontrola koja se koristi u raznim dijalozima (npr. urezivanje, provera-za-izmenama, dodavanje, vraćanje, ...) koriste izbor punog reda (tj. ako izaberete neki ulaz, pun red se izabere, ne samo prva kolona). Ovo je u redu, ali izabrani red pokriva sliku podloge desno dole, što izgleda ružno. Da bi se onemogućio izbor punog reda postavite vrednost na laž.

GroupTaskbarIconsPerRepo

Ova opcija određuje kako su Vin7 ikone na alatpultu različitih TortoiseSVN dijaloga i prozora grupisane zajedno. Ova opcija nema efekta na Visti!

 1. Uobičajena vrednost je 0. Sa ovim podešavanjem, ikone su grupisane zajedno sa tipom aplikacije. Svi dijalozi TortoiseSVN su grupisani zajedno, svi prozori TortoiseSVN su grupisani zajedno, ...

  Slika 4.94. Alatni panel sa uobičajenim grupisanjem

  Alatni panel sa uobičajenim grupisanjem


 2. Ako se setuje 1, onda umesto svih dijaloga u jednoj pojedinačnoj grupi po aplikaciji, grupišu se zajedno spremištem. Na primer, ako imate dijalog dnevnika i otvoren dijalog urezivanja za spremište A, i dijalog provera-izmena i dijalog dnevnika za spremište B, onda postoje dve grupe aplikacionih ikona prikazanih u Vin7, jedna grupa za za svako spremište. Ali Tortoisemerge prozori nisu grupisani zajedno sa TortoiseSVN dijalozima.

  Slika 4.95. Alatni pult sa grupisanjem spremišta

  Alatni pult sa grupisanjem spremišta


 3. Ako se setuje 2, onda grupisanje radi kao da je setovano 1, osim što TortoiseSVN, TortoiseMerge, TortoiseBlame, TortoiseIDiff i TortoiseUDiff prozori su grupisani zajedno. Na primer, ako imate otvoren dijalog urezivanja i dvostruko kliknete izmenjen fajl, otvoreni TortoiseMerge dif prozor će postaviti istu grupu ikone na alatnom panelu kao ikona dijaloga urezivanja.

  Slika 4.96. Alatni pult sa grupisanjem spremišta

  Alatni pult sa grupisanjem spremišta


 4. Ako se stavi 3, onda grupisanje radi kao da je stavljeno 1, ali grupisanje nije prema spremištu već prema radnoj kopiji. Ovo je korisno ako imate sve vaše projekte u istom spremištu ali različite radne kopije za svaki projekat.

 5. Ako se stavi 4, onda grupisanje radi kao da je stavljeno 2, ali grupisanje nije dato prema spremištu već prema radnoj kopiji.

GroupTaskbarIconsPerRepoOverlay

Ovo nema uticaja ako je opcija GroupTaskbarIconsPerRepo setovana na 0 (vidi gore).

Ova opcija je podešena na istina, onda svaka ikona na Vin7 alat pultu prikazuje mali obojeni kvadratni prekrivač, označavajući da su dijalozi/prozori zauzeti.

Slika 4.97. Alatni pult grupisanje sa kolor prekrivačima spremišta

Alatni pult grupisanje sa kolor prekrivačima spremišta


HideExternalInfo

Ako je to podešeno na laž, onda svaki svn:externals je prikazan u toku usklađivanja posebno.

Ako je podešeno na istina (uobičajeno), onda usklađena informacija za eksternale je prikazana samo ako se eksternalima pristupa pri usklađivanju, npr. ako se menjaju na neki način. U drugom slučaju je prikazana sa normalnim fajlovima i folderima.

HookCancelError

If this is set to true, then cancelling the dialog to approve a hook script to run will show an error dialog indicating the user cancelled.

IncludeExternals

Podrazumevano, TortoiseSVN uvek radi onavljanja sa uključenim eksternalima. Ovo isključuje probleme sa nekonzistentnim radnim kopijama. Ako međutim imate setovan deo eksternala obnavljanje može da uzme neko vreme. Podesite ovu vrednost na laž da uradite podrazumevano obnavljanje sa isljučenim eksternalima. Da uskladite sa uključenim eksternalima, ili izvršite Uskladi sa revizijom... dijalog ili podesite ovu vrednost na istina ponovo.

LogFindCopyFrom

Kada je dijalog pokrenut iz čarobnjaka stapanja već stopljene revizije su prikazane sivo, ali revizije iza tačke gde je grana kreirana su takođe prikazane. Ove revizije su prikazane crno jer se ne mogu stapati.

Ako je ova opcija podešena na istina onda TortoiseSVN pokušava da nađe reviziju gde je grana kreirana i krije sve revizije iza te revizije. Zbog toga je taopcija uobičajeno isključena. Takođe, ta opcija ne radi sa nekim SVN serverima (npr. Gugle kode hosting, vidi issue #5471).

LogMultiRevFormat

Format string za poruke dnevnika kada su višestruke revizije izabrane u dnevniku dijaloga.

Možete koristiti sledeće zamene u format stringu:

%1!ld!
dobijen izmenom sa tekstom revizionog broja
%2!s!
dobijen izmenom kratkom porukom dnevnika revizije
LogStatusCheck

Dnevnik dijalog prikazuje putanju revizije radne kopije zacrnjeno. Alo ovo zahteva da dijalog dnevnika nađe status te putanje. Osim za veoma velike radne kopije ovo se brzu završi, možete podesiti vrednost na laž da deaktivirate ovu osobinu.

MaxHistoryComboItems

Comboboxes for URLs and paths show a history of previously used URLs/paths if possible. This settings controls how many previous items are saved and shown. The default is 25 items.

MergeLogSeparator

Kada stapate revizije iz druge grane, i informacije praćenja stapanja su dostupne, dnevnik poruke iz revizija koje stapate se sakupljaju da naprave dnevnik poruku urezivanja. Predefinisani string se koristi da odvoji pojedinačne dnevnik poruke stopljenih revizija. Ako više volite, možete podesiti ovu vrednost da sadrži separator string po vašem izboru.

NumDiffWarning

Ako želite da prikažete dif odjednom za više stavki nego je specificirano podešavanjem najpre se prikazuje dijalog upozorenja. Uobičajeno je 10.

OldVersionCheck

TortoiseSVN proverava da li je dostupna nova verzija otprilike jednom nedeljno. Ako je nađena obnovljena verzija, dijalog urezivanja prikazuje link kontrolu sa informacijom. Ako volite da zadržite staro ponašanje gde dijalog iskače notirajući o obnavljanju podesite ovu vrednost na istina.

RepoBrowserTrySVNParentPath

Pretraživač spremišta pokušava da nađe veb stranicu koju je generisao SVN server konfigurisan sa SVNParentPat direktivom da se dobije lista spremišta. Da bi se onemogućilo takvo ponašanje postvite vrednost na laž.

ScintillaBidirectional

This option enables the bidirectional mode for the commit message edit box. If enabled, right-to-left language text editing is done properly. Since this feature is expensive, it is disabled by default. You can enable this by setting this value to true.

ScintillaDirect2D

Ova opcija omogućava korišćenje Direkt2D ubrzano crtanje u Scintila kontroli koja se koristi kao boks uređivanja u npr. dijalogu urezivanja, i takođe, za jedinstvene dif pregledače. Sa nekim grafik kartama, međutim, ovo ponekad ne radi ispravno tako da kursor za unos teksta nije uvek vidljiv. Ako se to desi možete isključiti ovu osobinu podešavanjem vrednosti na laž.

OutOfDateRetry

This parameter specifies how TortoiseSVN behaves if a commit fails due to an out-of-date error:

0

The user is asked whether to update the working copy or not, and the commit dialog is not reopened after the update.

1

This is the default. The user is asked whether to update the working copy or not, and the commit dialog is reopened after the update so the user can proceed with the commit right away.

2

Similar to 1, but instead of updating only the paths selected for a commit, the update is done on the working copy root. This helps to avoid inconsistent working copies.

3

The user is not asked to update the working copy. The commit simply fails with the out-of-date error message.

PlaySound

If set to true, TortoiseSVN will play a system sound when an error or warning occurs, or another situation which is important and requires your attention. Set this to false if you want to keep TortoiseSVN quiet. Note that the project monitor has its own setting for playing sounds, which you can configure in its settings dialog.

ShellMenuAccelerators

TortoiseSVN koristi akceleratore za svoje ulaze kontekst meni pretraživača. Kako ovo može dovesti do dubliranje skceleratora (npr. SVN Ureži ima Alt-C akcelerator, ali isto je i sa Kopiranje ulaz pretraživača). Ako ne želite ili vam treba alcelerator TortoiseSVN ulaza, podesite vrednost na laž.

ShowContextMenuIcons

Ovo je korisno ako koristite nešto drugo osim vindouz eksplorera ili ako naiđete na probleme sa nekorektnim prikazom kontekstnog menija. Podesite ovu vrednost na laž ako ne želite da TortoiseSVN prikazuje ikone stavke kontekst menija školjke. Podesite ovu vrednost na istina da opet prikazuje ikone.

ShowAppContextMenuIcons

Ako ne želite da TortoiseSVN prikazuje ikone za kontekst meni u svom dijalogu podesite vrednost na laž.

ShowNotifications

Set this value to false if you don't want the project monitor to show notification popups when new commits are detected.

StyleCommitMessages

Urezivanje i dnevnik dijalog koriste stil (npr. bold, italik) u poruci urezivanja (vidi odeljak pod imenom „Urezivanje dnevnika poruka“ za detalje). Ako ne želite da to uradite podesite vrednost na laž.

UpdateCheckURL

Ova vrednost sadrži URL iz koga TortoiseSVN pokušava da skine tekst fajl da bi našla da li je obnavljanje moguće. Ovo može biti korisno za administracije kompanija koji ne žele da njihovi korisnici obnavljaju TortoiseSVN dok oni ne odobre.

UseCustomWordBreak

The standard edit controls do not stop on forward slashes like they're found in paths and urls. TortoiseSVN uses a custom word break procedure for the edit controls. If you don't want that and use the default instead, set this value to 0. If you only want the default for edit controls in combo boxes, set this value to 1.

VersionCheck

TortoiseSVN proverava da li postoji dostupna nova verzija jedanput nedeljno.Ako ne želite da TortoiseSVN vrši ovu proveru podesite ovu vrednost na laž.

TortoiseSVN homepage